TANTÁRGYLEÍRÁS

  Zsinagógai liturgia
liturgika alapszak I. – VIII. szemeszter

A tárgy kreditpontja: 4
Heti óraszám: 1 óra
Szervezeti egység: Szentírás-és Talmudtudományi Tanszék


a. A tárgy tematikája:  A tárgy a zsinagógai esztendő kronológiai sorrendjéhez illeszkedik és jellemzője, hogy négy mikró előadás hangzik el. E mikroelőadások - módszertani szempontból egymásra épülnek, s szinte összeolvadva az adott "napi penzum" interdiszciplináris megközelítését adják.
Az egyes előadások szerkezete:
a. A hét zsinagógai-liturgiai aktualitása
b. A hetiszakasz tartalmi elemzése.
c. A hetiszakasz és a heti prófétai fejezet (háftárá) összefüggése történeti, archeológiai aspektusok tükrében.
d. A hét zsinagógai eseménye a hagyományos irodalom tükrében

b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak. Amennyiben 20%-nál magasabb a hiányzás aránya a gyakorlati jegy elérése érdekében külön szóbeli, illetve írásbeli vizsgát kell tenni a hallgatónak.

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén:
A hallgatóknak hivatalosan szükséges igazolniuk távolmaradásukat.

d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége: a szemeszter során két önálló dolgozatot kell beadni olyan témakörben, amelyeket a tárgy felelősével egyeztettek.

e. A félév végi aláírás követelményei: A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

f. Az osztályzat kialakításának módja: A gyakorlati jegy kialakítása a szemeszter alatt beadott két dolgozat átlagából, valamint az előadásokon mutatott teljesítményük átlagából következik. A gyakorlati osztályzat ötfokú minősítéssel történik.

g. A vizsga típusa: gyakorlati jegy.

h. A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: nincs mód
j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: nincs mód

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Kötelező irodalom:
1/ A Tóra Öt Könyve. Szerkesztette: Jacob Herz A Brit birodalom főrabbija. (Az 1940-es
első kiadástól kezdve bármelyik Hasonmás kiadás elfogadható.
2./ Deutsch Henrik: Mózes Öt Könyve, 1898
3./ Bernstein Béla: Mózes Öt Könyve, Nyíregyháza é.n.
4./ OR-ZSE Imakönyv. Szerkesztette. Schőner Alfréd. Elősző: Borsányi Schmidt Ferenc, (Budapest 2007)
5./ Hayim Hálévy Donin: Zsidónak lenni, Budapest, 1991.

Ajánlott irodalom:
1./ Kicur Sulchán Áruch. Fordyította dr. Singer Leó Hasonmás kiadás Budapest, 1988.
2./ Az OR-ZSE Zsidó Történeti Irodalmi Tár című sorozatának kiadványai.
3./ Kraus Naftali: A Heti szidrák. Az Ősi forrás sorozat. Budapest 1990. (Azóta második kiadás is megjelent.
4./ Kraus Naftali: A próféták népe. A Háftárák Könyve. Az Ősi forrás sorozat. Budapest 1992.
5./ Oláh János: Judaisztika II. Az Életút szertartásai és eseményei. Budapest 1999.