TANTÁRGYLEÍRÁS

A zsidó ünnepek eszmetörténete
KULTÚRATÖRTÉNET MESTERSZAK (MA) 1 - 2.-FÉ.

A tárgy kreditpontja: 3 - 3
Heti óraszám: 2 - 2
Szervezeti egység: Szentírás és Talmudtudomány Tanszék

 

A kurzus célja: A kurzus a zsidó ünnepeket nem azok szokásain, hanem tartalmi mondanivalójukon keresztül mutatja be. Hasonlóképpen, a zsidó élet legfontosabb alapfogalmait, mint a kóserság, a családi élet, az ima, a halál és a gyász stb., nem gyakorlati, hanem eszmetörténeti szempontból értelmezi a kurzus. Az előadások leggyakoribb kérdései: mi az egyes zsidó ünnepek értelme? Milyen okból kezdték el ünnepelni azokat és hogyan alakultak át a zsidó vallás és nép történelme folyamán? Hogyan változott az egyes ünnepek vallási, társadalmi és filozófiai üzenete? Mi az értelme a zsidó vallás gyakorlatának?

A kurzus rövid leírása: Elsősorban klasszikus források szoros olvasata és elemzése segítségével megpróbáljuk nyomon követni a zsidó ünnepek és szokások jelentésváltozásait. Vallás- és eszmetörténeti szempontból megpróbáljuk beazonosítani az egyes ünnepek és a zsidó vallásgyakorlat alapfogalmai által közvetített legfontosabb értékeket és filozófiai üzeneteket.


b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.

d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége: 2 db zárthelyi dolgozat, amelyből minimum 2 db-ot meg kell írni.
Témaköre: az előadásokon addig megbeszélt tananyag.
A szemeszter során arányosan elosztva, előtte minimum egy héttel szóbeli értesítés.
Ha nem írt meg a hallgató minimum 2 db zárthelyi dolgozatot, akkor a szorgalmi időszak utolsó tanórája után szóban pótolhatja azt, ha az oktató engedélyezi.
A zárthelyi dolgozatok javítására lehetőség nincs!

e. A félév végi aláírás követelményei: A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

f. Az osztályzat kialakításának módja: A kollokviumi osztályzat kialakítása (ötfokozatú minősítéssel) a félévközi ellenőrzések (zárthelyi dolgozatok) és a szóbeli vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembe vételével történik (a zárthelyi dolgozatok átlaga + szóbeli vizsga /2). A szóbeli vizsga osztályzata a kihúzott tételekre (2 db) adott rövid felelet tartalma alapján, ötfokozatú minősítéssel történik. Ha a félévközi ellenőrzéseken (zárthelyi dolgozatok) a 2,0 átlagot nem érte el a hallgató, akkor ismétlő vizsgát kell tennie!

g.
A vizsga típusa: szóbeli és írásbeli beszámolóra is van lehetőség.

h. A vizsgára való jelentkezés módja:
Feliratkozás a Tanulmányi Osztályon a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmányi Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

1. Az órán olvasott források.
2. Hahn István: Zsidó ünnepek és népszokások
http://mek.oszk.hu/04700/04749/html/
3. Oláh János: Judaisztika, Gabbiano Print Bt., 2009.
4. Goodman, P. The Rosh HaShanah Anthology, Philadelphia: JPS Press, 1970.
5. Greenberg, I. “Rebirth and Renewal: High Holy Days.”In: idem: The Jewish Way,
New York: Summit Books, 1988. 182-199. o.
6. Steinberg, P.: Celebrating the Jewish Year: The Fall Holidays, Philadelphia: JPS,
2007.
7. Bloch, Abraham P.: The Biblical and Historical Background of Jewish Customs and Ceremonies, NY: Ktav Publishing House, Inc., 1980.
8. Domnitch, L.: The Jewish Holidays: A Journey Through History, NJ: Jason Aronson, 2000.
9. Lehrman, S.: Guide to Hanukkah and Purim, London: Jewish Chronicle
Publications, 1969.
10. Shashar, M.: “The Agricultural Background of Hannukah” and “The Temple
Lamp and the Lamp of Hannukah” in Sambatyon. WZO, Department for
Torah Education and Culture in the Diaspora, 1987, pp. 95-108.