TANTÁRGYLEÍRÁS

Halacha I.
Halacha

Liturgika alapszak 7. fv.

A tárgy kreditpontja: 2
Heti óraszám: 1
Szervezeti egység: Szentírás és Talmudtudományi Tanszék
A tantárgy felvételének előzetes követelménye: nincs

A tárgy tematikája: A hallgatók általános képet kapjanak a zsidó jog kérdésköréről, a rabbinikus irodalomról és egyes döntvényekről. Ismerkedjenek meg a hagyomány láncolatával, a vallási testületek (Ánsé K’neszet Hágdolá, a szánhedrin-típusok, a Bét-din) szerkezetével, jogosítványaival és működésével, olyan nézőpontból, amely hagyományainkon alapul. Megszerzett ismereteiket képesek legyenek beágyazni szélesebb zsidó és általános műveltségükbe.

Bevezetés. A zsidó jog. A "számchut" kérdése. A háláchá és rendszere. "Chukim" és "Mispátim"

A halacha fejlődése a kezdetektől napjainkig. Az Írott és Szóbeli Tan. A nagy korszakok vázlata. (A Misna lezárása, a G’márá lezárása, a szabóreusok kora, a gáonok kora) 11. századdal bezárólag.

A Poszkim Risonim. A Sulchán Áruch előzményei. 11-16. századig.

A Risonim és Áchronim határán: A Sulchán Áruch. Rabbénu Joszef Káro munkássága. A R’mo munkássága. 16. század.

Poszkim Áchronim. 11. századtól a 20. századig. A jelenlegi korszakváltásról.

Gyakorlati példák (1): Néhány példa arra, hogy miként dönt a misna anyagi természetű kérdésekben. (Mászechet Bává M’ciá alapján)

Gyakorlati példák (2): Döntés néhány családjogi kérdésben. (Maszechet Kidusin és Maszechet Gitin alapján)

Az előadásokon való részvétel követelményei: Tekintettel a levelező képzés tömörített jellegére és arra, hogy az előadásokon együttesen megtárgyalt témák jelentik a vizsga törzsanyagát, elvárjuk a hallgatók aktív jelenlétét a foglalkozások túlnyomó többségében, de legalább az előadások minimum 75 %-án. A kérdésben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának ide vonatkozó rendelkezései az irányadók.

A szemeszter-végi aláírás követelményei: Az előadások túlnyomó többségén való aktív jelenlét.

A vizsga típusa: kollokvium

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája: 

 Kötelező irodalom:

Israel Meir Lau (2000): A zsidó élet törvényei. Tel Aviv. (Az OR-ZSE Könyvtárában fellelhető)

 Ajánlott irodalom:

Jechiél Cvi Moskovits (2000): A Biblia hagyományos kommentárjai. Göncöl Kiadó, Bp.

Molnár Ernő: A Talmud könyvei – reprint (1989). (Az OR-ZSE Könyvtárában fellelhető)