TANTÁRGYLEÍRÁS

ZENEI ÍRÁS-OLVASÁS, ZENEELMÉLET

Kántor szakirányú továbbképzési szak 3. félév

A tárgy kreditpontja: …2… (KETTŐ)
Heti óraszám:  1 (egy)
Szervezeti egység:  Liturgia tanszék
A tantárgy felvételének előzetes követelménye: a tárgy II. fv. teljesítése


A tárgy tematikája

A zene értelmezése, zenei gondolatok – egységek felismerése hallás után, valamint a kottában leírt jelzések alapján, ezen jelzések megtanítása után.
A dúr és moll jelleg felismerése ismeretlen dallamokban hallás után azok hangnemi meghatározása előjegyzésük alapján.
Ismeretlen dallamok ütemjelzőinek felismerése, diktálás után történő leírásuk  helyes  ütembeosztással.

Témakörök

A dúr és harmonikus moll skálák megismerése
A dúr és  parallel moll skálájuk helyes megnevezése, azonosságuk, illetve különbségük megismerése
A skálák fokai, és azok funkcióinak elnevezése
A pont funkciója mint ritmikus elem a zenében
Az ív mint ritmikus elem szerepe a zenében.

a.  Az előadások minimum 75%-án részt kell venniük a hallgatóknak

b.  A félév végi aláírás követelményei:  a hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az aláíráshoz az órák 75%-án való részvétele szükséges, az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése      értelmében.

c.   Az osztályzat kialakításának módja:  szemeszterenként minden két hónapban egy teszt írása az addig tanult tananyagból.

d.   A vizsga módja:  teszt írása, valamint szóbeli kérdésekre való felelt.

A vizsga típusa:  kollokvium.
   
A vizsgára való jelentkezés módja:  feliratkozás a Tanulmányi Osztályon, a  vizsgára való  jelentkezés űrlapon

A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje:  a vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a tanulmányi Osztályon.


Kötelező irodalom:

Órai jegyzet

Tegzes György: Hétfokú olvasó-gyakorlatok

Kodály Zoltán: Válogatott biciniumok

Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán

Dr. Kesztler Lőrinc:  Összhangzattan  Zeneműkiadó