TANTÁRGYLEÍRÁS

 

A Zarándokünnepek liturgiája
Liturgika alapszak 7. fv.

A tárgy kreditpontja: 3 (három)
Heti óraszám: 1 óra
Szervezeti egység: Liturgia Tanszék


A tárgy tematikája:

1. A Zarándokünnepek egységes szerkezete, elhelyezkedése az évkörben.
2. Peszách – az ünnep jelentősége, bibliai-történelmi alapozás.
3. Széder, levezetése, hággádá, dallamok.
4. A sáchárisz, hállél.
5. Tórakivétel, tóra visszatétel, tál bencsolás.
6. A szfire időszaka, szfire Löcho dajdi.
7. Sovuasz, (Sávuot, S’vüesz) jelentősége. Ákdómusz.
8. Szukkajsz ( Szukkot, Szükesz) jelentősége.
9. Sátor, ünnepi csokor, gesem bencsolás.
10. Szimchász tajró, ének, tánc, „szimchát bát soévá”.
11. Düchenolás, a kohaniták a szentély idején és napjainkban.
12. Összefoglalás, a közös nevezők, és a sajátos különbözőségek dinamikus egyensúlya.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége: 1 db zárthelyi dolgozat, amelyből minimum 1 db-ot meg kell írni.
Témaköre: az előadásokon addig megbeszélt tananyag.
A szemeszter során arányosan elosztva, előtte minimum egy héttel szóbeli értesítés.
Ha nem írt meg a hallgató minimum 1 db zárthelyi dolgozatot, akkor a szorgalmi időszak utolsó tanórája után szóban pótolhatja azt, ha az oktató engedélyezi.
A zárthelyi dolgozatok javítására lehetőség nincs!

A félév végi aláírás követelményei: A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

Az osztályzat kialakításának módja: A gyakorlati jegy (ötfokozatú minősítéssel) a félévközi ellenőrzések (zárthelyi dolgozat) figyelembe vételével történik. Ha a félévközi ellenőrzéseken (zárthelyi dolgozat) a 2,0 átlagot nem érte el a hallgató, akkor ismétlő vizsgát kell tennie!
A vizsga típusa: nincs vizsga

A vizsgára való jelentkezés módja: nincs

A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: nincs

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:
nincs


A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:


Kötelező irodalom:

Askenáz ritusú szidur.
Sámuel imája, Zsidó imakönyv, Budapest, 1996

Ajánlott irodalom:
Ádám Emil: A zsinagóga dallamai (fénymásolt forma)
Kármán György: A zsidó liturgikus zene (egyetemi kiadvány)
Lau, Israel Meir: A zsidó élet törvényei