JAVASLATOK SZAKDOLGOZATI TÉMÁKRA A LITURGIKA ALAPSZAK (BA) HALLGATÓINAK

  

1. Magyarországon kiadott imakönyvek annotált bibliográfiája, fordítások összevetése
2. A Dohány utcai zsinagóga orgonája
3. Neológ és ortodox zsinagógák főbb típusai
4. Péntek esti istentiszteletek összehasonlítása
5. Talmud - Tóra oktatások összehasonlítása
6. Magyarországi orgonás istentiszteletek
7. A magyarországi  neológ zsidóság zenei életének kiemelkedő személyiségei
8. A magyarországi  neológ zsidóság kiemelkedő személyiségei: (Hevesi Simon, Lőw Immánuel, Bacher Vilmos, Blau Lajos, Goldziher Ignác, és mások)
9. Az Országos Rabbiképző Intézet zsinagógájának főkántorai
10. Magyarországi zsidó kórusok
11. A magyarországi zsidóság megjelenési formái a magyar televízióban
12. Magyarországi felekezeti periodikák annotált bibliográfiája
13. Zsidóság az EU-ban – demográfiai változások, migrációk (pl:. orosz zsidók Németországban)
14. Temetők: híres zsidó személyiségek síremlékei Magyarországon
15. Egy magyarországi járás zsidósága
16. Egy magyarországi megye zsidósága
17. Egy magyarországi város/falu zsidósága
18. Egy magyarországi zsidó hitközség monográfiája
19. Egy magyarországi zsidó községkerület zsidósága
20. Egy modern kántor újszerűsége, jelentősége, életműve
21. Egy magyarországi zsidó temető adatainak teljes körű feldolgozása
22. Szefárd rítusú közösségek Magyarországon
23. A "Fenséges napok" ünnepeinek kiemelkedő imái, szokásai, szabályai.
24. Első találkozás a zsidó vallással, közösséggel (saját élmény vagy interjúk alapján)
25. Zsidók a magyar hadtörténetben (hadsereg, munkaszolgálat)
26. Zsidók az 1956-os forradalomban
27. Zsidók 1918-19-ban, különböző oldalon
28. Zsidóellenesség az 1945-46-os években
29. Valamilyen zsidó szervezet, egyesület, mozgalom története
30. A magyar ajkú zsidóság megjelenési formái a világhálón
31. Emléknapok vallási életünkben: imádkozás és zenéje, történeti háttere, szokásai
32. A Szentély zenei életének bemutatása, hatása jelenlegi imádkozásunkra, imarendünkre
33. Új imaesemények a XX. századtól: történeti, szertartási és zenei vonatkozások
34. Kántori életművek: zenei -, imaértelmezési és életrajzi vonások
35. Zenei remekművek héber-, jiddis-, ladino nyelven
36. Zsidó kultúrkörök imavilága és szokásai:
37. Kántorok, kórusok, karnagyok: működésük, jelentőségük, emlékük, jellemzésük zenei szempontból is