Rabbiképző szak

Tantárgycsoportok

   bibliai tudományok   |   talmudikus tudományok   |   rabbinikus tudományok   |  történelem és irodalom
vallásbölcselet    |    gyakorlati lelkészet   |   nyelvi tanulmányok   |   gyakorlati tárgyak
kötelezően választható tárgyak   |   szabadon választható tárgyak

Talmudikus tudományok tantárgycsoport
Bevezetés a Szóbeli és Írásbeli Tanba
Bevezetés a Talmudba-Misnába                Talmud Statariae, Talmud Cursoriae

Bevezetés a Szóbeli és Írásbeli Tanba
Bevezetés a Talmudba-Misnába

A kurzus célja: megalapozni a harmadik szemesztertől a 12. szemeszterig megtanulandó Talmud Statariae és Talmud Cursoriae című tantárgyakat.
A tárgyakat az 1. - 2. szemeszterekben oktatjuk.

A megvalósítás formái: frontális előadások keretében, interdiszciplináris eszközök segítségével bemutatni a következő elméleti alapvetést:
Mózes öt könyvének tartalma megkövetelte az értelmezést, a fejtegetést. Így jön létre a Talmud, amely csaknem ezer év gondolatiságát tartalmazza. Az i.e. 500 - i.sz. 500 között keletkezett mű 2208 rabbi véleményét és világlátását tartalmazza. A Talmud elsősorban teológiai mű, amely szó szerint tanulást jelent, és az Írásbeli Tan kiegészítő részét képezi. E Szóbeli Tant akkor írták le, mikor már félni lehetett, hogy a különféle viszonyok hatása következtében e szellemi kincs elvész.

A Talmudot négy irányban fejtegették:
- szimplifikációs módszer segítségével
- allegórikus módszer segítségével
- homiletikai módszer segítségével
- misztifikációs módszer segítségével.

A Háláchá féjlődéstörténetének fokozatos nyomonkövetésével, s az un. pilpul jelenség állandó érzékeltetésével párhuzamosan megismerhetővé válnak a korabeli Róma és Egyiptom, Görögország és Bizánc, Perzsia és Babilónia népeinek és történeti fejlődésének legkíválóbb mozzanatai, s a Diaszpórában élő zsidóság életének változásai.

Talmud Statariae, Talmud Cursoriae

A Talmud Statariae című tantárgyban egy belső logikát felvonultató, de különböző helyekről kiemelt gondolatsort ( injánim ) bontanak ki.
A Talmud Cursoriae című tantárgyban pedig a tartalomtól esetleg függetlennek tűnő gondolatokat topográfiai folyamatosságában elemzik ( szugjá ).

Célkitűzés:
A tantárgycsoportot két egységre - Tálmud Statariae, Tálmud Cursoriae - osztjuk, s mind az explanációs, mind a konszolidációs szakaszban oktatásunk egyik bázisanyagát képezik. Sok évszázados hagyományt követve egyik elsődleges célunk annak elérése, hogy végzettjeink önálló elmélyüléssel forgassák , értelmezzék, magyarázzák, tanítsák a textust, s ezáltal alkalmassá váljanak vallási döntvények későbbi meghozatalára.

A megvalósítás formái:
A Moéd Álef szakaszban az oktató tanár elsősorban az előadások megtartására koncentrál, az arameus textust, héberre, majd magyar nyelvre fordítja, s megismerteti és elsajátíttatja a Talmud kutatási módszerének a logikáját.

E négy szemeszterben a tanulás hatékonyságának érdekében az un. Steinzaltz féle pontozott talmudkiadást használjuk, amely kommentárrendszerével jelentősen hozzájárul a tárgy jobb megismeréséhez, módszertipusainak elsajátitásához.
E tanulmányi szakaszban az imák s az ünnepek világát magábafoglaló traktátusokat tanulnak:

3. szemeszter: Talmud Statariae: Baba Macia trakt. részei
Talmud Cursoriae: Brachot trakt. részei
4. szemeszter: Talmud Statariae: Savuot trakt. részei
Talmud Cursoriae: Megilla trakt. részei
5. szemeszter: Talmud Statariae: Szanhedrin trakt. részei
Talmud Cursoriae: Ros Hásáná trakt. részei
6. szemeszter: Talmud Statariae: Bécá trakt. részei
Talmud Cursoriae: Mákot trakt. részei

A hallgatók a 6. szemeszter végén mind a Talmud Statariae - ből,mind a Talmud Cursoriae - ből szerzett tudásukról szigorlat fomájában tesznek tanubizonyságot.

A Moéd Bét szakaszban - az előbbi egységben tanultak , és a fokozatosság elvének betartása alapján - egyedül, illetve chávrutában (a tanulás duális formája) önállóan felkészülnek az oktató által kiadott témakörökből. Az anyagot a szemináriumon és a proszemináriumon előadják, hallgatótársaikkal megvitatják és az oktatóval közösen értékelik.

A hetedik és a nyolcadik szemeszterben még a Steinsaltz kiadást használják, a 9 - 12 szemeszterben azonban már a klasszikus értékü Vilnai Kiadás képezi a tanulmányok alapját, és referátumaikat is ebből, az immár pontozatlan textus használatával készítik el.

E tanulmányi szakaszban a vallási élet eseményeit, szertartásait és szokásait magábafoglaló fejezeteket tanulnak:
7. szemeszter: Talmud Statariae: Sabbat trakt. részei
Talmud Cursoriae: Jomá trakt. részei
8. szemeszter: Talmud Statariae: Kidusin trakt. részei
Talmud Cursoriae: Chulin trakt. részei
9. szemeszter: Talmud Statariae: Ketubot trakt. részei
Talmud Cursoriae: Nedárim trakt. részei
10. szemeszter: Talmud Statariae: Táánit trakt. részei
Talmud Cursoriae: Érubin trakt. részei
11. szemeszter: Talmud Statariae: Szukká trakt. részei
Talmud Cursoriae: Peszáchin trakt. részei
12. szemeszter: Talmud Statariae: Kidusin trakt. részei
Talmud Cursoriae: Menachot trakt. részei

A 12. szemeszter végén e tantárgyakból ismét szigorlatot tesznek.

Talmudikus tudományok tantárgycsoport
Bevezetés a Szóbeli és Írásbeli Tanba
Bevezetés a Talmudba-Misnába                Talmud Statariae, Talmud Cursoriae

   bibliai tudományok   |   talmudikus tudományok   |   rabbinikus tudományok   |  történelem és irodalom
vallásbölcselet    |    gyakorlati lelkészet   |   nyelvi tanulmányok   |   gyakorlati tárgyak
kötelezően választható tárgyak   |   szabadon választható tárgyak

Rabbiképző szak