TANTÁRGYLEÍRÁS

ZENEI ÍRÁS-OLVASÁS, ZENEELMÉLET

Kántor szakirányú továbbképzési szak 2. félév

A tárgy kreditpontja: …2… (KETTŐ)
Heti óraszám:  1 (egy)
Szervezeti egység:  Liturgia tanszék
A tantárgy felvételének előzetes követelménye: a tárgy I. fv. teljesítése


A tárgy tematikája:

A hallgató zenei memóriájának fejlesztése
A tiszta intonálás igényének kifejlesztése
A belső hallás fogalmának megismertetése, és annak fejlesztése
A ritmusérzék különböző ritmus képletekkel történő fejlesztése

Témakörök

Ismert, és ismeretlen hangmagasság leírása diktálás alapján
Ugyanezen dallam ritmusának leírása diktálás alapján
Hangközök leírása diktálás után
Hangközök leírása diktálás után
Hangközök felismerése diktálás alapján
Hangközfordítások
Dallamok leírása diktálás alapján hangmagassággal és ritmussal
Gyakori ritmikai képletek megismertetése

a.  Az előadások minimum 75%-án részt kell venniük a hallgatóknak

b.  A félév végi aláírás követelményei:  a hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az aláíráshoz az órák 75%-án való részvétele szükséges, az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése értelmében.

c.   Az osztályzat kialakításának módja:  szemeszterenként minden két hónapban egy teszt írása az addig tanult tananyagból.

d.   A vizsga módja:  teszt írása, valamint szóbeli kérdésekre való felelet.


A vizsga típusa:  kollokvium.
   
A vizsgára való jelentkezés módja:  feliratkozás a Tanulmányi Osztályon, a  vizsgára való  jelentkezés űrlapon

A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje:  a vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a tanulmányi Osztályon.


Kötelező irodalom

Órai jegyzet

Kodály Zoltán 333 olvasógyakorlat

J. Irsai Vera: Szolfézs példatár Alsófok II..

Kodály Zoltán:  Ötfokú zene I-II.

Tegzes György:  Hétfokú olvasógyakorlatok