TANTÁRGYLEÍRÁS

TÓRA
KULTÚRATÖRTÉNET MESTERSZAK (MA) 1.-FÉ.

A tárgy kreditpontja: 3 (három)
Heti óraszám: 2 óra
Szervezeti egység: Szentírás és Talmudtudomány Tanszéka. A tárgy tematikája: A kurzus folyamán a hallgatók megismerik a a Mozes-i 5 könyv tartalmi rendszerét. S az alábbi textus részeket exegetikailag a szent nyelven héberül.
Mózes 1: 1fejezet 1v-13v. , 12 fejezet 1v-11v. , 22 fejezet 1v-12v. , 22 fejezet 13v-24. , 25 fejezet 19v-28v. , 41 fejezet 1v-12v.
Mózes 2: 20 fejezet 2v-7v. , 20 fejezet 8v-17v.
Mózes 3 : 19 fejezet 1v-11v. , 19 fejezet 12v-22v.
Mózes 4 : 29 fejezet 1v-6v. , 29 fejezet 7v-11v.
Mózes 5 . 16 fejezet 1v-9v. , 16 fejezet 10v-17v.

b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.

d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége: 2 db zárthelyi dolgozat, amelyből minimum 2 db-ot meg kell írni.
Témaköre: az előadásokon addig megbeszélt tananyag.
A szemeszter során arányosan elosztva, előtte minimum egy héttel szóbeli értesítés.
Ha nem írt meg a hallgató minimum 2 db zárthelyi dolgozatot, akkor a szorgalmi időszak utolsó tanórája után szóban pótolhatja azt, ha az oktató engedélyezi.
A zárthelyi dolgozatok javítására lehetőség nincs!

e. A félév végi aláírás követelményei: A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

f. Az osztályzat kialakításának módja: A kollokviumi osztályzat kialakítása (ötfokozatú minősítéssel) a félévközi ellenőrzések (zárthelyi dolgozatok) és a szóbeli vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembe vételével történik (a zárthelyi dolgozatok átlaga + szóbeli vizsga /2). A szóbeli vizsga osztályzata a kihúzott tételekre (2 db) adott rövid felelet tartalma alapján, ötfokozatú minősítéssel történik. Ha a félévközi ellenőrzéseken (zárthelyi dolgozatok) a 2,0 átlagot nem érte el a hallgató, akkor ismétlő vizsgát kell tennie!

g. A vizsga típusa: Kollokvium.

h. A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:
Kötelező irodalom:
T'nach , Makkabi kiadó kft , 1994 Budapest
Mózes öt könyve és a Háftárák , Dr Hertz J. H. , Akadámia Kiadó , 1984 , Budapest
Mítosz a hébereknél és történeti fejlődése , Goldziher Ignác , Akadémia könyvkiadó hivatal , 1876 , Budapest
Zsidók és a világkultura , Blau Lajos , Múlt és Jövő kiadó , 1999 , Budapest
Mózes öt könyv , Naftali Kraus , Ulpius-ház , 2001 , Budapest

Ajánlott irodalom:
The book of direction to the duties of the heart , Bahya Ben Joseph Ibn Pakuda , Alden press , 1973 , Oxford , Translation Menahem Mansoor
Ilés proféta serlege , Beck Moric , Magyar Zsidó Szemle , Athenaeumr társulat nyomdája , 1895 , 222o-223ol , Budapest
Jób könyve , Blau Lajos , Magyar Zsidó Szemle , Athenaeum társulat nyomdája , 1921 , 35ol-37ol , Budapest
A zsidóság parancsolatai , Naftali Kraus , PolgArt kiadó , 2004 , Budapest
Mózes öt könyve , Naftali Kraus , Akadémiai kiadó , 1995 , Budapest