TANTÁRGYLEÍRÁS

 

HAFTARÁK ÉS MEGILLÁK
Haftarot and Megillot

Liturgika alapszak 5. fv.

A tárgy kreditpontja: 3
Heti óraszám: 1
Szervezeti egység: Liturgia Tanszék
A tantárgy felvételének előzetes követelménye:  nincs

a. A tárgy tematikája:
Cél:
A Beresit szidráihoz tartozó haftarák folyamatos és alapos megismertetése annak érdekében, hogy a hallgatók a későbbiek során értelmezni tudják a Tanakh szövegét,a különböző bibliai irodalmi műfajokat, gondolatokat, ill. az ily módon elsajátítottakat integrálják a zsidó liturgiai ismeretükbe.

A Zsidó liturgia szempontjából alapvető jelentőségű Megillák héber szövegének, mélyebb tartalmi összefüggéseinek és történelmi hátterének megismerése, elemzése.

A Háftárák tanulmányozása hevruta - módszerrel történik.
Beresit – Ko ámár (Jésájá 42,5-43,10)
Noáh – Roni ákárá (Jésájá 54,1 -55,5)
Lekh lekhá – Lámá tomár (Jésájá 40, 27 – 41, 16)
Vájjérá – Veisá Áhát (II. Királyok 4, 1-37)
Hajjé Szárá – Vehámelkh Dávid (I. Királyok 1,1-31) / Toldot – Mászá dvár haSem (Maleáki 1,1-2,7)
Vájjécé – Vájivráh Jáákov (Hósea 12, 13- 14,10) / Vájjisláh – Házon Ovádjá (Ovádjá 1-21)
Vájjésev – Ko ámá háSem (Ámosz 2,6-3,8)  / Mikkéc – Vájikkac Slomo (I. Királyok 3,15-4,1)
Vájjigás – Vájhi dvár haSem (Jehezkél 37, 15-28)
Vájjehi – Vájikrevu jeméj Dávid (I. Királyok 2,1-12)

A hallgatók hetiszakaszonként egy-egy, az adott háftárá jellemző mondatát is elsajátítják héber nyelven.

Megillák

II.1. MEGILLÁT KOHELET (1-3. előadás)
II.2. MEGILLÁT ESZTER (4-10. előadás)


b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei:
Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén:
A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.

d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége:
Minden egyes foglalkozás elején az előző megilla - fejezetek alapgondolatainak, főbb adatainak ismeretét írásbeli teszt kitöltésével ellenőrizzük.

e. A félév végi aláírás követelményei:

A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

f. Az osztályzat kialakításának módja:
A félév során írott tíz írásbeli teszt, ill. a szóbeli felelet eredménye alapján alakul ki a kurzus végleges értékelése.

g. A vizsga típusa:
Kollokvium

h. A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:
Az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /1. § (4)/ szerint a vizsgáról való távolmaradást három munkanapon belül igazolni kell.

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom és kötelező irodalom listája:

Kötelező irodalom:

1. Hertz, J. H. komm.: Szentírás. Mózes öt könyve és a Haftárák, Chábád, Budapest, 1996
2. IMIT-Biblia, Makkabi, Budapest, 1994)
3. Fényes Mór: Szentírásunk kialakulása, eszméi, hatása, Logos, Budapest, 1998
4. Moskovits, J. C.: A Biblia hagyományos kommentárjai, Göncöl, Budapest, 2001


Ajánlott irodalom:

1. Zsidó Lexikon/ Ujvári Péter szerk. (Budapest: Zsidó lexikon kiadása, 1929)
2. Oláh János: Judaisztika, Budapest, 2005
3. Schőner Alfréd: Te érted, Budapest, 2004

weboldalak:

www.jewishencyclopedia.com
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/ptmp3prq.htm