Bevezetés a filozófiába
Rabbi MA osztatlan szak 1.félév


A tárgy kreditpontja: 2 (kettő)
Heti óraszám: 2 óra
Szervezeti egység: Művelődéstörténet Tanszék

A tárgy tematikája: A tárgy bevezetésként szolgál a Zsidó filozófia tantárgyhoz. A hallgatók megismerik a filozófia történet fontosabb fejezeteit, de a hangsúlyt elsősorban azokra a korszakokra helyezzük, amelyek jelentősek a zsidó filozófia története szempontjából. A filozófiai bevezetés lehetővé teszi a hallgatók számára, hogy a zsidó filozófia egyes korszakait és az adott kor jelentős zsidó bölcseleti problémáit azok egyetemes kontextusában tudják értelmezni.

A cél elérése: Végig haladunk a filozófiatörténetének kiemelt korszakain, és mind eredeti szövegek olvasásán keresztül, mind pedig az eredeti műveket elemző szakirodalom segítségével megismertetjük a hallgatókkal elsősorban az olyan filozófusok életművét, akire zsidó filozófusok hatottak, vagy akik a zsidó filozófiára fejtettek ki hatást. A tárgy továbbá történelmi, kulturális kontextusukban mutat be jellegzetes filozófiai problémákat, szakterületeket. Különös hangsúlyt helyezünk a vallásfilozófiai és az etikai témakörökre.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei:
Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

A félév végi aláírás feltételei: Az előadások minimálisan 75%-án való aktív jelenlét.

A vizsga típusa: Kollokvium, amelynek során a hallgató számot ad ismereteiről és bizonyítja jártasságát.

Az osztályzat kialakításának módja: A kollokvium eredménye határozza meg az osztályzatot

A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmányi Osztályon a „Vizsgára való jelentkezés” űrlapon.

A vizsgára való jelentkezés módosítása: A vizsgaidőpont módosítására csak a Tanulmányi Osztályon - legalább három munkanappal az eredeti vizsgaidőpont előtt – benyújtott írásbeli kérelem alapján van lehetőség.

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Igazolás nem elfogadható, ismétlő vizsgát kell tenni!

Irodalom
Kötelező irodalom

Boros Gábor (főszerkesztő): Filozófia (Budapest: Akadémiai Kiadó 2007.)
Hamlyn, D.W.: A nyugati filozófia története (Holnap Kiadó: Budapest 1998.)
Anzenbacher, Arno: Bevezetés a filozófiába (Cartaphilus Kiadó: Budapest 2001.)

Ajánlott irodalom:
McGinnis, Jon & Reisman, David C. (szerk.): Classical Arabic Philosophy. An Anthology of Sources (Indianapolis: Hackett, 2007)
Fakhry, Majid: A History of Islamic Philosophy (New York: Columbia University Press, 1983.)
Marenbon, John (szerk.): Medieval Philosophy, Routledge History of Philosophy Volume III., (New York: Routledge 2007.)
Sedley, David: The Cambridge Companion to Greek and Roman Philosophy (Cambridge: Cambridge University Press 2003)
Davies, Brian: Bevezetés a vallásfilozófiába (Budapest: Kossuth Kiadó 1999)
MacIntyre, Alasdair: Az etika rövid története. Az erkölcsfilozófia története a homéroszi kortól a huszadik századig (Budapest: Typotex Kiadó 2012)