TANTÁRGYLEÍRÁS

Bevezetés a zenei kíséret szerkesztésébe

Kántor szakirányú továbbképzési szak 4. félév

A tárgy kreditpontja: 2 (kettő)
Heti óraszám: 1 (egy)
Szervezeti egység : Liturgia Tanszék
A tantárgy felvételének előzetes követelménye: A  III fv. tantárgyainak teljesítése

A tárgy tematikája:
A harmóniák hallás utáni felismerése
A különböző hangnemek színeinek megkülönböztetése dallam és harmónia együttes játékával
Színkülönbségek érzékelése a két szisztémában lejátszott eredeti, vagy transzponált hangnemben lévő dallamoknál
A kreativitás fejlesztése kíséretek szerkesztésében
Belső hallás fejlesztése többszólamúság segítségével
Ismert dallamok belső hallás által elképzelt színeinek és agogíkájának alkalmazása a zongorán, a helyes zongoratechnika alkalmazásával.
Zárlatok dinamikája

Témakörök

A hangnemek főfunkciói
A hangnemek mellékfunkciói
A zsidó dallamvilágból ismert könnyű dallamok- ünnepi dallamok, népdalok, - kíséretének szerkesztése az elméletben tanult főfunkciókkal
A mellékfunkciók használatával szerkesztett ismert dallamok
Ismeretlen dallamokhoz - pld először látott kántorszólókhoz – kíséret szerkesztése
Egyszerű modulációk használata ismert dallam kíséretéhez.
Rövid imaszövegekhez saját dallam írása saját kísérettel.
Diktálás után leírt ismeretlen dallamhoz kíséret szerkesztése

a. Az előadások minimum 75%-án részt kell venniük a hallgatóknak

b. A félév végi aláírás követelményei: a hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az aláíráshoz az órák 75%-án való részvétele szükséges, az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése értelmében.

c. Az osztályzat kialakításának módja: szemeszterenként minden két hónapban egy teszt írása azaddig tanult tananyagból.

d. A vizsga módja: teszt írása, valamint szóbeli kérdésekre való felelt.

e. A vizsga típusa: kollokvium.

f. A vizsgára való jelentkezés módja: feliratkozás a Tanulmányi Osztályon, a vizsgára való jelentkezés űrlapon

g. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje: a vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a tanulmányi Osztályon.

Kötelező irodalom

J.S.Bach: 13 Könnyű zongoradarab
Régi Táncok Gyermekeknek
Bartók: Gyermekeknek I-II- kötet
Bartók Mikrokozmosz I-II. Kötet
Schubert: Tanze
Czerny : Könnyű technikai gyakorlatok