TANTÁRGYLEÍRÁS

HÉTKÖZNAPI, FÉLÜNNEPI ÉS NEM TÓRAI ÜNNEPEK IMÁDKOZÁSA

 1 -4. félév

A tárgy kreditpontja: az első szemeszterben 4 (négy), a további háromban 2 (kettő)
Heti óraszám: 1 (egy)
Szervezeti egység:  Liturgia tanszék

A tárgy tematikája

Tematikailag idetartozó az életesemények, évfordulós megemlékezések imádkozása, és részben a szlihajszi/ szlichoti, azaz bűnbocsánati imák is, amiket a bűnbánó ünnepek imádkozása keretében  a témk nagysága miatt ezeket külön tantárgyként oktatjuk.

A kurzus célja: az imádkozási képesség megalapozása
1. A hétköznapi imádkozás elsajátítása szövegtörzse által alapja a mindenkori zsidó közösségi imádkozásnak.
2. A félünnepek imádkozási többletei, a chanukka és purim ünneplése - többnyire, de nemcsak - a hétköznapi szertartás szöveganyagához illeszkedik sajátos dallamhasználattal és - világgal.
3. A hallgatónak mindezért az órai részvételen túlmenően bizonyos gyakorisággal, rendszeresen köteles megjelenni a napszaki szertartásokon. Tudvalevő, hogy egyes közösségek a hagyomány keretei között vallásilag elfogadott sajátos helyi szokásokat is követnek, követhetnek. Az erre való fogékonyság megszerzése szintén képzési cél.

Témakörök:
1. Imakönyveink – sziddur és máchzor –imádkozásban való szakszerű használata.
2. További szertartási olvasmányok kötete(i), mint a chumás - a Tóra (Mózes Öt könyve) és a haftórák (prófétai szentírási részletek gyűjteménye) -  fordításos, ill. anélküli változatának értő használata.
3. Napszaki imáink: a reggeli (sáchrisz / sáchárit) , a délutáni ( minchó / minchá ) és esti (mááriv vagy árvít) szertartása.
4. Rajs chajdes /Ros chodes (újhold) szöveganyaga, dallamvilága és a hétköznapi imádkozáshoz való illesztése.
5. Zarándok-félünnepi imatöbbletek szöveganyaga, dallamvilága és a hétköznapi imádkozáshoz való illesztése.
6. Chanukka ünnepének szöveganyaga, dallamvilága és a hétköznapi imádkozáshoz való illesztése.
7. Purim ünnepének szöveganyaga, dallamvilága és a hétköznapi imádkozáshoz való illesztése.

FIGYELEM!
a. Az előadások minimum 75 %-án részt kell venniük a hallgatóknak.

b. A félév végi aláírás követelményei: a hallgatóknak a félév végi aláíráshoz az előadások 75 % - án való részvétele szükséges.

c. Az osztályzat kialakításának módja: szóbeli vizsga.

d. A vizsga típusa: kollokvium.

e. A vizsgára való jelentkezés módja: feliratkozás a Tanulmányi Osztályon a "Vizsgára való jelentkezés" űrlapon.

f. A vizsgára való jelentkezés módosításának rendje:  a vizsgaidőpont előtt három munkanappal írásban, a Tanulmányi Osztályon.

Kötelező irodalom:

Artscroll imakönyvek és  chumas

Ál kánfé hánefes - A lélek szárnyain (sziddur) – A vallási elmélyülési kereső zsidó intelligencia imakönyve Dr.Krausz Fülöp fordításával és magyarázatával. Sárvár, 5695./1934. szerzői kiadás, Roth Lajos, Erzsébet könyvnyomdája, Pesterzsébet fordításos sziddur(ok) – mindenkori imakönyvek  fordításos máchzorok – tórai ünnepek imakönyvei

Oláh János: Judaisztika – Gabbiano Print, Budapest, 2009

Fényes Balázs: „Őrizzétek meg őrizetemet” – Jószöveg Műhely

Meir Lau: A zsidó élet törvényei – Tel- Aviv, 2000

Macy Nulman: The Encyklopedia of Jewish Prayer – Ashkenazic and Sephardic Rites – Aronson, Northvale, New Jersey, London, 1993 ( könyvtárunkban elérhető kézikönyv)

Jeremy Schonfield: Undercurrent of Jewish Prayer – The Littman Library of Jewish Civilization,  Oxford-Portland , Oregon, 2006 (könyvtárunkban elérhető)

Wiener Omer-Man: Worlds of Jewish Prayer – Jason Aronson Inc., Northvale, New Jersey, London, 1993

-.-

Schmelowszky Ágoston: Rövid bevezetés a zsidó a liturgiába (Egyházzenei füzetek I./13) - Magyar Egyházzenei Társaság 2002; tankönyv

Kármán György: A zsidó liturgikus zene I-II. - létezik egykötetes változata is - OR-ZSE

Diszkográfia, dvd-felvételek, internetes helyek és a Youtube – csatorna : imádkozás, kántori énekek és más a témakörbe tartozó műzenei feldolgozások órai megbeszélés alapján.

Ajánlott irodalom:
Szabolcsi Bence: Zsidó kultúra, zsidó zene – Osiris Kiadó, Budapest, 1999
Niran Judit: Jelek a vízen – Bp., Libri Kiadó, 2014
 Fekete László: A Dohány utcai zsinagóga zenei múltja és nagy kántorai  in: A Dohány utcai Zsinagóga 150 éve kötetből, Dohány Utcai Zsinagóga  Alapítvány, 2010, 42-50 o.