Papp Dániel:
Abraham Ben Meir Ibn Ezra


Életútja


Avraham (Abraham) Ben Meir Ibn Ezra (Aben Ezra), arab nevén Abu Iszhak (Ibrahim) Ibn Al-Maid Ibn Ezra születési idejét és helyét illetően a források nem egyértelműek. A The Jewish Encyclopedia szerint Ibn Ezra 1092-ben vagy 1093-ban, Toledóban látta meg a napvilágot. Szülővárosát nemcsak Mozes Ibn Ezra nevezi meg költeményében, hanem ő is említi azt egy akrosztichonos versében - jóllehet egy másik helyen, a Hajjuj-fordítás elején cordobainak mondja magát. Mindezzel szemben az Encyclopaedia Judaica-ban azt találjuk, hogy Ibn Ezra 1089-ben Tudelában született. Mint neve is mutatja, édesapját Meir-nek hívták; a család valószínűleg távoli rokonságban állt Móse Ibn Ezra-val (meghalt 1139 körül), akihez szoros barátság is fűzte. Szülővárosából, bármi legyen is az, később Cordobába költözött és ott telepedett le - ebben nincs ellentmondás a szakirodalomban. 1139-ig Spanyolországban élt, bár lehetséges, hogy ez időszak alatt jutott el Észak-Afrikába: Marokkóba, Algériába, a tunéziai Gabesz városába, sőt esetleg Egyiptomba is. Későbbi tevékenysége alapján nem kétséges, hogy igen széleskörű és magas szintű tanulmányokat folytatott, így járatos volt a Szentírás tudománya mellett a grammatikában, a filozófiában, a matematikában, az asztronómiában és az asztrológiában, az alkímiában, de még az orvoslásban is. Életének ebben az első, 1139-ig tartó szakaszában, mindamellett elsősorban költőként szerzett hírnevet magának. Hazájában, csakúgy, mint külföldön, kereste a tudós emberek társaságát, Spanyolországban személyes barátai között tudhatta a kor kiemelkedő zsidó gondolkodóit, így például Josef Ibn Zaddik-ot. Kapcsolatban állt és vitába szállt az Ibér-félszigeten akkoriban nagy számban élő karaitákkal is, akiknek írásait, mint későbbi Bibliakommentárjaiból kiderül, igen jól ismerte. Különösen szoros barátságban volt Jehuda ben Smuel HaLevi-vel (1075-1142), a költőóriással, aki egyben Talmud-tudós, filozófus, természettudós és orvos is volt. Ibn Ezra elkísérte HaLevi-t annak egyik észak-afrikai útjára is. Fiatalon házasodott, a legenda, melyet a kutatók egy része komolyan vesz, úgy tartja, hogy Jehuda HaLevi leányát vette feleségül - az előbbi annak ellenére áldását adta a párra, hogy jól tudta, barátja igen szűkös anyagi körülmények között él. Családjáról, családi életéről egyébként meglehetősen keveset tudunk. Govhei Sehakim el Hadom Nikbeu című költeményében és a Kivonulás könyve 2:2-hoz írt egyik hosszú kommentárjából kiderül, hogy öt gyermeke született. Négy közülük feltehetőleg fiatalon meghalt, az ötödik, Izsák -az egyetlen, akit név szerint ismerünk- döntő szerepet játszott édesapja életében. Izsák híres költő lett, aki élete nagyobbik részét a Közel-Keleten, a muszlim világ szívében élte és itt áttért az iszlám hitre. Nem tudjuk, hogy ez elsősorban formális lépés volt-e a részéről vagy meggyőződésből cselekedett-e így, az biztos azonban, hogy ezzel hatalmas bánatot okozott édesapjának, aki két megindító versben adott hangot fájdalmának. Lehet, hogy Izsák már 1137-ben elhagyta Spanyolországot és mikor Ibn Ezra 1139-ben, ahogyan maga írja "zaklatott lelki állapotban" Rómába indult, valójában fia után ment, hogy megkísérelje azt visszatéríteni ősei hitéhez. Más kutatók szerint azonban apa és fia együtt keltek útra 1149-ben és Izsák csak 1143 után döntött úgy, hogy Mohammed követőjévé lesz. Bárhogyan történt is, Ibn Ezra 1140-ben már Rómában van, és úgy tűnik, többé már nem is tér vissza szülőföldjére. Ezt követően nincstelen vándortudósként él. Sokoldalú tudományos munkásságáról tanúskodó írásainak többsége életének e második időszakában születik. Barangolását országról-országra, városról-városra elég jól nyomon követhetjük, mivel műveiben rendszerint megadja azok keletkezésének helyét és idejét. Rómában a héber nyelv szerkezetéről ír (Moznei Leson HaKodes, vagy más néven Moznajim, azaz "Mérleg"; kiadás: Velence, 1546) és lefordítja héberre Judah Ben-David Hajjuj három arab nyelvű héber nyelvtankönyvét (Szefer Otijjot HaNah; Szefer Poolei HaKefel; Szefer HaNikkud; kiadásuk: 1849). Rövid magyarázatot készít Jób és Dániel könyvéhez (a "rövid kommentár") - előbbit egy helyi tanítványa, Benjamin Ben Joab kedvéért. A római zsidó közösség úgy tűnik, nem fogadta lelkesedéssel Ibn Ezra elképzeléseit, nézeteivel nem értett egyet, és az, hogy ez milyen szomorúságot jelentett számára, kiderül Nedod Heszir Oni című költeményéből. 