TANTÁRGYLEÍRÁS

Bevezetés a zsidóság történetébe
KULTÚRATÖRTÉNET MESTERSZAK (MA) 1.-FÉ.

A tárgy kreditpontja: 3
Heti óraszám: 2
Szervezeti egység: Történelem Tanszék

A. A tárgy tematikája:
1. bevezetés a judaisztika alapjaiba
2..a zsidó történelem első szakaszának világos keresztmetszete
3. a biblikus tudományok történeti hátterének megalapozása
4. a zsidóság vallástörténeti hátterének bemutatása
5. a zsidóság szellemi és kulturális tradíciójának történeti háttere

b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei:
Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése13. § (6)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén:
Az ORZSE érvényes szabályzati rendje szerint.

d. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontjai, pótlásuk és javításuk lehetősége:
Évközi ellenőrzés módja: az órákon szóbeli kérdezés, ellenőrzés

e. A félév végi aláírás követelményei:
A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése13. § (6)/ szerint.

f. Az osztályzat kialakításának módja:
A kollokvium vagy házi dolgozat szóbeli érdemjegye.

g. A vizsga típusa: Kollokvium vagy önálló, a félév anyagán alapuló házi dolgozat

h. A vizsgára való jelentkezés módja:
Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a ?Vizsgára való jelentkezés? űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje:
A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:
Az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése15. § (3)/ szerint a vizsgáról való távolmaradást három munkanapon belül igazolni kell.

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Tankönyv:
Maxwell Miller, J.-Hayes, John H.: Az ókori Izrael és Júda története. Piliscsaba, 2003.

Kötelező források:
A Tánách ún. történeti könyvei: Józsua, Bírák, Sámuel 1-2, Királyok 1-2., Krónika 1-2.

Ajánlott források:

A Tánách prófétái: Ámósz, Hóea, Jesaja,, Míka, Náhúm, Jirmija, Jehezqeél
Kőszeghy Miklós: Cseréplevelek. Budapest, 2003.
Mésa moáb király felirata. In Ókori keleti történeti chrestomathia. Budapest, 2003. 294. skk.

Nyomatékosan ajánlott irodalom:

Finkelstein, Israel-Silberman, Neil Asher: Biblia és régészet. Az ókori Izrael történelmének két arca. Gold Book, Budapest, é.n.
Kessler, Rainer: Az ókori Izrael társadalma. Történeti bevezetés. Budapest, 2011.
Rózsa Huba: Az ószövetség keletkezése I-II. Budapest, 1995. (2nd ed.)

További ajánlott irodalom:
Blau Lajos: A Bilblia történeti szemlélete. In u.ő: Zsidók és a világkultúra. Budapest, 1999. 77-88.
Bright, J.: Izráel története. Budapest, 1977.
Buber, M.: A próféták hite. Budapest, 1991.
Dubnov, S.: A zsidóság története. Budapest, 1991. 7-93.
Goldzieher Ignác: A zsidóság lényege és fejlődése. In u.ő: A zsidóság lényege és fejlődése. Budapest, 2000. 29-128.
u.ő: Mit nyertünk a beduin élet ismerete által az Ótestamentum megértésére nézve? U.o. 243-248.
u.ő: Babilónia és héber hagyományok. U.o. 249-256.
u.ő: Az egyiptológia és a bibliai exegézis. U.o. 257-265.
u.ő: A sémi faj őshazájáról és vándorlásáról. U.o. 293-345.
u.ő: A vallásos eszme fejlődése a régi hébereknél. U.o. 345-366.
Halassy-Takács Előd: Móáb. Egy vaskori nép Izrael szomszédjában. Budapest, 2008.
Hahn István.: A próféták forradalma. In u.ő: A próféták forradalma. Budapest, 1988. 181-201.Karasszon István: Izrael története a kezdetektől Bar-Kochbáig. Budapest, 2009.13- 141.
u.ő: Egységes-e Ezékiel könyve? In u.ő: Az Ószövetség varázsa. Budapest, 2004. 100-117.
u.ő: Előbb és később a Tórában. (A sikemi oltár és a deuteronomiumi törvény). U.o. 118- 136.
u.ő: Dávid trónutódlásának története – létezik? U.o. 145-179.
u.ő: A bibliai kánon kérdései. In u.ő: Az ószövetség másik fele. Budapest, 2010. 13-26.
u.ő: Ézsaiás és a Könyv. U.o. 27-40.
u.ő: Trito-Ézsaiás? U.o. 41-72.
u.ő: A történeti Jeremiás dilemmái. U.o. uo. 73-104.
u.ő: P. Alapirat vagy végső redakció? U.o. 124-141.
u.ő: A női princípium megtapasztalása az izraeli vallásban. U.o. 187-199.
u.ő: A jubileumi év az Ószövetségben. U.o. 200-212.
u.ő: A felülírt Manassé. In Az utókor hatalma.Újraírt szövegek. (szerk.: Fröhlich Ida). Budapest, 2005. 39-62.
Komoróczy Géza: Bezárkózás a nemhzeti hagyományba. Illés próféta és Izrael politikája az i.e. 9. században. In u.ő: Bezárkózás a nemzeti hagyományba. Az értelmiség felelőssége az ókori Keleten. Tanulmányok az ókori keleti szövegek értelmezése köréből. Budapest, 1995. (2nd ed.) 168-181.
u.ő: Jeremiás, Jeruzsálem, Nebúkadreccar. Kritikai értelmiségi az ókori Keleten a nemzeti és birodalmi politika erőterében. U.o. 182-209.
u.ő: A babilóni fogság. Egyéni és közösségi stratégiák az identitás megőrzésére kisebbségi helyzetben. U.o. 210-278
u.ő: Az ótestamentumi monoteizmus születése. In u.ő: Hitvilág és történelem. Budapest, 1982. 121-150.
Kőszeghy Miklós: Dávid. Budapest, 2001.
u.ő: Salamon avagy a történet vége. Budapest, 2005
u.ő: Dávid és Jósiás. In Az utókor hatalma. Újraírt szövegek. (szerk.: Fröhlich Ida). Budapest, 2005.159-177.
u.ő: Cserépre írt hadsereg. Júda hadserege a fogság előestéjén. In Hebraisztikai tanulmányok. (szerk.: Schweitzer József, Zsengellér József). Budapest, 2009. 7-26.
McKenzie, Stephen L.: Dávid király. Életrajz. Budapest, 2000.
Osman, Ahmed: Idegen a királyok völgyében. Budapest, é.n.