TANTÁRGYLEÍRÁS

  
IVRIT (modern héber) IV.
Modern Hebrew IV.
Liturgika alapszak II. évf.

A tárgy kreditpontja  8 (nyolc)
Heti óraszám: 2 óra
Szervezeti egység: Nyelvi lektorátus
A tantárgy felvételének előzetes követelménye:  IVRIT modern héber) III. teljesítése

A tárgy tematikája:
A modern héber nyelv alapjainak elmélyítése. Az alapvető nyelvi készségek, - hallott és írott szöveg értésének készsége, beszédkészség, íráskészség, - fejlesztése a mindennapi élettel kapcsolatos szövegek felhasználásának segítségével.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Gyakorlati tantárgy lévén az órákon való részvétel kötelező! Egy szemeszterben maximum 4 órát lehet mulasztani szankciók nélkül. Ha valaki ennél többet mulasztana, nem kaphat félév végi aláírást, azaz nem teljesítette a félévet az OR-ZSE Kreditrendszerű Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint. Ennek pótlása a következő tanév azonos szemeszterében történik, illetve - rendkívüli esetben - zárthelyi dolgozat írásával történhet, mely során a hallgató bizonyíthatja, hogy mulasztásai ellenére kellő mértékben elsajátította az előírt tananyagot.

Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A megengedhető mulasztást nem kell igazolni.

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége: Az elsajátított tananyag alapján havonta egy zárthelyi dolgozat megírása. A szemeszter végén egy adott témáról 3- 5 perces ivrit nyelvű előadás tartása. Az olvasás elsajátításának folyamatos ellenőrzése.

A félév végi aláírás követelményei: Az órákon való aktív részvétel.

Az osztályzat kialakításának módja: A zárthelyi dolgozatok + az ivrit nyelvű előadás + az olvasásban való jártasság eredményeinek átlaga, valamint a tanórai aktivitás alapján kerül megállapításra a gyakorlati osztályzat. Ha minden zárthelyi dolgozat elégtelen, akkor a félév végi értékelés is elégtelen! Elégtelen gyakorlati jegy esetén a következő tanév azonos szemeszterében ismételhető (pótolható) e gyakorlati tárgy. Ez azt jelenti, hogy a hallgató nem fejezheti be 6 szemeszter alatt az alapképzést, mivel az ivrit nem folytatható egy nem érvényes szemeszter után.

A vizsga típusa: nincs
A vizsgára való jelentkezés módja: nincs

A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: nincs

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: nincs

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:
Kötelező irodalom:
Slomit Hájet-Szárá Jiszráéli-Hilá Kobeliner, Ivrit Min Háhátchálá, Jerusalaim, 1990.

Ajánlott irodalom:
1. Ciona Náává –Záhává Gottfried – Rifká Zárchi, Szipurim Risonim, Jeruzsálem, 1991
2. Kálmen Alon – Kárné Álon, Kách Lomdim Ivrit, Jeruzsálem, 1993.
3. Háiton „>Sáár LeMatchil
ő4. Háitron
Jediot Achronot”ő ő– ő www.ynet.co.il