"Franz Joseph málkénu"

Ferenc József a felekezetközi béke, a művészet és a tudomány pártfogója címmel rendezett tudományos konferenciát 2016. október 27-én csütörtökön az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem, az SZTE-BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék és az MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport az  Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem /OR-ZSE/ 1084 Budapest, Scheiber Sándor utca 2. alatti 2 nagy előadótermében.

Már az előzetesen meghirdetett konferenciára is nagy számú, több, mint 40, érdeklődő jelentkezett e-mailben, a megjelentek ennél is többen voltak.

 

Az épület aulájában - ahol Ferenc József 1877-ben a Rabbiképző Intézetben tett látogatását ma is emléktábla őrzi - volt a regisztráció, melynél hosszú sorban jelentkeztek a látogatók.

 

 

 

A konferencia az ún. Oktogonális teremben kezdődött, ahol az egyik szervező, Zima András, az OR-ZSE adjunktusa ismertette az esemény lefolyását, majd felkérte Fekete László főkántort, az OR-ZSE adjunktusát, hogy énekelje el a 72. zsoltárt, melynek sorai gyakran szóltak Ferenc Józsefről.

 

 

 

 

 

 

A 72. zsoltár elhangzása után Zima adjunktus közölte, hogy a fővédnök, másirányú elfoglaltsága miatt videoüzenetben köszönti a konferenciát. Ezután lejátszották Habsburg György rendkívüli és meghatalmazott nagykövet köszöntőjét.

 

 

 

 

 

 

 

 

Oláh János OR-ZSE rektorhelyettes megnyitója után tartotta meg előadását I. Ferenc József és az Országos Rabbiképző Intézet (Landes-Rabbinerschule) címmel, melyben az 1848/49-es forradalomban és szabadságharcban való részvétel miatt a magyar zsidókra kirótt hadisarc megváltása fejében összegyűlt 1. 000 000 forintból megvalósított Országos Rabbiképző Intézet felállításának részleteit ismertette.

 

 

Marjanucz László (SZTE): Ferenc József uralkodásának mérlege című előadása az uralkodó hosszú életének mérlegét vonta meg, foglalkozott azzal, hogy hogyan jelent meg az uralkodó képe a Monarchia későbbi alattvalóinak emlékezetében.

 

 

 

Landgraf Ildikó (MTA): előadása '„Uralkodjék a szíveken” - Ferenc József alakja a folklórban és a populáris olvasmányokban' áttekintést  adott arról, hogy Ferenc József alakja miként él a magyar folklórban, a kötött formájú epikus folklórműfajokban: a történeti mondákban, az anekdotákban és a kötetlen formájú narratívákban. Hogyan élt tovább az I. világháború idején a portréjával megjelenő tömeggyártott katonai emléklapok, háborús olajnyomatok, falvédők, tányérok, poharak képében, így erősítve "a nép jó atyja, jó királya" - képet.

 

Az ezután következő ebédszünetben négyféle kóser szendviccsel vendégelte meg a konferencia előadóit és hallgatóságát egy külön teremben az OR-ZSE vezetősége.

A délutáni előadássorozat két szekcióban folytatódott, melyek egyike a délelőtti helyszínen az Oktogonális teremben, másika az Egyetem Dísztermében bonyolódott le.

Az Oktogonális teremben először "Uralkodóportrék" összefoglaló címmel, majd "Izraeliták Ferenc József birodalmában" címmel hangzottak el előadások

A Dísztermi előadások összefoglaló címe: Franz Joseph I and the Jews, illetve Ferenc József képe az izraelita felekezetiségben volt.

 

Az Oktogonális terem délutáni előadásai

 

Vesztróczy Zsolt (OSZK) előadásában "A legelső magyar ember, a király” - Ferenc József alakja Mikszáth írásaiban címmel az írónak különleges, "visszafogott” ábrázolásmódját mutatta be, különös tekintettel a parlamenti karcolataira. Bár a kiegyezést követően az uralkodó jogköre csökkent, de továbbra is politikai élet megkerülhetetlen tényezője maradt, miközben kormányzati felelősséget nem viselt és minden kritikán felül állt. Emiatt az író is csak "szőrmentén" ábrázolhatta őt.

 

 

Hansági Ágnes: (KRE): „…akinek nem kell tolmács a trón és nemzet között…” - Jókai Ferenc József-portréi címmel megtartott ismertetője felidézte, hány helyen bukkan fel az uralkodó képe itt-ott Jókai műveiben, miként is viszonyulnak egymáshoz a fikciós szövegek és a napi (politikai) eseményekre is reflektáló publicisztikai írások Ferenc József-portréi.

