TANTÁRGYLEÍRÁS

A zsidó irodalom története
(A zsidó irodalom története Közép-Európában)
KULTURATÖRTÉNET MESTERSZAK 3.fé.

A tárgy kreditpontja: 4
Heti óraszám: 2
Szervezeti egység: Művelődéstörténet Tanszék


A tárgy tematikája:
A kurzus célja, hogy a hallgatók képet kapjanak a 19. század során kialakult szekuláris magyarországi zsidó értelmiség tágan értelmezett irodalmi tevékenységéről. A reformkortól az első világháború végéig ívelő időszak keretén belül a témák közt a szépirodalom mellett ugyanúgy helyet kap a kultúraszervező munkásság, mint az újságírás és a tudományos írás, valamint a populáris műfajok remekei (kabarétréfák, sanzonok). A kurzus során különös hangsúllyal esik szó a nők, a modernitás, a városi lét és az identitás problematikájának ábrázolásáról és a magyarországi zsidó irodalommal foglalkozó elméleti munkák olyan erősen vitatott kérdéseiről, mint hogy mit tekintünk zsidó irodalomnak, valóban „zsidótlanított”-e a magyarországi zsidó szerzők által létrehozott szépirodalom, zsidó-e a Nyugat és zsidó sajátosság-e az avantgárdban való részvétel.

Témakörök

I. Reformkortól a kiegyezésig: zsidó újságírók, szerkesztők és lapkiadók a magyarországi sajtó történetében (Moritz Gottlieb Saphir, Neustadt Adolf, Horn Ede, Falk Miksa)
II. Belépés a magyar kultúrába: sajtó, tudomány, szépirodalom (A Hét, A Holnap; Ballagi Mór, Marczali Henrik, Vámbéry Ármin; Kiss József, Bródy Sándor, Heltai Jenő, Kóbor Tamás)
III. Zsidó kulturális modernizáció Magyarországon (Molnár Ferenc, Ignotus Hugó, Erdős Renée, Hatvany Lajos; a Nyugat)

b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei:
Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén:
A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.

d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége: -

e. A félév végi aláírás követelményei: A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

f. Az osztályzat kialakításának módja: A kollokviumi osztályzat kialakítása (ötfokozatú minősítéssel) a félévközi beszámoló és a szóbeli vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembe vételével történik.

g. A vizsga típusa: Szóbeli vizsga/kollokvium, melyre a vizsgaidőszakban kerül sor. Évközi beszámoló hiányában a kollokvium teljes értékű vizsgajeggyel értékelhető.

h. A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a „Vizsgára való jelentkezés” űrlapon. A hallgató három megadott időpont közül választhat

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: 24 órával korábban jelezni kell a titkárságon ÉS a vizsgáztató tanárnál.

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Kötelező irodalom:

Komlós Aladár: Magyar zsidó szellemtörténet a reformkortól a holocaustig. Múlt és Jövő, Budapest, 1997.
Török Petra (szerk.): A határ és a határolt (Töprengések a magyar-zsidó irodalom létformáiról). Országos Rabbiképző Intézet, Budapest, 1997.