TANTÁRGYLEÍRÁS

Neviim – Ketuvim. Korai és késői próféták
KULTÚRATÖRTÉNET MESTERSZAK (MA) 2.-FÉ.

A tárgy kreditpontja: 3
Heti óraszám: 2
Szervezeti egység: Szentírás és Talmudtudomány tanszék

a. A tárgy tematikája: A kiválasztott próféták könyveinek szövegeiből olvasás, fordítás, magyarázat (történelmi háttérrel). Tánách héber szövegének olvasásával párhuzamosan az exegézis variáció-gazdag lehetőségeit alkalmazzuk.

Elemezzük:
-Tárgum Onkelosz, Tárgum Jeusálmi, stb...kommentárjait.
- A nemzsidó vallású kutatók, teológusok magyarázatait.
- Tánách Házáháv alapján a szöveg modernkori interpretációját.
- A Dáát Mikrá alapján a klasszikus szöveg halachikus utalásait, a bibliai párhuzamokat, szövegértelmezési variációkat.
- Az Olám Hátánách alapján a textushoz kapcsolódó inter-, trans- és multidiszciplináris textusokat. Különös tekintettel a Földközi-tengeri népek rokon vonásokat felmutató parallel kultúrájára, az építészeti-, képző- és iparművészeti, archeológiai, nyelvtörténeti, zenetörténeti párhuzamokra és szekuláris asszociációkra

Elemzendő témakörök:

b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei:
Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Kreditrendszerű Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén:
A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedhető maximális 25% hiányzásra.

d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége:

e. A félév végi aláírás követelményei:
A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Kreditrendszerű Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

f. Az osztályzat kialakításának módja:
A kollokviumi osztályzat kialakítása (ötfokozatú minősítéssel) a félévközi ellenőrzések (zárthelyi dolgozatok) és a szóbeli vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembe vételével történik (szóbeli vizsga). A szóbeli vizsga osztályzata a kihúzott tételekre (...db) adott rövid felelet tartalma alapján, ötfokozatú minősítéssel történik.

g. A vizsga típusa: Kollokvium.

h. A vizsgára való jelentkezés módja:
Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a „Vizsgára való jelentkezés” űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje:
A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:
Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!


k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

KÖTELEZŐ IRODALOM
Héber és angol nyelven:
 

______________________________________

 - Biblia I-II, Makkabi - Budapest, 1994, ( Az IMIT Biblia, bilingvis, magyar szövegében hasonmás kiadása
- Hahn István: A próféták forradalma, Budapest, Múlt és Jövő, 1998.
- Fényes Mór: Szentírásunk. (reprint: Országos Rabbiképző Intézet, 1999)
- A Szentírás magyarázata / Jubileumi kommentár I-II. ,Kálvin - Budapest, 1995. (A válogatott bibliográfia az I. kötetben: p. 7-12.)

- Karasszon István: Izrael története ,Új Mandátum - Budapest, 2009
Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése I - II. ,Szent István Társulat - Budapest, é.n.
- Kustár Zoltán: A héber Ószövetség szövege. A masszoréta szöveghagyományozás és annak megjelenítése a Biblia Hebraicában, Budapest: Kálvin János Kiadó, 2010,
-
- Soggin, A.: Bevezetés az Ószövetségbe. Kálvin - Budapest, 1999.
- Widder Salamon: Praeparatiók a Háftórákhoz (reprint: ORZSE-Budapest,
1999.
- Naftali Kraus: Az ősi forrás sorozata: Izrael prófétái 1-3, Budapest, 2008.
- ---------------------------------------------------------------------------
1) Goodenough Erwin: Jewish Symbols int he Greco-Roman Period. Vols. 1-13. Princton, N.Y. Princton University Press 1953-68.
2)
2) Ilan, Zvi: Batei K’neszet K’dumim b’Erec Jiszráél. Miszrád háBitáchon, Jerusalajim, 1991.
3) Michael Avioz, "The Da'at Mikra Commentary Series: Between Tradition and Criticism", Jewish Bible Quarterly 34 (2006), pp. 226-236. Online copy at http://www.academia.edu