TANTÁRGYLEÍRÁS

Bevezetés a vallástörténetbe
KULTÚRATÖRTÉNET MESTERSZAK (MA) 1.-fé.

A tárgy kreditpontja: 3 (három)
Heti óraszám: 2 óra
Szervezeti egység: Művelődéstörténet Tanszék


a. A tárgy tematikája:
A tantárgy a vallás fogalmának és jelenségkörének (vallástudomány, vallástörténet, vallásfilozófia, teológia, vallásszociológia, valláspszichológia és vallásantropológia) meghatározását tekinti legfőbb feladatának. A vallás a vallásosság, a vallási élmény, a hit és az egyház (felekezet) fogalmainak tisztázását követően a szent mint vallási élmény megjelenési formái, történeti és fenomenológiai alakzatai kerülnek a vizsgálódás centrumába. A homo religiosus fogalmának és a szimbolikus gondolkodás alakzatainak tanulmányozását követően a különféle (legfőként az európai avagy a nyugati típusú) nagy mitológiai és vallási hagyományok rendszeres – komparatisztikai jellegű – áttekintésével záródik a kurzus.

Témakörök

1. A vallástudomány története, a vallás tárgya
2. Vallástörténet és vallásszociológia
3. Teológia, vallásfilozófia és vallásantropológia
4. A szent fogalma
5. A szent megnyilatkozása - hierofánia
6. A szent képviselete (sámánok, papok, próféták, prédikátorok, szent beavatottak)
7. A szent közösség (szövetség, egyház, szekta, szent nép, kultusz és mozgalom)
8. A szent formái: szent tér (templom, kegyhely stb.) és szent idő (ünnepek, rítusok stb.)
9. Szent és profán – transzcendencia és immanencia
10. A vallási antropológia fogalma
11. A szent megtapasztalása
12. A vallásos ember szimbólumai
13. Napjaink vallási irányzatai – modernség és posztmodern I.
14. Napjaink vallási irányzatai – modernség és posztmodern
15. Lehetséges-e dialógus a vallások között?


b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.

c. A félév végi aláírás követelményei: A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

d. Az osztályzat kialakításának módja: szóbeli vizsga. A szóbeli vizsga osztályzata a kihúzott tételekre (... db) adott rövid felelet tartalma alapján, ötfokozatú minősítéssel történik.

g. A vizsga típusa: kollokvium

h. A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Kötelező irodalom:

1. G. van der Leeuw: A vallás fenomenológiája. Osiris Kiadó, Budapest, 2001.
2. Mircea Eliade: A szent és a profán. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1987.
3. Mircea Eliade: Vallási hiedelmek és eszmék története I-II-III. Osiris-Századvég, Budapest, 1994-1996.
4. Richard Schaeffler: A vallásfilozófia kézikönyve. Osiris Kiadó, Budapest, 2003.
5. Rudolf Otto: A szent. Osiris Kiadó, Budapest, 1997.
6. A szent antropológiája. A homo religiosus eredete és problémája (Szerk. Julien Ries). Typotex, Budapest, 2003.
7. A hívő ember a zsidó, a keresztény és az iszlám vallásban (Szerk. Julien Ries). Typotex, Budapest, 2006.
8. Voigt Vilmos: A vallási élmény története. Timp Kiadó, Budapest, 2004.
9. A vallástörténet klasszikusai (Szerk. Simon Róbert). Osiris Kiadó, Budapest, 2003.
10. Max Weber: „Vallásszociológia”, in: Gazdaság és társadalom. A megértő szociológia alapvonalai 2/1. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1992.


Ajánlott irodalom:

1. Peter Brown: A szentkultusz. Atlantisz, Budapest, 1993.
2. Emile Durkheim: A vallási élet formái. L’Harmattan, Budapest, 2003.
3. Goldziher Ignác: A zsidóság lényege és fejlődése. Múlt és Jövő, Budapest, 2000.
4. Goldziher Ignác: Az iszlám kultúrája I-II. Gondolat, Budapest, 1981.
5. Claude Cahen: Az iszlám. Gondolat, Budapest, 1989.
6. Bernard Lewis: Az iszlám válsága. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2004.
7. Kerényi Károly: Az örök Antigoné. Paidion, Budapest, 2003.
8. Kákosy László: Az alexandriai időisten. Osiris Kiadó, Budapest, 2001.
9. Thomas Köves-Zulauf: Bevezetés a római vallás és monda történetébe. Telosz Kiadó, Budapest, 1995.
10. David Flusser: A judaizmus és a kereszténység születése. Múlt és Jövő, Budapest, 1999.
11. Vermes Géza: A zsidó Jézus. Osiris Kiadó, Budapest, 1995.
12. Martin Buber: A próféták hite. Atlantisz, Budapest, 1991.
13. Gershom Scholem: A kabbala helye az európai szellemtörténetben I-II. Atlantisz, Budapest, 1995.
14. Franz Rosenzweig: Nem hang és füst. Holnap Kiadó, Budapest, 1990.
15. Yosef Hayim Yerushalmi: Záchor. Osiris Kiadó, Budapest, 2000.
16. Staller Tamás: Zsidóság és filozófia. Logos Kiadó, Budapest, 2006.
17. Tatár György: Pompeji és a Titanic. Atlantisz, Budapest, 1993.
18. Rugási Gyula: Örök romok. Latin Betűk, Debrecen, 1997.
19. Rugási Gyula: Epheszoszi történet. Latin Betűk, Debrecen, 1998.
20. Rugási Gyula: Eszkhatológia és történet-teológia. Jelenkor Kiadó, Pécs, 2004.
21. Gábor György: A bárka és utasai. Zsidóság és kereszténység, történelem és emlékezet. Orpheusz Kiadó, Budapest, 1996.
22. Gábor György: A szentély és a vadak. Zsidó vallástörténeti tanulmányok. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2000.
23. Gábor György: Szinaj és Jabne. Jószöveg Műhely Kiadó, Budapest, 2005.
24. Karl Löwith: Világtörténelem és üdvtörténet. Atlantisz, Budapest, 1996.
25. Rudolf Bultmann: Történelem és eszkatológia. Atlantisz, Budapest1994.
26. Jacob Taubes: Nyugati eszkatológia. Atlantisz, Budapest, 2004.
27. Peter L. Berger: „Vallás és európai integráció”, in: 2000. 2004. december, 13-18.
28. Johann Baptist Metz: Az új politikai teológia alapkérdései. L’Harmattan, Budapest, 2004.
29. Vita és párbeszéd: a monoteista hagyomány történeti perspektívában (Szerk. Losonczi Péter és Xeravits Géza). Goldziher Intézet – L’Harmattan, 2004.
30. Étienne Gilson: Isten és filozófia. Kairosz Kiadó, Budapest, 2004.
31. Komoróczy Géza: Bezárkózás a nemzeti hagyományba. Századvég Kiadó, Budapest, 1992.
32. Bassam Tibi: Keresztes háború és dzsihád. Az iszlám és a keresztény világ. Corvina, Budapest, 2003.
33. 33. Fabiny Tibor: A keresztény hermeneutika kérdései és története. Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest, 1998.
34. Paul Ricoeur: Bibliai hermeneutika. Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest, 1995.
35. Paul Ricoeur – André Lacocque: Bibliai gondolkodás. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2003.
36. D. L. Baker: Két szövetség, egy Biblia. Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest, 1998.
37. A kereszténység és az európai tradíció (Szerk. Tallár Ferenc). Osiris Kiadó, Budapest, 2001.