TANTÁRGYLEÍRÁS

A zsidóság története
KULTÚRATÖRTÉNET MESTERSZAK (MA) 2.-FÉ.

A tárgy kreditpontja: 4
Heti óraszám: 2
Szervezeti egység: Történelem Tanszék

a. A tárgy tematikája: A kurzus célja: megismertetni a hallgatókat a zsidóság (zsidó nép, nemzet, állam, vallásközösség) magyarországi és egyetemes történetével a középkor kezdeteitől (ami egyébként igen vitatott és vitatható időpont) a spanyolországi kiűzetésig (1492), illetve I. Mátyás király haláláig (1490). A szűkebben vett történelmi eseményeken túlmenően a kurzus a maga komplexitásában igyekszik vizsgálni vizsgálja a zsidó gazdaság- és társadalomtörténet, művelődéstörténet és eszmetörténet sok százados útját, nem öncélként, hanem mint a szellemi áramlatok hordozóját, fenntartóját és eredményét. A kurzus egyben általános bevezetőül szolgál a zsidóság történetével kapcsolatos forrásokban és szakirodalomban való eligazodáshoz hozzájárulva ily módon a hallgatók jövőbeli önálló kutatómunkájához is.

b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.

d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége: Évközi ellenőrzés módja: Az órákon szóbeli kérdezés, ellenőrzés

e. A félév végi aláírás követelményei: A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

f. Az osztályzat kialakításának módja: A kollokvium vagy házi dolgozat szóbeli érdemjegye.
g. A vizsga típusa: szóbeli vagy önállóan írt és beadott hjázi dolgozat

h. A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a vizsgára való jelentkezés űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /15. § (3)/ szerint a vizsgáról való távolmaradást három munkanapon belül igazolni kell.

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek,
segédletek és szakirodalom listája:


Kötelező források:
Hunyadi László: A A Schechter-féle szöveg: egy névtelen kazár zsidó levele Haszdai ibn Sapruthoz In: Róna Tas András szerk. Források a korai magyar történelem ismeretéhez Bp. 2001. Magyar Őstörténeti Könyvtár 16.
Komoróczy Géza: „Nekem itt zsidónak kell lenni” Források és dokumentumok (965 -2012) A zsidók története Magyarországon I-II kötetéhez Szöveggyűjtemény Kalligram 2012.
Spitzer, Shlomo J.-Komoróczy Géza: Héber kútforrások Magyarország és a magyarországi zsidóság történetéhez a kezdetektől 1686-ig, (Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport - Osiris Kiadó, 2003)./

Ajánlott források:
Scheiber Sándor: Magyarországi zsidó feliratok a III. századtól 1686 - ig Bp. 196o.
The Jews in the Legal Sources of the Early Middle Ages. (ed.: Amnon Linder). Detroit/Jerusalem, 1997.

Tankönyv:
Allerhand, Jacob: A Talmudtól a felvilágosodásig. Középkor. Budapest, é.n. 11-125.
Komoróczy Géza: A zsidók története Magyarországon I. Kalligram, 2012.a vonatkozó részek

Ajánlott irodalom:

Blau Lajos: Reflexiók és korképek a zsidó történelemből. In u.ő: és a világkultúra. Budapest, 1999. 204-234. fől 218-225.
U.Ő: A zsidó uzsora. U.o. 351-358.
Büchler Sándor: A zsidók története Budapesten a legrégibb időktől 1867-ig (Budapest: Izraelita Magyar Irodalmi Társulat, 1901) - vonatkozó részei.
Cohen, Mark R., Under Crescent and Cross. The Jews in the Middle Ages (Princeton, 1994)
Dubnov, Simon: A zsidóság története. Budapest, 1991. 94-154.
Haraszti György: A zsidóság Közép-Kelet-Európában az első ezredfordulón In: Püspöki Nagy Péter i.m. 63-100.o.
Haraszti György: Két világ határán, (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 1999)�vonatkozó tanulmányok.
Kohn Sámuel: A zsidók története Magyarországon I., (Budapest: Athenaeum R. Társulat, 1884).
Kubinyi András: Zsidók a királyi kincstárban a középkori Magyarországon In: Püspöki Nagy Péter i.m.101. o.
Kubinyi András:A magyarországi zsidóság története a középkorban In: Soproni Szemle 1995. 1. sz.
Patai, Raphael: The Jews of Hungary. History, Culture, Psychology (Detroit: Wayne State University Press,1996) - vonatkozó részei.
Püspöki Nagy Péter: A zsidóság a korai Árpád-korban. A magyar társadalom vallási viszonyai a kazár hitvitától IV. Béla zsidó -privilégiumáig (861-1251) In: uő,szerk., 1100 éves együttélés: a magyar és a magyarországi zsidóság a haza és a fejlődés szolgálatában. Magyar Holocaust Emlékalapitvány, Budapest. 2001.
Yerushalmi, Yosef Hayim: Záchor. Zsidó történelem és zsidó emlékezet. Budapest, 2000. 45-66.