TANTÁRGYLEÍRÁS

Bevezetés a filozófiatörténetbe
KULTÚRATÖRTÉNET MESTERSZAK (MA) 1.-fé.

A tárgy kreditpontja: 3 (három)
Heti óraszám: 2 óra
Szervezeti egység: Művelődéstörténet Tanszék

A tárgy tematikája:
A tantárgy arra a kérdésre keresi a választ, hogy van-e, létezik és létezett-e speciálisan zsidó filozófia, s ha igen, hogyan lehetséges ez? Mindenekelőtt tisztázandó, hogy a zsidó történeti és eszmetörténeti hagyományon belül mik azok a bölcseleti csomópontok, amelyek mentén szisztematikus gondolkodás alakulhatott ki, avagy amelyekre a biblikus és rabbinikus hagyománytól kezdődően egy filozófiai igényű, a racionális argumentációra alapozó gondolkodás épülhetett. A kiindulópont tehát nem mellőzheti a hit és tudás fogalmának tradicionális, illetve a zsidó önfelfogásból következő speciális elgondolásának vizsgálatát. De hasonlóképp meghatározó a történelemről, vagyis nem pusztán az egyes történésekről, hanem a történelem egészéről, annak fogalmáról, értelméről és menetéről kialakított zsidó felfogás, amely ugyancsak ismeri az „evilági” és „evilágon túli”, metatörténeti megközelítésmódot. A történelem sajátos zsidó felfogásának vizsgálata megkerülhetetlen, ugyanis erre az alapra épülnek rá az emberről, a szabadságról, a szabad akarati döntésről, a jóról és rosszról vagy az ember erkölcsi felelősségéről alkotott nézetek és gondolatok. Ezért szükséges foglalkozni a történetfilozófiai, üdvtörténeti és eszkatológiai gondolkodás kezdeteivel, az apokaliptikus történelemszemlélettel, a görög és római történeti gondolkodással, a kereszténység üdvtörténeti szemléletével és a héber biblia történelemképével, továbbá Flavius Josephussal, a zsidó történelmi gondolkodás nagy összegzőjével, aki ugyanakkor már a hellenisztikus történelembölcselet módszereit is hasznosítja

Mérhetetlenül kiterjedt határterület fedezhető fel a mindennapi tudat és a filozófiai ISMERETELMÉLET, LOGIKA vagy éppen DIALEKTIKA területei között, mégpedig az érintett filozófiai tudományterületeknek azon a szisztematikus helyén, amelyiken a filozófiailag kifejtett és tartalmilag meghatározott konkrét ismeretelméletet, logikai vagy dialektikai koncepciót MEGELŐZŐ "természetes" beállítódásokat kívánják a maguk legitim eszközeivel megragadni. Az, hogy ezek a megelőző, "természetes" sajátosságok nem lehetnek mások, mint a mindennapi tudat funkcionálásának elvei, magától értetődik.

Témakörök

1.) A mindennapi tudat funkcionálásának, működésének alapelveit hosszas töprengés és a verifikáció előzetes formáinak igénybevételével állapítottuk meg. Ily módon a "természetes antropomorfizáció" elvét, a "spontán materializmus" elvét, a "nagyapa-elvet", a "monokauzalitás" elvét, az "utólagos teleologizálás" elvét, a "spontán harmonisztika" elvét, a "saját előny" elvét, a "viszonyok allandó forradalmasitásának és egyidejü fenntartásának" elvét, a "lineáris haladás" elvét, a "szisztematikus kritika" elvét, a "természetes és mesterséges univerzum bipolaritásának" elvét, a "különböző identitások problémátlan összeegyeztetésének" elvét valamint a "nagy átalakulások értéksemlegességének" elvét különböztettük meg.

2) A modern mindennapi tudat egyes történelmi korszakainak meghatározását végeztük el, s ennek során a modern mindennapi tudat történelmében az INDIVIDUALIZMUS, a TOTALITARIZMUS, a FOGYASZTÓI és a POSZTMODERN korszakokat különböztettük meg. Természetesen rendelkeztünk érvényes érvekkel arra nézve, miért kezdjük a modern mindennapi tudat történetét az individualizmus korszakával (a múlt század 60-es éveitől hozzávetőlegesen az Első Világháborúig), mégsem gondoljuk, hogy a modern mindennapi tudat formációinak kialakulása egészen pontosan meghatározható lenne. Miközben a posztmodern mindennapi tudattal a jelen fenoménvilágát kívánjuk leírni, a négy korszak együttese korántsem jelent történeti folytonosságot, a négy korszak nem más, mint annak a négy tudatformának az egymásutánja, amikor megalapozott módon beszélhetünk arról, hogy a mindennapi tudatnak világosan rekonstruálható közös tartalmai vannak.

3. A mindennapi tudat és a filozófia viszonyának elemzése Hegel „Wer denkt abstrakt?” című műve alapján.


b. A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségei: Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak, ellenkező esetben az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint vizsgát nem tehetnek. Előadás lévén a pótlásra lehetőség nincs!

c. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra.

c. A félév végi aláírás követelményei: A hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 %-án való részvétele szükséges az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint.

d. Az osztályzat kialakításának módja: A beszámoltatás módja, a szemeszter végén közzétett esszécímek egyikének írásos feldolgozása

g. A vizsga típusa: kollokvium

h. A vizsgára való jelentkezés módja: Feliratkozás a Tanulmány Osztályon a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

i. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: A vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmány Osztályon.

j. A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Nem elfogadható, megismételt vizsgát kell tennie!

k. A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Kötelező irodalom

1) Voltaire: Filozófiai ábécé. A “Filozófia”, a "Józan ész" és a "Türelem" cikkek. (Kossuth Könyvkiadó 1996.)

2) Kant: Mi a felvilágosodás (Vidrányi Katalin ford.).

3) Kiss Endre, "A mindennapi tudat tizenhárom alapelve",VALÓSÁG,1986-12, 26

4) Victor Klemperer, LTI – Lingua Tertii Imperii: Notizbuch eines Philologen (1947)

Ajánlott irodalom

Alexandriai Philón Jelentése a Gaius Caligulánál járt küldöttségről. Attraktor, Máriabesnyő-Gödöllő, 2010.
Alexandriai Philón: Mózes élete. Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, 1994.
Buber, Martin: A próféták hite. Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, 1991.
Assmann, Jan: Uralom és üdvösség. Politikai teológia az ókori Egyiptomban, Izraelben és Európában. Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, 2008.
Assmann, Jan: A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban. Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, 1999.
Bultmann, Rudolf: Történelem és eszkatológia. Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, 1994.
Gábor György: A diadalíven innen és túl. Pogány, zsidó és keresztény narratívák – a „hetvenes” háború emlékezete. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2009.
Gábor György: „Az otthon idegensége – az idegenbeliség otthonossága (Alexandriai Philón az idegenségről)”, in: Gábor György: Az idő nélküli hely. Vallásfilozófiai és vallástörténeti tanulmányok. Jószöveg Műhely Kiadó, Budapest, 2008. 99-134.
Theodor W. Adorno, Das Bewusstsein der Wissenssoziologie. in: PRISMEN.Kulturkritik und Gesellschaft. Frankfurt am Main, 1955.
Henri Lefebvre, LA VIE QUOTIDIENNE DANS LE MONDE MODERNE. Paris, 1968. 3.
Lukács György, A TÁRSADALMI LÉT ONTOLÓGIÁJÁRÓL. Budapest, 1976. I. kötet.
Siegfried Kracauer, VON CALIGARI ZU HITLER. Eine psychologische Geschichte des deutschen Films. Frankfurt am Main, 1979. 10).