TANTÁRGYLEÍRÁS

 

IVRIT (modern héber) VI.
Modern Hebrew VI.
Liturgika alapszak 6.fv

A tárgy kreditpontja: 4
Heti óraszám: 1 óra
Szervezeti egység: Nyelvi lektorátus
A tantárgy felvételének előzetes követelménye:  IVRIT modern héber) V. teljesítése

A tárgy tematikája:
A modern héber nyelv alapjainak elmélyítése. A nyelvi készségek, - hallott és írott szöveg értésének készsége, beszédkészség, íráskészség, - továbbfejlesztése a mindennapi élettel kapcsolatos szövegek felhasználásának segítségével.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Gyakorlati tantárgy lévén az órákon való részvétel kötelező! Egy szemeszterben maximum 1 órát lehet mulasztani szankciók nélkül. Ha valaki ennél többet mulasztana, nem kaphat félév végi aláírást, azaz nem teljesítette a félévet az OR-ZSE Kreditrendszerű Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint. Ennek pótlása a következő tanév azonos szemeszterében történik, illetve - rendkívüli esetben - zárthelyi dolgozat írásával történhet, mely során a hallgató bizonyíthatja, hogy mulasztásai ellenére kellő mértékben elsajátította az előírt tananyagot.

Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A megengedhető mulasztást nem kell igazolni.

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége: Az elsajátított tananyag alapján foglalkozásonként egy zárthelyi dolgozat megírása. A szemeszter végén egy adott témáról 3- 5 perces ivrit nyelvű előadás tartása. Az olvasás elsajátításának folyamatos ellenőrzése.

A félév végi aláírás követelményei: Az órákon való aktív részvétel.

Az osztályzat kialakításának módja: A zárthelyi dolgozatok + az ivrit nyelvű előadás + az olvasásban való jártasság eredményeinek átlaga, valamint a tanórai aktivitás alapján kerül megállapításra a gyakorlati osztályzat. Ha minden zárthelyi dolgozat elégtelen, akkor a félév végi értékelés is elégtelen! Elégtelen gyakorlati jegy esetén a következő tanév azonos szemeszterében ismételhető (pótolható) e gyakorlati tárgy. Ez azt jelenti, hogy a hallgató nem fejezheti be 6 szemeszter alatt az alapképzést, mivel az ivrit nem folytatható egy nem érvényes szemeszter után.

A vizsga típusa: nincs
A vizsgára való jelentkezés módja: nincs

A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: nincs

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: nincs

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Kötelező irodalom:

Eliezer Tirkel: Everyday Hebrew –  Passport Books, Lincolnwood, Illinois USA, 1991

Ajánlott irodalom:
1. Ciona Náává –Záhává Gottfried – Rifká Zárchi, Szipurim Risonim, Jeruzsálem, 1991
2. Kálmen Alon – Kárné Álon, Kách Lomdim Ivrit, Jeruzsálem, 1993.
3. Háiton „Sáár LeMatchil
4. Háitron Jediot Achronot”

webhelyek:

www.ynet.co.il
www.iba.org.il