TANTÁRGYLEÍRÁS

Liturgia I.
Liturgy I.
Liturgika alapszak I. évf.

A tárgy kreditpontja: 2
Heti óraszám: 1
Szervezeti egység: Szentírás és Talmudtudományi Tanszék
A tantárgy felvételének előzetes követelménye: nincs

A tárgy tematikája. A hallgatók ismerkedjenek mega zsidóság alapfogalmaival, helyesen használják és alkalmazzák azokat. A hagyományhű zsidó élet körforgásáról, főbb eseményeiről legyen általános képük. A hétköznapok és ünnepek világában igazodjanak el, leljék fel az imákat, áldásokat, az aktuális eseményhez tartozó tartalmakat. A kurzus alapozó jellegű, amely támaszt jelent a szak követelmény-rendszeréhez való továbblépéshez.

Bevezetés. „Muszagé Jáhádut”  -A zsidóság (alap)fogalmai (1. rész)

A zsidóság fogalmai (2. rész): Szidur, T’filá, Sách’rit, Minchá, Mááriv.A 2S’má" és a "S’mone Eszré" tartalma.

A Szidur szerkezete. "Hitmác’út bászidur" – tájékozódás és eligazodás a zsidó imakönyvben.

 A hétköznapok rendje: A reggeli felkeléstől az esti lefekvésig. A Bráchá-k (áldások) típusai. Az imaidők. A szokott és szokatlan események.

 A Sábát fogalma, előírásai. A kidus, a muszáf.

A három zarándokünnep (Peszach, Sávuot és Szukot).  A JomTov halachikus fogalma. A "bűnbánati ünnepek" (Ros Hásáná és Jom Kipur). A Máchzor funkciója és szerkezete.

Gyakorlat és ismétlés.

A szemesztervégi aláírás követelményei: Az előadások túlnyomó többségén (min. 75%-n) való aktív jelenlét.

A vizsga típusa: kollokvium

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Kötelező irodalom:

OR-ZSE Imakönyv (2004): Országos Rabbiképző Intézet, Bp.

Hayim Halevi Donin (2004): Zsidónak lenni. Göncöl Kiadó, Bp.

Ajánlott irodalom:

Jólesz Károly (1987): Zsidó hitéleti kislexikon. Akadémiai Kiadó, Bp.

Krausz Fülöp (1934): A lélek szárnyain. (A szerző kiadása – Sárvár)