TANTÁRGYLEÍRÁS

A zsidó filozófia története
a felvilágosodás korában
KULTÚRATÖRTÉNET MESTERSZAK (MA) 3.-fé.

A tárgy kreditpontja: 4
Heti óraszám: 2
Szervezeti egység: Művelődéstörténet Tanszék

A tárgy tematikája:
A kultúraelmélet keletkezését mutatja be (Lessingtől Mendelssohnig), képet adva az askenázi közösség mozgalmairól (Hászida, Hászkála).
Témakörök
1. A kultúra-fogalom és első filozófiai felvetése a felvilágosodásban.
2. A szellemi élet feltételei a 18. században (egyetem, a polgári nyilvánosság – szalonok, kávéházak, folyóiratok). Ezek sajátos megjelenése az európai zsidó közösségben.
3. Az askenázi közösségek kulturális feltételei a felvilágosodásban .(A német, a lengyel és az osztrák tartományok). - A "stettl".
4. Az egyetem, a líceumok és más iskolák Magyarországon (18. sz.). - A peregrináció.
5. Az európai felvilágosodás jellemzése (észtan, tökéletesedés, haladás, neveléstan).
6. A kultúrtörténet mint a történetírás új formája. - A "res gestae" és a "historia rerum gestarum". Voltaire-tól Hume-ig , ill.Winckelmannig és Herderig.
6. Herder a történelemről. - A Winckelmann-olvasat . Haladás és humanizmus. A történeti mérce.- Herder, Hamann és a berlini Hászkálá.
7. Goethe a héber kultúráról. - A műalkotásról és a kultúra nagy kérdéseiről.
8. Moses Mendelssohn és a berlini hászkálá (L. Bendavid, S. Maimon, M. Herz, D. Friedländer) , Markus Herz--Maimon és Kant levelezést. – L. Bendavid Bécsben.
Lazarus Bendavid helye a Hászkálában és a kantiánus bölcseletben.
9. Mendelssohn Phaidónja és Jeruzsálem-ja. Mendelssohn Szokratesz-képe. A Leibniz-recepció a mendelssohni életműben.
10.. A zsidó-keresztény párbeszéd a felvilágosodás korában.
Salomon Maimon életműve mint Fichte előlegezése. Maimon Kant-recepciója.

b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.

c. A félév végi aláírás követelményei: A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

d. Az osztályzat kialakításának módja: A kollokviumi osztályzat kialakítása (ötfokozatú minősítéssel) a félévközi ellenőrzések (zárthelyi dolgozatok) és a szóbeli vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembe vételével történik (szóbeli vizsga). A szóbeli vizsga osztályzata a kihúzott tételekre (...db) adott rövid felelet tartalma alapján, ötfokozatú minősítéssel történik.

g. A vizsga típusa: kollokvium

h. A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Kötelező irodalom
1. Moses Mendelssohn: Phaidón. Jószöveg műhely kiadó. 2003.
2. Herder: A kultúra különböző fokairól. – In. J.G. Herder: Eszmék az emberiség történetének filozófiájáról. Gondolat 1978. 425-455.
3. Otto Zarek: Moses Mendelssohn. Bábel Kiadó Budapest.
4. Salomon Maimon: Lebensgeschichte. Union Verlag Berlin 1988.
5. Moses Mendelssohn: Jeruzsálem. Jószöveg műhely kiadó 2010. –Előszó és Utószó.
6. J. G. Hamann: Szokratikus érdemes gondolatok. In. Hamann filozófiai írásai. Jelenkor Pécs 2003. 124-130.

Ajánlott irodalom
Heinrich Heine: Vallás és filozófia. Phönix kiadás Budapest 1947. 95. skk., 102. skk.
Rathmann János: Salomon Maimon emlékezete. (előadás szövege az interneten)
Rathmann János: Goethe pályakezdése és Herder gondolatvilága. in "Többlet" Filozófiai folyóirat Kolozsvár 2011, 2.sz.18—25. p
Herder: Az emberi művelődés újabb történetfilozófiája. In: Herder: Értekezések, levelek. Európa 1983.