TANTÁRGYLEÍRÁS

A Ros hásáná liturgiája
Lithurgy of Ros Hasanah

Liturgika alapszak 5. fv.

A tárgy kreditpontja: 3
Heti óraszám: 1
Szervezeti egység: Liturgia Tanszék

 1. A tárgy tematikája:
 • Mááriv szerkezete,sorrendje.
 • Péntek esti sajátosságok
 • Borchu dallama és alkalmazása
 • Tiköu báchajdes sajfor…
 • R. H. sáchrisz jellegzetes imái
 • Ovínú málkénú
 • R. H. tórakivétel menete; szombati eltérések
 • Sófár fújás – Bróchó, hangok és jelentésük, mennyit kell fújni
 • (Kicur sulchán áruch)
 • Hinnöni heóni mimáász – jelentősége, tartalma, az előimádkozó követelményrendszere
 • Ámidá ismétlése; Uneszane tajkef… története, tartalma, zenei szövete

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége: 1 db zárthelyi dolgozat, amelyből minimum 1 db-ot meg kell írni.
Témaköre: az előadásokon addig megbeszélt tananyag.
A szemeszter során arányosan elosztva, előtte minimum egy héttel szóbeli értesítés.
Ha nem írt meg a hallgató minimum 1 db zárthelyi dolgozatot, akkor a szorgalmi időszak utolsó tanórája után szóban pótolhatja azt, ha az oktató engedélyezi.
A zárthelyi dolgozatok javítására lehetőség nincs!

A félév végi aláírás követelményei: A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

Az osztályzat kialakításának módja: A gyakorlati jegy (ötfokozatú minősítéssel) a félévközi ellenőrzések (zárthelyi dolgozat) figyelembe vételével történik. Ha a félévközi ellenőrzéseken (zárthelyi dolgozat) a 2,0 átlagot nem érte el a hallgató, akkor ismétlő vizsgát kell tennie!
A vizsga típusa: nincs vizsga

A vizsgára való jelentkezés módja: nincs

A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: nincs

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:
nincs

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:


Kötelező irodalom:
Rajs hásonói/ros hásánái máchzorok
Szlichot – A bűnbánó imák; első nap – Chábád Lubavics, Budapest, 2004
Oláh János: Judaisztika, Budapest, 2009
Kármán György: A zsidó liturgikus zene. OR-ZSE, 2004.
Szabolcsi Bence: Zsidó kultúra és zenetörténet. (Osiris-MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1999)
Lau, Meir: A zsidó élet törvényei – Tel- Aviv, 2000

Ajánlott irodalom:
Ádám Emil: A zsinagóga dallamai (fénymásolt forma)
Kármán György: A zsidó liturgikus zene (egyetemi kiadvány)
Frigyesi Judit-Laki Péter: Zsidó zene.In: Brockhaus-Riemann: Zenei Lexikon III. (Zeneműkiadó, 1985)
Frojimovics Kinga - Komoróczy Géza - Pusztai Viktória - Stribik Andrea:
A zsidó Budapest I-II. (Városháza-MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1995)
Jólesz Károly: Zsidó hitéleti kislexikon. (Korona GT, 1988)
Keszi Imre: A zsidó zene vallási funkciója. In: IMIT-Évköny, 1938.
Richtmann Mózes:Mendelssohn Mózes mint a zsidóság védelmezője. In: IMIT Évkönyv, 1936)
Scheiber Sándor: Folklór és tárgytörténet / Teljes kiadás. (Makkabi, 1996)
Venetianer Lajos: A magyar zsidóság története. (Könyvértékesítő Vállalat, 1986)