TANTÁRGYLEÍRÁS

Talmud
KULTÚRATÖRTÉNET MESTERSZAK (MA) 4.-FÉ.

A tárgy kreditpontja: 3
Heti óraszám: 2
Szervezeti egység: Szentírás és Talmudtudomány tanszék

a. A tárgy tematikája: A kurzus célja a hallgatókkal megismertetni a babilóniai Talmudból választott szövegek segítségével a talmudi gondolkodást, az ókori zsidó közösségek mindennapjait, környezetükhöz való viszonyukat

A cél elérése:
1. Taanit, Berachot, Sábbát, Szánhedrin, Szukkám Megillá traktátusának kiemelkedő, epikus fejezeteinek - forrás jellegű - megismerése
2. A héber és arameus textus filológia analízise, s összevetése a kultúrtörténeti párhuzamokkal
3. Adin Steinsaltz és a Schottenstein Talmud kommentár elemzéseinek feltárása
4. A pontozott szöveg egybevetése a komputerizált talmud-szövegekkel.

b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei:
Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Kreditrendszerű Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén:
A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedhető maximális 25% hiányzásra.

d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége:

e. A félév végi aláírás követelményei:
A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Kreditrendszerű Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

f. Az osztályzat kialakításának módja:
A kollokviumi osztályzat kialakítása (ötfokozatú minősítéssel) a félévközi ellenőrzések (zárthelyi dolgozatok) és a szóbeli vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembe vételével történik (szóbeli vizsga). A szóbeli vizsga osztályzata a kihúzott tételekre (...db) adott rövid felelet tartalma alapján, ötfokozatú minősítéssel történik.

g. A vizsga típusa: Kollokvium.

h. A vizsgára való jelentkezés módja:
Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a „Vizsgára való jelentkezés” űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje:
A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:
Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!


k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:
 KÖTELEZŐ IRODALOM
Héber és angol nyelven:
 

• The Schottenstein Edition of the Talmud, Mesorah Artscroll Publications, New York. (párhuzamos szöveggel);
• Isidore Epstein, The Soncino Talmud, Soncino Press. (angol és párhuzamos fordításban is); CD-ROMon: Soncino Talmud site
• I. Epstein The Babylonian Talmud. Translated into English with notes, glossary and indices, 35 vol., London, 1935–1952; (utánnyomás: 18 vol. London, 1961)
• Jacob Neusner, The Talmud of Babylonia. An American Translation, Atlanta, 1984-1995, Scholars Press for Brown Judaic Studies. (teljes)
• Adin Steinsaltz, The Talmud: The Steinsaltz Edition, Random House, 44 vol. Steinsaltz Talmud site


Magyar nyelvü:

G. Stemberger: A zsidó irodalom története, Osiris kiadó, Budapest
Dr. Domán István: A Talmud. Ulpius-ház, 2007
Naftali Krausz: A Talmud bölcsei.
Dr. Molnár Ernő: A Talmud könyvei. Makkabi kiadó, 2007

Ajánlott irodalom:

Scheiber Sándor: A feliratoktól a felvilágosodásig (Kétezer év zsidó irodalma).Múlt és Jövő, 1997.
Kecskeméti Ármin: A zsidó irodalom története I-II. Bethlen Gábor, 1994.
Blau Lajos: A Talmudról. Gabbiano, 2006
Wellhausen, Julius: A farizeusok és a szadduceusok. Kálvin Kiadó, 2001
J. Allerhand: A Talmudtól a felvilágosodásig, Filum kiadó