TANTÁRGYLEÍRÁS

 

Zsidó történelem III.
History of The Jewish Peolple - Modern Times.

Liturgika alapszak 4. félév

A tárgy kreditpontja: 3
Heti óraszám: 1
Szervezeti egység: Történelem Tanszék


A tárgy tematikája:

Az egyenjogúsítás kezdetei XVIII. sz. végétől
Az emancipáció megindulása
XX. századi változások (I.vh. és következményei)
Zsidó utak a két háború között (baloldal, cionizmus)
A holocaust
Izrael létrejötte
Zsidóság a XX. század második felében

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Az előadások minimum 75 % - án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége: 1 db zárthelyi dolgozat, amelyből minimum 1 db-ot meg kell írni.
Témaköre: az előadásokon addig megbeszélt tananyag.
A szemeszter során arányosan elosztva, előtte minimum egy héttel szóbeli értesítés.
Ha nem írt meg a hallgató minimum 1 db zárthelyi dolgozatot, akkor a szorgalmi időszak utolsó tanórája után szóban pótolhatja azt, ha az oktató engedélyezi.
A zárthelyi dolgozatok javítására lehetőség nincs!

A félév végi aláírás követelményei: A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

Az osztályzat kialakításának módja: A kollokviumi osztályzat kialakítása (ötfokozatú minősítéssel) a félévközi ellenőrzések (zárthelyi dolgozat) és a szóbeli vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembe vételével történik (a zárthelyi dolgozat + szóbeli vizsga /2). A szóbeli vizsga osztályzata a kihúzott tételre (1 db) adott rövid felelet tartalma alapján, ötfokozatú minősítéssel történik. Ha a félévközi ellenőrzéseken (zárthelyi dolgozat) a 2,0 átlagot nem érte el a hallgató, akkor ismétlő vizsgát kell tennie!

A vizsga típusa: szóbeli vizsga

A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.


A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:


Kötelező irodalom:

Yeshurun Elijahu: Az élő zsidó történelem
Simon Dubnov: A zsidóság története
Timár László: Rettegések évszázadai Bp.,1992.
Prepuk Anikó: A zsidóság Közép- és Kelet-Európában a 19-20-században. Debrecen, 1997.
Smoel Ettinger: A zsidó nép története. A modern kor…Bp, 2002.
Asher Cohen: Soá. Bp, 1994.


Ajánlott irodalom:

Graetz, Henrik: A zsidóság egyetemes története
Eli Barnavi: A zsidóság világtörténete
Yohanan Aharoni: Bibliai atlasz
Székely Béla: Az antiszemitizmus és története,  Bp., 1936.
Az askenázi kultúra 1000 éve. Pozsony, 2003.