Varga György:
Eszter Könyvének lejnolása


Eszter Könyve a bibliai kánon harmadik részében nyert elhelyezést, az "egyéb szentiratok" között. Sokáig egyáltalán nem is akarták beiktatni a Szentkönyvek közé és csak hosszas viták után került oda. A vonakodás legfőbb oka az volt, hogy az egyik legjellemzőbb sajátossága miatt kétségbe vonták szent eredetét. A könyv ugyanis egyetlen egyszer sem említi Adonájt és csak "más helyről" várt segítségről szól. 
Az istentiszteletek központja a Tóraolvasás, ami a legősibb, hiteles dallamfordulatokból áll (lejnolás). A táámé hámikrák, más néven: maszorétikus jelek, bár ugyanazok, de más-más dallamlejtést jelentenek a Tóra, a zsoltár, a próféták olvasásánál, és így Eszter Könyvének olvasásánál is.
A Megilla olvasása közben utalásokból látható, hogy az Eszter Könyve írója járatos volt a perzsa udvarban, ez alátámasztja, hogy a Megillát Mordecháj írta.

Eszter Könyvét a Zsinagógákban tradicionális dallammal éneklik. A vidám dallamot néhány helyen azonban megszakítják, és Jeremiás Siralmainak, az échának dallamára éneklik. Az első ilyen hely a szövegben Eszter 1:7. A hagyomány szerint a különféle edények nem voltak mások, mint az egykori jeruzsálemi Szentély elrabolt kincsei."Aranypoharakból ittak és különféle edényekből; királyi bőkezűséggel folyt a királyi bor."
"Élt egy zsidó Susánban, a fővárosban. Úgy hívták, Mordecháj Ben Jáir Ben Simi Ben Kis, Benjámin törzséből." (Eszter 2:5) E mondat után a lejnoló megvárja, míg a közösség megismétli a mondatot.
"Jeruzsálembe vitték száműzetésbe azokkal együtt, akiket Jöchonja júdeai királlyal együtt száműztek, kiket Nebuchádnecár babilóniai király küldött a száműzetésbe." (Eszter 2:6) Ezt a mondatot is échának dallamára éneklik.
"Akkor éjjel elkerülte a királyt az álom." (Eszet 6:1) Ez a mondat is azok közé tartozik, amelyet nem a Megilla hagyományos dallamával olvasunk. Ez a mondat a nagyünnepek dallamvilágával hangzik fel. Ennek oka az, hogy a hagyomány szerint ez a mondat nem Áchásvérosra, hanem a királyok királyára, az Ö. Valóra vonatkozik.
S Eszter királyné így felelt: ha kegyes vagy hozzám, óh király, s ha jónak tűnik előtted, kérésemért életem adassék nekem, s népem kívánságomért." (Eszter 7:3) Eszter kérése szintén az échának dallamára éneklik.
"Mert hogy viselhetném el a népemet ért veszedelem látványát, és hogyan viselhetném el, ha látom nemzetségem pusztulását?" (Eszter 8:6) Ezt is échának dallamára éneklik.
"A zsidókra fény, öröm, boldogság és dicsőség köszöntött." (Eszter 8:16) Mikor a Megillát olvasó ehhez a vershez ér, elhallgat, a közösség hangosan elmondja ezt a mondatot, és csak utána folytatja a felolvasást, megduplázva ezzel az örömöt, hiszen kétszer is elhangzik, hogy a zsidók örvendtek, és ez által a jelenben mi is örvendünk.
Hámán tíz fiának nevét valamint a tizedik versnek az első szavát egy lélegzetvétellel olvassa fel a felolvasó, mert a tradíció szerint ennek az ötszáz embernek voltak a parancsnokai. (Eszter 9:6-10) 
E mondat után a lejnoló megvárja, míg a közösség megismétli a mondatot. (Eszter 10:3)

Eszterhez fűződik a Purim nevű ünnepünk. Az Eszterre való emlékezés a vidámság és mindenfajta szórakozás napjává vált.Budapest, 2005-03-15

Varga György
judaisztika tanár szak II. évfolyam

Vissza a d'VAR Torá-hoz