A Zsidó liturgika szak képzési és kimeneti követelményei

 

Képzési követelmények

1. Az alapképzési szak megnevezése: zsidó liturgika (Jewish Liturgy)
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
– szakképzettség: zsidó liturgikus
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Jewish Liturgist
3. Képzési terület: hittudomány
4. A képzési idő félévekben: 8 félév
5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit
6. A képzés célja:
Olyan szakemberek képzése, akik képesek a zsidó liturgika területének mind vallási, mind pedig világi jellegű tartalmait magas színvonalon képviselni és interpretálni; valamint a zsidó hitéletben, liturgiában otthonosak, így képesek lesznek a megfelelő irányítással a zsidó hitéleti és liturgiai alaptevékenységek ellátására a határon inneni és az azon túli zsidó hitközségeknél, közösségeknél. A zsidó liturgika alapszakon végzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, és kellő mélységű elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyházi felsőoktatási intézményekre vonatkozó külön rendelkezései alapján a képzés tartalmát az egyházi jogi személy határozza meg.

Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyházi felsőoktatási intézményekre vonatkozó külön rendelkezései alapján a képzés tartalmát az egyházi jogi személy határozza meg.
 

Kimeneti követelmények

Az ismeretek ellenőrzési rendszere, ezen belül kiemelten

  • a vizsga előírások megadása
  • előadások esetén kollokvium (szóbeli és/vagy írásbeli);
  • gyakorlatok (szemináriumok) esetén folyamatos szóbeli ellenőrzés, zárthelyi vagy szemináriumi dolgozat (esszé, kiselőadás);

A kötelező szigorlatok száma: 3
A kötelező szigorlatok tartalma:
1. Zsidó történelem – V. szemeszter
2. Tanah – VII. szemeszter
3. Ivrit (Modern héber) – VIII. szemeszter
(vagy középfokú „C” típusú nyelvvizsga)

  • a szakdolgozat követelményei

A hallgatóknak bizonyítaniuk kell, hogy képesek az elsajátított ismeretek szintetizálására, az alapfokozat szintjének megfelelő vallási-tudományos kérdések megértésére és önálló felvetésére, megoldására, valamint az értekezésben megkívánt módszertani és stilisztikai eljárások alkalmazására. A tényleges szövegoldalak összes terjedelme min. 50.000 karakter. A szakdolgozat további formai, tartalmi követelményeit, beadási határidejét és elbírálásának rendjét az intézményi szabályzatok és előírások tartalmazzák.

  • a záróvizsgára bocsátás feltételei

A záróvizsgára csak a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése után lehet jelentkezni.

  • a záróvizsga
  • a záróvizsga tételhúzásos (3 tantárgykör) szóbeli vizsga záróvizsga-bizottság előtt, amely a szakdolgozat megvédését is magában foglalja.

A vizsga tárgyai:

1. Zsidó vallási ismeretek
2. Ünnepek liturgiája
3. Liturgika
4. A szakdolgozat megvédése
     - eredményének kiszámítási módja:

A szigorlatok (3 db) eredményeinek átlaga (1 érdemjegy) + a szakdolgozat érdemjegyének és védésnek az átlaga (1 érdemjegy) + a záróvizsga három tantárgykörének eredményéből (1 + 1 + 1 érdemjegy) tevődik össze (= 5 érdemjegy átlaga).
A záróvizsga eredménye = az oklevél minősítése.

Az idegennyelv-ismeretre vonatkozó követelmények:
Az alapszak elvégzését tanúsító oklevél kiadásának elengedhetetlen feltétele egy darab középfokú „C” típusú, államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga megléte. Az ivrit (modern héber) vagy a bibliai héber nyelvből a nyelvvizsgát az egyetemünkön működő OR-ZSE Nyelvvizsgaközpontban is teljesíthetik hallgatóink.

 

Vissza