TANTÁRGYLEÍRÁS

Bibliai és talmudi szövegek olvasása és értelmezése
KULTURATÖRTÉNET MESTERSZAK 4.- fé. (MA

A tárgy kreditpontja: 4
Heti óraszám: 2
Szervezeti egység: Szentírás és Talmudtudomány Tanszék


a. A tárgy tematikája:
Megfelelő gyakorlat és jártasság szerzése a kijelölt tanahi, misnai és talmudi szemelvények olvasása, fordítása, magyarázata és értelmezési lehetőségeinek terén.
·
A tanahi, misnai és talmudi szemelvényekhez kapcsolódó témák „körüljárása”.
·
„Tételes” felkészülés a zsidó vallástudomány tantárgyi blokk záróvizsgájára.

b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei:
Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén:
A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzata által megengedett max. 25% hiányzásra.

d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége:Nincs.

e. A félév végi aláírás követelményei:
A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

f. Az osztályzat kialakításának módja:
Az osztályzat kialakítása (ötfokozatú minősítéssel) a szemeszter utolsó óráin megtartott szóbeli vizsgán (kollokvium) a kihúzott tételre (a záróvizsga tételeiből) adott rövid felelet tartalma alapján, ötfokozatú minősítéssel történik.

g. A vizsga típusa:Kollokvium.

h. A vizsgára való jelentkezés módja:
Feliratkozás a Tanulmányi Osztályon a „Vizsgára való jelentkezés” űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje:
A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmányi Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

·
A Szentírás magyarázata / Jubileumi kommentár  I-II. (Kálvin - Budapest, 1995)
·
  Bacher Vilmos:  A babylóniai amórák agádája. (reprint: Gabbiano Print - 2007)
·
  Biblia. (Makkabi - Budapest, 1994)
·
  Biblia / katolikus. (Szent István Társulat - Budapest, 1982)
·
  Blau Lajos:  A Talmudról. (Gabbiano Print - Budapest, 2006)
·
  Buber, M.:  A próféták hite. (Atlantisz - Budapest, 1991)
·
  Fényes Mór:  Szentírásunk. (reprint: Országos Rabbiképző Intézet - Budapest, 1999)
·
  Ferguson, E.:  A kereszténység bölcsője. (Osiris - Budapest, 1999)
·
  Frisch Ármin:  Szemelvények a Biblia utáni zsidó irodalomból. (Pallas - 1906)
·
  Guttmann Mihály – Bloch Mózes:  A hálácháról. (reprint: Gabbiano Print - Budapest, 2009)
·
  Hahn István:  A próféták forradalma. In: A próféták forradalma.
Vallástörténeti és történelmi tanulmányok. (Múlt és Jövő - Budapest, 1998. pp. 181-201)
·
  Heller Bernát:  A héber mese. (reprint: Makkabi - Budapest, 1996)
·
  Karasszon István:  Izrael története. (Új Mandátum - Budapest, 2009)
·
  Kecskeméti Ármin:  A zsidó irodalom története I. (reprint: Bethlen - 1994)
·
  Oláh J.:  Egy parabolikus próféta-novella a Tanah-ban. Tradicionális zsidó- és egyéb interpretációk Jóna könyvéhez, rövid introdukcióval, preparációval és transzlációval. http://www.or-zse.hu/phd/olahjanos_parabolikus-dissz.pdf

·  OR-ZSE HAFTÓRÁK MÓZES ÖT KÖNYVÉHEZ.
Fordította és bevezetéssel ellátta: Dr. Bernstein Béla. (reprint: OR-ZSE - Budapest, 2009)
·
  Rózsa Huba:  Az Ószövetség keletkezése  I-II. (Szent István Társulat - Budapest, é.n.)
·
  Scheiber Sándor:  A feliratoktól a felvilágosodásig. (Múlt és Jövő - Budapest, 1997)
·
  Steinsaltz, A.:  Biblical Images (Jason Aronson - 1994)
·
  Steinsaltz, A.:  Talmudic Images (Jason Aronson - 1997)
·
  Steinsaltz, A.:  The Essential Talmud. Thirtieth-anniversary Edition. (Basic Books - 2006)
·
  Stemberger, G.:  A zsidó irodalom története. (Osiris - Budapest, 2001)
·
  Strack, H. L. – Stemberger, G.:  Introduction to the Talmud and Midrash.
(Augsburg Fortress Publishers - 1992)
·
  Talmud Bavli (Soncino-, vagy Schottenstein/ArtScroll-, vagy Steinsaltz kiadás)