TANTÁRGYLEÍRÁS

Bevezetés a művelődéstörténetbe
KULTÚRATÖRTÉNET MESTERSZAK (MA) 1.-fé.

A tárgy kreditpontja: 3 (három)
Heti óraszám: 2 óra
Szervezeti egység:Művelődéstörténet Tanszék

A tárgy tematikája:
A kollégium ismerteti a tudományos intézményrendszer felépítését, oktatás és kutatás kapcsolatának kérdéseit, kutatás és felsőoktatás kapcsolatát, a tudományos minősítés, a tudományos nyilvánosság alapvető kérdéseit.

Ebben a keretben foglalkozik a tudományos kutatás módszertanával. Tisztázza a tudomány fogalmát a tudás többi rendszere között, a tudomány kritériumait, minősítéseinek feltételeit.

Ebben az immár kettős keretben ismerteti az egyes tudományok eltérő problematikáját, azokat a nagy iskolákat, amelyek közvetlen vagy közvetett formában meghatározták vagy még mindig meghatározzák a tudományos kutatás elveit és szabályait.

A kultúra és a művelődés területeivel foglalkozó tudományok tudományelméletét ismerteti. Különbséget tesz tárgynyelv és metanyelv között ebben az összefüggésben is. Meghatározza a kutatás módszertanának azokat az elveit ezeken a területeken, amelyeket az egy egyes kutatások során a kutatónak önmagának kell kitölteni tartalommal. A félév során kiválasztunk olyan közösen elolvasandó tanulmányokat, amelyek módszertani tanulságait konkrétan tudjuk értelmezni.

Tematika:

Tudomány és mindennapi tudat
Tudomány és művészet
Tudomány és filozófia
A tudomány és a szaktudományok
Társadalom- és természettudományok, a két kultúra
A tudományos paradigma és a tudományos forradalmak
A tudomány történeti fejlődésének áttekintése
Kultúra- és művelődéstörténet mint tudomány
A legfontosabb mai tudományelméleti viták
Tudomány és mediatizáció
Posztmodern tudományosság


b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.

c. A félév végi aláírás követelményei: A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

d. Az osztályzat kialakításának módja: szóbeli vizsga. A szóbeli vizsga osztályzata a kihúzott tételekre (... db) adott rövid felelet tartalma alapján, ötfokozatú minősítéssel történik.

g. A vizsga típusa: kollokvium

h. A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Kötelező irodalom

Kiss Endre, Kiss Árpád műveltségkoncepciója a tudástársadalom perspektívájából. in: Új Pedagógiai Szemle, 2003. május. 16-23.
Kuhn, Thomas S., A tudományos forradalmak szerkezete. Budapest, 1984. (Gondolat)

Ajánlott irodalom

Fehér Márta, A tudományfejlődés-elméletek története. Budapest, 1979.
Kiss Endre, Friedrich Nietzsche evilági filozófiája. Életreform és kriticizmus között. Budapest (Gondolat), 2005. (A tudományfilozófiai fejezet.)
Kis tudománymetria – nagy tudománymetria, volt-e valami azon túl?: vitazáró utószó. In: Kis tudománymetria, nagy tudománymetria... és azon túl. Szerk: Glänzel, Wolfgang; Schubert, András; Vasvári, Lillian. Budapest 2001.
Marton János, Varró András, Varró Vince: Impaktfaktor és tudományos teljesítmény, MagyarTudomány, 2004/12
V.V.Nalimov,Z.M. Mulcsenko, Tudománymetria. Budapest 1980,Akadémiai