 

 

Kelemen Zoltán (SZTE) előadása az Ulysses  egyetlen rövid részletére fókuszált, melyben Joyce I. Ferenc József 1867-es királlyá koronázásának ceremóniáját írja le parodisztikusan, és összehasonlítja az 1867-es koronázást, annak ír visszhangját, valamint a visszhang parodisztikus(?) dekontsruált(?) lecsapódását Joyce regényében. Az előadás az Osztrák-Magyar Monarchia területén élt zsidóságnak az uralkodóval való kapcsolatát abból a nézőpontból szemlélte, melyet Joyce hozott létre, akinek trieszti évei idején igen szoros kapcsolata volt a helybéli (nagyrészt Magyarországról származó) zsidó polgári réteggel.

 

 

Kiss Endre (OR-ZSE) Hermann Broch, Robert Musil és Joseph Roth uralkodópercepcióit mutatta be. Csak kevesen próbálták értelmezni ezt az egyszerre nagyon különleges és mégis szinte az egész monarchia számára evidensen nyilvánvaló univerzális szerepet, a birodalommal való személyes azonosság viszonyát. A három holisztikus értelmezés markáns különbségeinek felmutatása volt előadás legfontosabb célja.

 

 

A távollévő Lichtmann Tamás (OR-ZSE) dolgozatát Mezei Zoltán József olvasta fel, mely a császár-király hatvan éves uralkodása alatt kialakult mítoszok és valóság viszonyáról elmélkedett a korabeli művészetek tükrében. Említette Joseph Roth-ot, Arthur Schnitzlert, Franz Kafkát, Jaroslav Haseket, Hugo von Hofmannsthalt, Stefan Zweiget, Hermann Brocht, Robert Musilt, Sigmund Freudot, Gustav Mahlert, Arnold Schönberget, Bródy Sándort, Krúdy Gyulát, Hatvany Lajost, Molnár Ferencet, továbbá: Szép Ernőt, Heltai Jenőt, Füst Milánt, valamint Balázs Bélát, Bartók Béla szövegíróját.

Bányai Viktória (MTA TK KI, Judaisztikai Kutatócsoport) azt  fejtegette, hogy miként jelenik meg az ún. Libényi-merénylet  Bacher Simon, Löwy József, valamint más, lembergi, paduai, leipniki zsidó szerzők verseiben. 1853. február 18-án egy bizonyos Libényi János, Fejér megyei SCákvárról származó szabósegéd akkor tört rá Ferenc Józsefre, amikor az éppen a szokásos sétáját tette meg. Ferenc József ekkor még csak 23 éves volt, éppen a kilátón hajolt ki, hogy megnézze a gyakorlatozó katonákat. Libényi nyakon szúrta a császárt, de ott volt mellette O’Donnel Miksa és Ettenreich József szárnysegéd, így az uralkodó kisebb sérülésekkel megúszta.

 

 

Szántóné Balázs Edit (OR-ZSE) arról beszélt, hogy Ferenc József uralkodása idején, 1882-ben kezdődött Magyarországon a zsidók nemesi rangra emelésének legkiemelkedőbb időszaka Tisza Kálmán miniszterelnöksége idején. 1904 és 1906 között a magyar kormány támogatására a rangra emelt nemesek száma jelentősen megnőtt

 

 

Bíró Ákos (HVKTKH) Kétfejű sas Dávid pajzsán című előadásában a tábori rabbik munkájáról és elismerésükről szólt. A világháború idején az ősz uralkodó zászlói alá sereglett több tízezer zsidó katona mellett több mint száz tábori rabbi szolgált. Sokan közülük magas kitüntetéseket kaptak, legtöbbször a Ferenc József Rend lovagkeresztjét vagy Koronás Arany Érdemkeresztjét. A Rabbiképző Intézet végzettjeit az önmagáról elnevezett Rend jelvényeivel dekorálta.

 

Mezei Zoltán József (OR-ZSE) az európai nagyhatalmi politika kontextusába helyezte a királyhűség megnyilvánulásait, és mindazt a hosszú távon is érvényesülő invesztíciót, amit a koronás fő látogatása jelentett Veszprém számára. Az 1908-as annexiós válság idején tartott Balaton környéki hadgyakorlatok az Osztrák–Magyar Monarchia erődemonstrációjaként szolgáltak Oroszországgal szemben. Az uralkodó, I. Ferenc József  személyesen is megjelent a "királygyakorlatokon" és szeptember 15–18. között három napot töltött a városban. Ezt a látogatást elemezte Mezei, az akkori helyi sajtó írásain keresztül.

 

Szögi László (ELTE) táblázatosan is bemutatta hogyan növekedett a  magyarországi zsidóság részvétele a külföldi egyetemi tanulmányokban 1730-tól 1919-ig. A soknemzetiségű és sokfelekezetű történeti Magyarországról Európa szinte miden régiójába mentek diákok tanulni és nagyon sok egyetemmel alakult ki szoros kapcsolat. A kutatás során 27 európai ország 240 intézményéből gyűjtött anyagból 100 308 beiratkozás adatát rögzítették melyből 12153 zsidó vallású beiratkozó volt. Ezekból új adatokat lehet nyerni a zsidó asszimiláció folyamatáról is.


