TANTÁRGYLEÍRÁS

Szakdolgozati szeminárium
Thesis

Liturgika alapszak 8. félév.

A tárgy kreditpontja: 3
Heti óraszám: 1 óra,
Szervezeti egység: Történelem és vallásbölcselet tanszék


A tárgy tematikája:
1.        A szakdolgozat célja
2.        Témaválasztás
3.        Anyaggyűjtés , források keresése
4.        Munkaterv készítése
5.        Könyvtárak használata
6.        Fogalmazás Idézetek, lábjegyzetek
7.        Szerkesztés, jelek használata
8.        Függelék, bibliográfia, tartalomjegyzék

Cél:  Segíteni a szakdolgozatírást és az esetleges későbbi publikációk alkotását.

Módszer: Előadásokon régebbi dolgozatok elemzése, a szakirodalom kezelése, alapvető kutatási ismeretek közlése, problémafelvetések és megoldásuk

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei : Az előadások minimum 75 % -án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Kreditrendszerű Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.

Az osztályzat kialakításának módja : Órákon való aktivitás értékelése, írásbeli dolgozat beadása, kérdések az anyagról.

A félév végi aláírás követelményei: A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 % -án való részvétele szükséges az OR-ZSE Kreditrendszerű Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

A vizsga típusa : A dolgozat megbeszélése és kérdések

A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a  Vizsgára való jelentkezési űrlapon.

A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje : A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja : Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie.

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:
Kötelező irodalom:
Eco , Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot ? Kairosz kiadó, Bp.É.n .

Ajánlott irodalom:
A szakdolgozat-készítés elvi és gyakorlati kérdései . PPKE Vitéz János Kar, Esztergom,2008.