TANTÁRGYLEÍRÁS

A Jom Kippur liturgiája
Liturgy of Jom Hakkipurim.
Liturgika alapszak 6. fv.

A tárgy kreditpontja: 3
Heti óraszám: 1 óra
A kurzus időtartama: 1 félév

A tárgy tematikája:
A Rajs Hásónó és a Jajm Kippur egységes szerkezete, a tíz „félelmetes nap”.
A Kol Nidré jelentése, kántori megformálása, dallamvilága.
Mááriv szerkezete, sorrendje. Péntek esti sajátosságok.
A Kol Nidré-est népszerű, jellegzetes imái.  (Jáále…, Ki hinné…, Omnom kén…)
Ovínú málkénú – eltérések.
A Mázkír helye, jelentősége, levezetése.
Ámidá ismétlése; betoldott imák.
A főpapi áldozat – Ávajdó.
Szlíhajsz.
Minchó.
Nöiló.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: A gyakorlati foglalkozások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Pótlásra a vizsgaidőszak kezdetéig az oktató által megszabott módon van lehetőség.

Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: Az oktatóval egyeztetett módon, de a hallgatók legyenek figyelemmel a maximálisan megengedett 25% hiányzásra.

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége: Félévenként két beszámoló írásban benyújtva, az aktuális, az oktató által megadott tananyagból, október és november végén. Pótlásuk adott esetben folyamatos, javításuk egy héten belül megtörténik. Értékelés: megfelelt - nem felelt meg.
Zárthelyi dolgozat írására a félév utolsó óráján kerül sor, a félév tananyagából. A dolgozat érdemjegye beszámít a félév végi gyakorlati jegy osztályzatába.

A félév végi aláírás követelményei: A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz a gyakorlati foglalkozások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint; valamint a kettő írásbeli beszámoló beadása, és azok "megfelelt" szintű értékelése; továbbá a zárthelyi dolgozat megírása.

Az osztályzat kialakításának módja: Tételhúzás alapján a szóbeli kérdésekre adott válaszok érdemjegye + a zárthelyi dolgozat együttes eredménye alapján.

A vizsga típusa: gyakorlat  Értékelése: gyakorlati jegy.

A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: nem igazolható.

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Kötelező irodalom:
KármánGyörgy: A zsidó liturgikus zene. OR-ZSE, 2004.
Sámuel imája-Zsidó imakönyv. Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület, 1996.
Szabolcsi Bence: Zsidó kultúra és zenetörténet. (Osiris-MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1999)
Ajánlott irodalom:
Frigyesi Judit-Laki Péter: Zsidó zene.
In: Brockhaus-Riemann: Zenei Lexikon III. (Zeneműkiadó, 1985)
Frojimovics Kinga - Komoróczy Géza - Pusztai Viktória - Stribik Andrea:
A zsidó Budapest I-II. (Városháza-MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1995)
Jólesz Károly: Zsidó hitéleti kislexikon. (Korona GT, 1988)
Keszi Imre: A zsidó zene vallási funkciója. In: IMIT-Évköny, 1938.
Richtmann Mózes:
Mendelssohn Mózes mint a zsidóság védelmezője. In: IMIT Évkönyv, 1936)
Scheiber Sándor: Folklór és tárgytörténet / Teljes kiadás. (Makkabi, 1996)
Venetianer Lajos: A magyar zsidóság története. (Könyvértékesítő Vállalat, 1986)