TANTÁRGYLEÍRÁS

ZENEI ÍRÁS-OLVASÁS, ZENEELMÉLET

Kántor szakirányú továbbképzési szak 1. félév

A tárgy kreditpontja: …2… (KETTŐ)
Heti óraszám:  1 (egy)
Szervezeti egység:  Liturgia tanszék

A tárgy tematikája:

A növendékek megismertetése a kottával, leírt zenei anyagok olvasása, valamint ismert, vagy ismeretlen dallamok kottával történő rögzítése a vonalrendszeren.
Hallásuk folyamatos karbantartása, illetve fejlesztése. Ritmus érzékük tudatosítása, valamint fejlesztése.

Témakörök

A kottaolvasás alapjai (A törzshangsor ABC-s hangnevek).
A hangok elhelyezkedése a vonalrendszeren.
Hangjegyértékek (Értékük, elnevezésük alakjuk)
Az ütem. Az ütemjelző fogalma
A leggyakrabban használt ütemjelzők megismertetése
Módosítójelek. Nevük, funkciójuk a zenében.
Hangközök, intervallumok.

a.  Az előadások minimum 75%-án részt kell venniük a hallgatóknak

b.  A félév végi aláírás követelményei:  a hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az aláíráshoz az órák      75%-án való részvétele szükséges, az OR-ZSE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának rendelkezése  értelmében.

c.   Az osztályzat kialakításának módja:  szemeszterenként minden két hónapban egy teszt írása az  addig tanult tananyagból.

d.   A vizsga módja:  teszt írása, valamint szóbeli kérdésekre való felelt.

A vizsga típusa:  kollokvium.
   
A vizsgára való jelentkezés módja:  feliratkozás a Tanulmányi Osztályon, a  vizsgára való  jelentkezés űrlapon

A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje:  a vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a tanulmányi Osztályon.

Kötelező irodalom

Az órai jegyzet
Kodály Zoltán:  333 olvasógyakorlat
J. Irsai Vera:  Szolfézs példatár Alsófok I.
Tegzes György:  Hétfokú olvasó gyakorlatok