A Dísztermi előadások

 

 

Dobrovšak, Ljiljana (Institute of Social Sciences Ivo Pilar) előadásának címe Franz Joseph I and the Jews of Croatia and Slavonia volt. Zsidók főleg a 18. század vége felé kezdtek letelepedni Horvátországban és Szlovéniában, II. József rendeletének köszönhetően. Az előadó a horvátországi zsidók attitűdjeit vizsgálta I. Ferenc Józsefhez és a Habsburg dinasztiához.

 

 

Arad, Lily (Hebrew University, Jerusalem): ‘The city after which you are named, for King of Jerusalem is your name’ – The Myth of Franz Joseph I in the Old Yishuv. The presentation dealt with the attitudes of Jerusalemite Austro-Hungarian Jews to Franz Joseph I. in comparison with those of their brethren in the Habsburg Empire, examined in their historical, socio-political and religious context.

 

 


 

Zima András (OR-ZSE): Zionists about the Ruler – Franz Joseph in the Hungarian Zionist press /Cionisták az uralkodóról - Ferenc József cionista sajtópercepciója/ Habsburg-Ausztriában a zsidók kollektív tudata három pilléren nyugodott: osztrákok voltak politikai, németek, csehek, lengyelek kulturális és zsidók etnikai és vallási alapon. A magyar politikai elit Magyarországot nemzetállamként határozta meg, és elvárta zsidó lakosaitól, hogy az uralkodó magyar, nyelvi-kulturális alapú nemzetkoncepciót adaptálják.

 

Fenyves Katalin (METU) A bécsi Israelitisch-Theologische Lehranstalt hatása magyar izraelitákra A modern, tudományos rabbiképzés elősegítésére és támogatására Magyarországon 1877-ben megnyílt a Ferenc József Országos Rabbiképző Intézet. Szinte egyáltalán nem ismert  a mintegy másfél évtizeddel később alapított Israelitisch-Theologische Lehranstalt, a bécsi "testvérintézmény". Az előadó ennek történetét, a zsidó tudományosságban betöltött helyét, magyar zsidókhoz és I. Ferenc Józsefhez fűződő vonatkozásait kívánta bemutatni.

 

 

Torontáli Judit (OR-ZSE) összehasonlította a zsidó imakönyvekben található az uralkodóért elmondandó imákat  a korabeli képeslapok és az izraelita sajtó imaszövegeivel. Elemezte a Ferenc Józsefhez, a Dinasztiához való hűségnek a magyar nemzeteszmével való azonosulás és a vallási hagyomány összeegyeztetésének módját a neológ zsidó ünnepi és hétköznapi imakönyveken keresztül.

 

 

Bodo Edith Emese (Universitatea din Oradea) a Nagyváradi Cion Templom nemrég befejezett restaurálása során előkerült időkapszula kapcsán  részletezte azt a mérhetetlen tisztelet melyet a zsidó közösség Ferenc József iránt érzett. A kapszulát az épület zárókövébe építettek be, a benne talált dokumentum 1896-ból származik.

 

 

Vér Eszter Virág (ELTE) Rudolf trónörökös halálának izraelita felekezeti adaptációit mutatta be. Rudolf halálát követően - az egymásnak ellentmondó gyilkosságról és önkezűségről szóló korábbi hivatalos közleményeket cáfoló híresztelések hallatán - a közvélemény érzékelhetően elbizonytalanodott. Az izraelita (elsősorban a neológ) közösségek gyásza eltért a többségi társadalom megemlékezéseitől.

 

 

Glässer Norbert (SZTE) vizsgálta, hogy milyen tények motiválták a rabbiszeminárium és a budapesti neológ elit vezetőit abban, hogy az intézményt az uralkodóról  nevezzék el. A neológia és az ortodoxia  az uralkodó érdemének tulajdonította a zsidóság társadalmi integrálását, a polgári egyenjogúsítást és a bevett felekezetté tételt is. Ferenc József így a zsidóságot védelmező, mélyen vallásos katolikus uralkodóvá vált.

 

 

Peremiczky Szilvia (OR-ZSE) bemutatta, hogy milyen kép alakult ki Ferenc József alakjáról a zsidó és nem zsidó társadalomban az 1870-es évekre. Mindezt igen attraktív módon, Goldmark Sába királynője című operáján keresztül mutatta be. Az operában Salamon alakjának ábrázolásában Goldmark és librettistája Ferenc József személyét is megidézi, ezzel olyan értékrendszert ígér, amelyben vallástól függetlenül lehet mindenki jó polgár.

 

 

Az egyes előadások közben kérdéseket is feltettek a hallgatóság soraiból.

A végig, mindkét helyszínen nagy érdeklődéssel kísért előadássorozat Oláh János OR-ZSE rektorhelyettes zárszavával fejeződött be. Itt meghallgatható:

KP
2016.11.11

Vissza