TANTÁRGYLEÍRÁS

A zsidó nyelvek története
KULTÚRATÖRTÉNET MESTERSZAK (MA) 2.-FÉ.

A tárgy kreditpontja: 4
Heti óraszám: 2
Szervezeti egység: Történelem tanszék

Célok:
• az Izrael földjén és a szétszóratásban élő zsidó nép írott és beszélt nyelveinek átfogó áttekintése
• a migráció és a lokális környezet hatásainak feltárása
• a mai modern héber nyelv létrejöttének megismerése.

A tárgy tematikája:
1. Bevezetés: A zsidó nyelvek általános áttekintése
2. Zsidó migráció és a többségi nyelvek hatása
3. A héber nyelv rövid története. A héber nyelv lokális kiejtési variánsai
4. Az arámi nyelv
5. Középkori héber. A judeo-arab nyelv
6. A jiddis, a ladino / dzsudezmo nyelvek
7. A modern héber nyelv kialakulása
8. A modern héber nyelv a mai Izraelben

Módszer: Az oktatás során, a frontális módszer mellett, lényeges hangsúlyt kap a hallgatók önálló kutató munkája a könyvtárak és az internet adta lehetőségek segítségével.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Kreditrendszerű Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége.
Az osztályzat kialakításának módja
:
A hallgatók ellenőrzése pontrendszer alkalmazásával történik. A szemeszter során a kurzus résztvevőinek a teljes vizsga pontértékének 50%-át kell elérniük a vizsgára bocsáthatóság érdekében. A szemeszter során teljesítendő feladatok: rövid (max. 10 perc) referátum (30%). A vizsga formája: írásbeli - ismeretellenőrző teszt és rövid témakifejtés (70 %). Értékelés: 60 – 69 % elégséges, 70 -79 %: közepes, 80 – 89 %: jó, 90-100 %: jeles.

A félév végi aláírás követelményei: A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Kreditrendszerű Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint. Ezen felül a fenti pontban taglalt min. 30 pont elérése is szükséges az aláíráshoz.

A vizsga típusa: írásbeli

A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a „Vizsgára való jelentkezés” űrlapon.

A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie.

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Kötelező irodalom:

• Loewenstein, Steven M.: The Cultural Tapestry. International Jewish Folk Tradition, Oxford University Press, 2000, pp. 1-67
• Ángel Sáenz-Badillos, John Elwolde: History of the Hebrew Language, Cambridge University Press, 1993
• David Steinberg: History of the Ancient and Modern Hebrew Language
http://www.adath-shalom.ca/history_of_hebrew.htm
Rabin, Chaim: A Short History of the Hebrew Language (HUJI)
http://www.adath-shalom.ca/rabin_he.htm
• Bíró Tamás és Bányai Viktória: Az északnyugati sémi nyelvek – ugariti, héber, arámi In: Zólyomi Gábor (szerk.): Ókori és keleti nyelvek és írások. Egyetemi jegyzet. Bölcsészkonzorcium. 2006.

Ajánlott irodalom:
• Aharoni, Reuben: Yemenite Jewry: origins, culture and literature, Indiana University Press, 1986
• Krämer, Gudrun: The Jews in Modern Egypt, 1914-1952, I.B. Tauris, 1989
• Zenner, W.P.: A Global Community. The Jews from Aleppo, Syria, Wayne State University Press, Detroit, 2000
http://www.hebrewlanguage.biz/
• Jewish Languages of Europe: http://www.mishkan.com/jewish.lang.european.html