TANTÁRGYLEÍRÁS

A zsidóság művelődéstörténete
(a 20. század első felében)
KULTÚRATÖRTÉNET MESTERSZAK (MA) 4. szemeszter

A tárgy kreditpontja: 4
Heti óraszám: 2
Szervezeti egység: Művelődéstörténet Tanszék


a. A tárgy tematikája:
A kurzus a magyar zsidóság történetének fontos fejezetével foglalkozik, természetesen európai keretben. A tanítás alapszövege Komoróczy Géza: A zsidók története Magyarországon a közelmúltban megjelent könyvét követi (II. kötet Pozsony, Kalligram 2o12). Továbbá Ungváry Krisztián: A Horthy rendszer mérlege – Diszkrimináció, Szociálpolitika és Antiszemitizmus Magyarországon. (Jelenkor – OSZK Bp. 2o12.) Kiegészítő irodalom: Paksa Rudolf: A magyar szélsőjobb története, Bp.Jaffa. 2o12. és Papp István, A magyar népi mozgalom története, Bp. Jaffa, 2o12.

Témakörök

A kurzus célja: bevezetés a legújabb szakirodalomba. A hallgatók megismerkednek a kortárs tudósok legújabb munkáival, a történelmi és műveléstörténeti adatok kezelésével.b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.

d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége: A tantárgy teljesítésében egyenlő súllyal szerepel az órai aktivitás (referátumok és diszkusszió) és a félév végén beadandó dolgozat.

e. A félév végi aláírás követelményei: A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

f. Az osztályzat kialakításának módja:  a felsorolt szakirodalom elolvasása, évközben beszámoló készítése, vizsgadolgozat

g. A vizsga típusa: dolgozat

h. A vizsgára való jelentkezés módja: .

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: .

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: .

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája: 

KÖTELEZŐ IRODALOM

1. Befogadó, beolvasztó, kirekesztő ország. A két világháború közötti szellemi mozgalmak. A Három nemzedék – Kisebbségben. (Komoróczy, II. 458-463)

2. Népiesek és urbánusok. Zsidó sebek és bűnök. A Zilahy villában Gömbös találkozó. Cionizmus (Komoróczy.i.h. 463-481)

3. Az Anschluss Ausztriában. A zsidóellenes törvények. A tiltakozók és akik nem tiltakoztak. Babits Mihály: Tömeg és Nemzet (K. i.h. 525-548)

4. A második zsidótörvény. 1939: IV tc. Keresztény főpapok. A Nyilaskeresztes párt. K-549-566.

5. Munkaszolgálat a Don kanyarban K. 578-588

6. Teleki Pál második miniszterelnöksége. A harmadik zsidótörvény. (Ungváry Krisztián i.h.564-4o5)

7. A Kállay kormány zsidópolitikája (Ungváry 434-458)
8. Szálasi hungarizmusa (Pakse, 96-1o7)

9. Balatonszárszótól a Népbíróságig. Népiesség, demokrácia, fasizmus. (Papp, 173-211)

.