TANTÁRGYLEÍRÁS

 

Zsidó történelem II.
History of The Jewish Peolple - The Middle Ages.

Liturgika alapszak 3. félév

A tárgy kreditpontja: 3
Heti óraszám: 1
Szervezeti egység: Történelem Tanszék


A kurzus célja:
A hallgató ismerje meg a középkori egyetemes és a magyarországi zsidó történelem legfontosabb eseményeit. Tudjon tájékozódni a szakirodalomban.


A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.

A félév végi aláírás követelményei: A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

  Az osztályzat kialakításának módja:  A hallgató a szóbeli vizsgán tétel alapján felel, feleletébe beépíti az olvasmányait, vagy beszámol a tananyaghoz kapcsolódó szakirodalmi tájékozottságáról.

A vizsga típusa 
: kollokvium

A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: 
Az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /1. § (4)/ szerint a vizsgáról való távolmaradást három munkanapon belül igazolni kell. 
A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Tankönyv:

Allerhand, Jacob: A Talmudtól a felvilágosodásig Középkor é.n. Filum
Komoróczy GézaA zsidók története Magyarországon I. Kalligram, 2012.vonatkozó részek

Ajánlott irodalom:

Kohn Sámuel: A zsidók története Magyarországon I., (Budapest: Athenaeum R. Társulat, 1884).

Blau Lajos: Reflexiók és korképek a zsidó történelemből. In u.ő: és a világkultúra. Budapest, 1999. 204-234. fől 218-225.

U.Ő: A zsidó uzsora.  U.o. 351-358.

Büchler Sándor: A zsidók története Budapesten a legrégibb időktől 1867-ig (Budapest: Izraelita Magyar Irodalmi Társulat, 1901) - vonatkozó részei.

Simon Dubnov: A zsidóság története. Budapest, 1991. 94-154.
 Patai, Raphael: The Jews of Hungary. History, Culture, Psychology (Detroit: Wayne State University Press,1996) - vonatkozó részei.
Arthur Koestler: A tizenharmadik törzs Bp. 1990.

YOSEF HAYIM YERUSHALMI: Záchor. Zsidó történelem és zsidó emlékezet. Budapest, 2000. 45-66.
Püspöki Nagy Péter: A zsidóság a korai Árpád-korban. A magyar társadalom vallási viszonyai a kazár hitvitától IV. Béla zsidó -privilégiumáig  (861-1251) In: uő,szerk., 1100 éves együttélés: a magyar és a magyarországi zsidóság a haza és a fejlődés szolgálatában. Bp. 2001. Magyar Holocaust Emlékalapitvány
Kubinyi András: Zsidók a királyi kincstárban a középkori Magyarországon In: Püspöki Nagy Péter       i.m.101. o.

Kubinyi András:A magyarországi zsidóság története a középkorban In: Soproni Szemle 1995. 1. sz.

Haraszti György: A zsidóság Közép-Kelet-Európában az első ezredfordulón In: Püspöki Nagy Péter i.m. 63-100.o.
Haraszti György: Két világ határán, (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 1999)
vonatkozó tanulmányok.

Cohen, Mark R., Under Crescent and Cross. The Jews in the Middle         Ages (Princeton, 1994)


Kötelező források

Komoróczy Géza: „Nekem itt zsidónak kell lenni” Források és dokumentumok (965 -2012) A zsidók története Magyarországon I-II kötetéhez Szöveggyűjtemény Kalligram 2012.
Spitzer, Shlomo J. Komoróczy Géza: Héber kútforrások Magyarország és a  magyarországi zsidóság történetéhez a kezdetektől 1686-ig, (Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport - Osiris Kiadó, 2003)./
Hunyadi László: A A Schechter-féle szöveg: egy névtelen kazár zsidó levele Haszdai ibn Sapruthoz In: Róna Tas András szerk. Források a korai magyar történelem ismeretéhez Bp. 2001. Magyar Őstörténeti Könyvtár 16.


Ajánlott források:
Scheiber Sándor: Magyarországi zsidó feliratok a III. századtól 1686 - ig Bp. 196o.
The Jews in the Legal Sources of the Early Middle Ages. (ed.: Amnon Linder).   Detroit/Jerusalem, 1997.