TANTÁRGYLEÍRÁS

A bibliai héber nyelv alapjai
KULTÚRATÖRTÉNET MESTERSZAK (MA) 1.-FÉ.

A tárgy kreditpontja: 3
Heti óraszám: 2
Szervezeti egység: Nyelvi lektorátus

A tárgy tematikája: A bibliai héber alapjainak elsajátíttatása, szövegrészek elemzése és vizsgálata a félév során tanultak alapján:

1. Bevezetés a héber nyelv történetébe
2. A bibliai héber meghatározása, elhelyezkedése térben és időben
3. A bibliai héber kronológiai rétegei
4. A bibliai héber forrásai
5. Fonológiai alapok (mássalhangzók, magánhangzók, hangsúly) ismertetése
6. Olvasási gyakorlatok, a fonológiai ismeretek tükrében
7. Bevezetés a biblia héber morfológiájába (főnév, ige, melléknévi igenév, elöljárószó, kötőszó)
8. Kijelölt tórai szövegek olvasása, nyelvtani analizálása
9. Szemelvények a bibliai könyvek irodalmi műfajai tárgykörében. Az alapvető igemódok textusokon keresztüli bemutatása, vizsgálata.

b. Cél:
A bibliai héber nyelv jellemzőinek bemutatása. A hallgatók bevezetése a bibliai héber terminológiájába és megismertetése annak alakulásával, sajátosságaival. Szerkesztett pontozott tórai szöveg olvasása.
A kijelölt szentírási textusok analizálása, az Alma Mater hagyományainak megfelelően a latin nyelvű terminus technicus-ok megismerése, alkalmazása. A szöveghez kapcsolódó nyelvtani kérdések megválaszolása, részletes kifejtése. A nyelv teljes normarendszerének ismerete, és a terminusok pontos fordítása.

c. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Gyakorlati tantárgy lévén az órákon való részvétel kötelező! Egy szemeszterben maximum 2 órát lehet mulasztani szankciók nélkül. Ha valaki ennél többet mulasztana, nem kaphat félév végi aláírást, azaz nem teljesítette a félévet az OR-ZSE Kreditrendszerű Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint. Ennek pótlása a következő tanév azonos szemeszterében történik, illetve - rendkívüli esetben - zárthelyi dolgozat írásával történhet, mely során a hallgató bizonyíthatja, hogy mulasztásai ellenére kellő mértékben elsajátította az előírt tananyagot.

Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A megengedhető mulasztást nem kell igazolni.

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége: nincs.

A félév végi aláírás követelményei: A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint. Az aláírás feltétele a szóbeli beszámoló megtartása..

Az osztályzat kialakításának módja: gyakorlati jegy

A vizsga típusa: gyakorlati jegy

A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Kötelező irodalom:

- - Tóth Kálmán, A héber nyelvtan elemi szabályai. Budapest, 1994.
- Dr. Árus Lajos: Ószövetségi héber-magyar szómagyarázat. Iránytű kiadó, 1996.
-
- Stricker Simon: Héber-magyar bibliai szótár, Budapest: Logos, 1998.
- Zipora Talshir szerkesztésében: Szifrut hamikrá, I kötet.
Yad Ben-Cvi, 2011.

- Joshua Blau; A Grammar of Biblical Hebrew, second amended edition 1993, Porta Linguarum Orientalium, N.S., vol.
- - J. Weingreen: A Practical Grammar for Classical Hebrew Second Edition, Oxford University Press, 1959

Ajánlott irodalom:

- Gesenius, W., Kautsch, E, Gesenius' hebrew grammar as edited and enlarged by E. Kautzsch, Oxford, 1983.

- Gesenius, W., Kautsch, E, Hebräische Grammatik, Leipzig, 1909.

- Alexander Rofe: The Prophetical Stories. The Narratives about the Prophets in the Hebrew Bible, Their Literary Types and History, Jerusalem (Magnes) 1988

- Abraham Even-Shoshan: A New Concordance of the Bible, Thesaurus of the Language of the Bible, Hebrew, and Aramaic Roots, Words, Proper Names, Phrases and Synonyms: Volume I[-III.] Kiryat sefer, 1982.

- Avraham Even-Shoshan: Even Shoshan Dictionary, The New Dictionary Ltd. 2003