TANTÁRGYLEÍRÁS

Hagiographa – Szent Iratok
KULTÚRATÖRTÉNET MESTERSZAK (MA) 3.-FÉ.

A tárgy kreditpontja: 3
Heti óraszám: 2
Szervezeti egység: Szentírás és Talmudtudomány tanszék

A tárgy tematikája:
- A hallgatók rápillantást nyernek a Szentírás harmadik egységére, a K’tuvim-ra. Megismervén tartalmát és szerkezetét, valamint keletkezését.
- Elősegítendő, hogy legyenek tisztában vallási jelentőségével és kulturális vonatkozásaival.
- Megszerzett ismereteiket kapcsolják össze a Szentírás egészével kapcsolatos, már meglévő tudásukkal, és helyezzék el általános műveltségük rendszerében.

A cél elérése:
Olvasás a K’tuvim szövegeiből. A szöveg olvasása, fordítása és értelmezése, a történelmi háttér figyelembe vételével.
• A Mikráot Gdolot kommentárjait idézzük
• Tárgum Onkelosz, Tárgum Jerusalmi, Tárgum Jonatan fejezeteit használjuk fel
• A középkori kommentátorok közül Rámbán és Redák kommentárjait idézzük
• A modern kori interpretációk sorából a Dáát Mikrá értelmezésével bővítjük a tartalmat
• A textushoz az Olám Hátánách alapján inter-, transz- és multidiszciplináris elemzéseket is kapcsolunk.
• Egyidejűleg építészeti, képző- és iparművészeti, archeológiai, nyelvészeti és zenetörténeti párhuzamokra és szekuláris asszociációkra is kitekintést végzünk.

b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei:
Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Kreditrendszerű Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén:
A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedhető maximális 25% hiányzásra.

d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége:

e. A félév végi aláírás követelményei:
A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Kreditrendszerű Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

f. Az osztályzat kialakításának módja:
A kollokviumi osztályzat kialakítása (ötfokozatú minősítéssel) a félévközi ellenőrzések (zárthelyi dolgozatok) és a szóbeli vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembe vételével történik (szóbeli vizsga). A szóbeli vizsga osztályzata a kihúzott tételekre (...db) adott rövid felelet tartalma alapján, ötfokozatú minősítéssel történik.

g. A vizsga típusa: Kollokvium.

h. A vizsgára való jelentkezés módja:
Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a „Vizsgára való jelentkezés” űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje:
A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:
Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!


k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:
 KÖTELEZŐ IRODALOM
Héber nyelven:
 

Magyar nyelven

Naftali Krausz: Dávid zsoltárai 1-2. (Göncöl Kiadó, Budapest, 1999-2000)
Fényes Mór: Szentírásunk. (reprint: Országos Rabbiképző Intézet, 1999)
A Szentírás magyarázata / Jubileumi kommentár I-II. (Kálvin - Budapest, 1995) Biblia (Makkabi - Budapest, 1994)
Karasszon István: Izrael története (Új Mandátum - Budapest, 2009)
Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése I - II. (Szent István Társulat - Budapest, é.n.)
Soggin, A.: Bevezetés az Ószövetségbe. (Kálvin - Budapest, 1999)
Widder Salamon: Praeparatiók a Háftórákhoz (reprint: ORZSE-Budapest, 2000

Ajánlott irodalom:

1) Neményi Endre: Zsoltárok könyve (Budapest, 1917)
2) Zsoltárok. Telkes Béla fordítása (Budapest, Remény kiadás, 1929)
3) Fényes Mór: Szentírásunk. (Reprint: OR-ZSE, 1999)
4) Kézikönyv a Bibliához. (Budapest, Lilliput, 1992)
5) Friedman, R. E.: Who wrote the Bible? (New York: Summit Books, 1987)
6) Marc Zvi Brettler: How to read the Bible? (Philadelphia: The Jewish Publication Society, 2005)