TANTÁRGYLEÍRÁS

Liturgika
Liturgics VIII.

Liturgika alapszak 8. fv.

A tárgy kreditpontja: 3
Heti óraszám: 1
Szervezeti egység: Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék


A kurzus célja:
Megfelelő elméleti tudás megszerzése a zsinagóga hétköznapi és ünnepi szertartástanáról, az ott folyó szertartásról. A magánszféra és a gyülekezeti élet liturgikus cselekményeinek, eseményeinek elméleti ismerete. A vallási szokások és életképek filozófiai megközelítése. A szertartási szöveg helye a szentírási irodalomban, bekerülésének motivációja és történelmi háttere.
a.) A tárgy tematikája:
A két kőtábla, Ábrahám ante XIX.szd, Babilónia, Hamuraphi ante XVIII. szd, a szombat, tárjág micvot, tevőleges és tiltó parancsolatok, az élet védelme, cicisz, Smá Jisrael, Amida, Mincha, Mááriv, Muszaf

 1. Tíz parancsolat, azaz Mózes II. 20. fejezet-a szöveg megismerése.

 2. Tíz parancsolat, azaz Mózes II. 20. fejezet- a hagyományos kommentárok tükrében.

 3. Tíz parancsolat, azaz Mózes II. 20. fejezet- zene, textus, ünnep.

 4. Tíz parancsolat, azaz Mózes II. 20. fejezet- ismerkedés az eredeti héber szöveggel.

 Az általános alapelvek, hittételek és tanulási módszerek az egyénnek és a közösségnek, a Szentély, a házasság, az Ö-való, mispátim hukim,  Szeresd felebarátodat mint önmagadat?, Shávuot

 1. Ködosim szidrája, azaz Mózes III. könyve 19., 20.  fejezet- a szöveg megismerése.

 2. Ködosim szidrája, azaz Mózes III. könyve 19., 20.  fejezet- a hagyományos kommentárok tükrében.

 3. Ködosim szidrája, azaz Mózes III. könyve 19., 20.  fejezet- zene, textus, ünnep.

 4. Ködosim szidrája, azaz Mózes III. könyve 19., 20.  fejezet-ismerkedés az eredeti héber szöveggel.

 A T’nach könyvei, fogalmai, rendszere, Mózes 7 könyve, a háromszoros megerősítés, a bizonyosság, lásd Izsák megkötözése, lásd Ábrahám elhívása, stb., Bálák háromszori bizonyossága, Szukot, a sátor

 1. Bálák szidrája, azaz  Mózes IV. 22-25. fejezet-a szöveg megismerése.

 2. Bálák szidrája, azaz  Mózes IV. 22-25. fejezet-a hagyományos kommentárok tükrében.

 3. Bálák szidrája, azaz  Mózes IV. 22-25. fejezet-zene, textus, ünnep.

 4. Bálák szidrája, azaz  Mózes IV. 22-25. fejezet-ismerkedés az eredeti héber szöveggel.

b.) A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei:
Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c.) Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén:
A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25 % hiányzásra.
d.) A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége:
A szemeszter végére előre megbeszélt és egyeztetett téma megírása és a szorgalmi időszak végére e-mail-en elküldése. Mellékelni kell hozzá a felhasználandó irodalmat.

e.) A félév végi aláírás követelményei:
A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

f.) Az osztályzat kialakításának módja:
A kollokviumi osztályzat kialakítása (ötfokozatú minősítéssel) a szemináriumi dolgozat minősége és a szóbeli vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembe vételével történik.

g.) A vizsga típusa: szóbeli kollokvium

h.) A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmányi Osztályon, a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

i.) A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmányi Osztályon.

j.) A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

k.) A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Kötelező irodalom:
OR-ZSE Imakönyv Második jav. kiadás. 2005.
Machzor (Ünnepi imádság) magyar fordítással
Hágádá magyar fordítással.
Hájim ha Lévy Donin: Zsidónak lenni. Interart Stúdió
Rosenberg Leopold: Sulchan Aruch dióhéjban. Makkabi Kiadó

Ajánlott irodalom:
Sámuel imája imakönyv Chábád Lubavics kiadás.
Oláh János: Judaisztika
Eszter könyve. OR-ZSE kiadás
Israel Méir Lau: A zsidó élettörvényei.