TANTÁRGYLEÍRÁS

 

A magyarországi zsidóság történelme
History of The Jewish Peolple in Hungary

Liturgika alapszak 5. fv.

A tárgy kreditpontja: 3
Heti óraszám: 1
Szervezeti egység: Történelem és Vallásbölcselet Tanszék
 

A tárgy tematikája:

 1. Zsidók Pannóniában
 2. Zsidók és magyarok honfoglalás előtt és után.
 3. Zsidók az Árpádkorban
 4. Vegyesházi királyok és a zsidók
 5. Zsidók a három részre szakadt   országban
 6. Zsidók és reformok
 7. Zsidók a szabadságharcban
 8. Az egyenjogúsítás kora
 9. Első világháború és forradalmak
 10. Két háború között
 11. Az üldöztetés évei
 12. Újrakezdés és nehézségei

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége: 1 db zárthelyi dolgozat, amelyből minimum 1 db-ot meg kell írni.
Témaköre: az előadásokon addig megbeszélt tananyag.
A szemeszter során arányosan elosztva, előtte minimum egy héttel szóbeli értesítés.
Ha nem írt meg a hallgató minimum 1 db zárthelyi dolgozatot, akkor a szorgalmi időszak utolsó tanórája után szóban pótolhatja azt, ha az oktató engedélyezi.
A zárthelyi dolgozatok javítására lehetőség nincs!

A félév végi aláírás követelményei: A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

Az osztályzat kialakításának módja: A kollokviumi osztályzat kialakítása (ötfokozatú minősítéssel) a félévközi ellenőrzések (zárthelyi dolgozat) és a szóbeli vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembe vételével történik (a zárthelyi dolgozat + szóbeli vizsga /2). A szóbeli vizsga osztályzata a kihúzott tételre (1 db) adott rövid felelet tartalma alapján, ötfokozatú minősítéssel történik. Ha a félévközi ellenőrzéseken (zárthelyi dolgozat) a 2,0 átlagot nem érte el a hallgató, akkor ismétlő vizsgát kell tennie!

A vizsga típusa: szóbeli vizsga

A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Kötelező irodalom:

Venetianer Lajos: A magyar zsidóság története (bármelyik kiadás)
Erényi Tibor: Zsidók története Magyarországon Bp, 1995.
Szabolcsi Bence: A zsidóság története Magyarországon (Dubnov könyv záradéka)
Gonda László: A zsidók Magyarországon 1526-1945. Bp, 1992.
Hét évtized a hazai zsidóság életében I-II.k. Bp, 1990.


Ajánlott irodalom:

Magyar Zsidó Lexikon   Bp., 1929.
Randolph Braham: A népirtás politikája I-II. k. Bp.,1997.
Zsidók az 1945 utáni Magyarországon (Karády Viktor, Kovács András…) Párizs, 1984.