TANTÁRGYLEÍRÁS

ZENEI ÍRÁS-OLVASÁS, ZENEELMÉLET

Kántor szakirányú továbbképzési szak 4. félév

A tárgy kreditpontja: …2… (KETTŐ)
Heti óraszám:  1 (egy)
Szervezeti egység:  Liturgia tanszék
A tantárgy felvételének előzetes követelménye: a tárgy III. fv. teljesítése


A tárgy tematikája

A hallgató zenei memóriájának fejlesztése
A tiszta intonálás igényének kifejlesztése
A belső hallás fogalmának megismertetése, és annak fejlesztése
A ritmusérzék különböző ritmus képletekkel történő fejlesztése

 Témakörök

Ismert, és ismeretlen hangmagasság leírása diktálás alapján
Ugyanezen dallam ritmusának leírása diktálás alapján
Hangközök leírása diktálás után
Hangközök felismerése diktálás alapján
Hangközfordítások
Dallamok leírása diktálás alapján hangmagassággal és ritmussal
Gyakori ritmikai képletek megismertetése

a.  Az előadások minimum 75%-án részt kell venniük a hallgatóknak

b.  A félév végi aláírás követelményei:  a hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az aláíráshoz az órák 75%-án való részvétele szükséges, az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése      értelmében.

c.   Az osztályzat kialakításának módja:  szemeszterenként minden két hónapban egy teszt írása az addig tanult tananyagból.

d.   A vizsga módja:  teszt írása, valamint szóbeli kérdésekre való felelt.

A vizsga típusa:  kollokvium.
   
A vizsgára való jelentkezés módja:  feliratkozás a Tanulmányi Osztályon, a  vizsgára való  jelentkezés űrlapon

A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje:  a vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a tanulmányi Osztályon.


Kötelező irodalom:

Órai jegyzet
Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán
J. Irsai Vera: Szolfézs példatár I.
Tegzes György: Hétfokú olvasásgyakorlatok
Györffi István: Dallamírási feladatok
J.S. Bach: 13 Könnyű zongoradarab elemzése
Dr, Kesztler Lőrinc: Összhangzattan  Zeneműkiadó