1145-ben már Lucca-ban tartózkodik, ahol megír egy rövid Tóra kommentárt; egy azóta sajnos elveszett magyarázatot a korai proféták könyveihez; egy másikat Ézsaiás könyvéhez; a Szefer ha-Jeszod-ot, mely szintén nem maradt fenn; egy nyelvtankönyvet, a Szefát Jeter-t (kiadás: 1838), amit kéziratban ismerünk és melyre tévesen időnként Szefer ha-Jeszod címen utalnak; valamint egy sokszor helytelenül Szefát Jeter-ként említett védőiratot Szaadiah Ben-Joszef Gaon mellett, annak tanítványával Dunas Ben Labrat-tal szemben, kinek kritikáját Ibn Ezra Egyiptomból hozta magával. Lehet, hogy ekkor írja asztrológiai műveinek legnagyobb részét is, de mint látni fogjuk, ezt más források későbbre teszik. Lucca-ból még 1145-ben Mantua-ba megy, ahol megalkotja legjobb, a helyes nyelvhasználatról szóló grammatikai művét, a Szefer HaZahut-ot, a "Helyesség Könyvét" (kiadás: Velence, 1546), melyben az olvasó rövid áttekintést kap a héber versmértékről is. 1146-ban Veronába költözik - ott tartózkodásának gyümölcse a Szefer HaIbbur (kiadás: 1874) a naptárról; a Szefer HaMiszpar, vagy más néven Jeszod Miszpar (Kiadás: 1895) a számtanról. Az Encyclopaedia Judaica szerint a Szafah Berurah (kiadás: 1836) is ebben az időszakban keletkezett. Aztán 1147-ben maga mögött hagyja Itáliát, és Provance-ba megy. Ellátogat Narbonne-ba, majd Béziers-be, ahol is megírja Isten neveivel foglakozó Széfer HaSem című művét (kiadás: 1834), melyet pártfogóinak, Abraham Ben Hajjim-nak és Jiszák Ben Juda-nak ajánl. Jedaia Penini Bedersi, egy béziers-i zsidó, több mint másfél évszázaddal később lelkesen írja, hogy mekkora volt "ezen ország (Franciaország) tudósainak, Istenfélő embereinek, rabbiinak öröme, midőn Ibn Ezra átutazott közösségeiken. Elkezdte felnyitni a szemeket vidékeinken és népünknek megírta a Tóra és a Prófétai könyvek kommentárját". Egy kortárs, a lunel-i Juda Ibn Tibbon is korszakalkotó jelentőségűnek tartotta Ibn Ezra dél-franciaországi tartózkodását. Útját ezután észak felé vette, Dreux városába, ahol számos Szentírás-magyarázatot készített, valamint azt követően, hogy átesett egy betegségen, melyből sikeres felépült, újabb Tóra kommentár megírásába fogott. Itt megismerkedett Jákob Tam rabbival, Slomo Jitzhaki rabbi, azaz Rási (1040-1105), a nagy Szentírás kommentátor unokájával, akivel a Halacháról és a Tóráról folytatott eszmecseréket. Franciaországi munkásságának köszönhetjük emellett másik kommentárját Dániel Könyvéhez ("A hosszú kommentár"), a Zsoltárok Könyvéhez, a Kisprófétákhoz, Eszter Könyvéhez és az Énekek Énekéhez; egy monográfiát a számokról, a Jeszod HaMiszpar-t (kiadás: 1863), melynek végén a magánhangzó-pontozás babiloni héber rendszerét is bemutatja; a Szefer HaEhad-ot (kiadás: 1867), mely az 1 és 9 közötti számok sajátosságairól szól. Az Encyclopaedia Judaica szerint legtöbb asztrológiai munkája is itt született - ezekről a későbbiek során még részletesen szó lesz. Ibn Ezra-t 1158-ban már Londonban találjuk, ahol Joszef Ben Jakob nevű tanítványa számára vallásfilozófiai jellegű, a Szentírás parancsolatainak okait tárgyaló Jeszod Mora-t, valamint responsumát, azaz rabbinikus magyarázatát a Sábbátra, Iggeret Sábbát címmel (kiadás: 1739). 1160-ban ismét Provance-ban volt és Narbonne-ban lefordította arabról héberre Muhamed al-Matani magyarázatait Al-Hvárizmi csillagászati táblázataihoz. Többen azt hiszik, hogy az idős tudósnak sikerült Erec Jiszraelbe is eljutnia, sőt olyan vélemények is vannak, hogy Indiában is járt, erre nézve azonban semmilyen konkrét adatunk nincs. Azon dátumok alapján, melyeket Tóra kommentárjában, a Széfer HaJesár-ban olvashatunk, azt kell gondolnunk, hogy Ibn Ezra-t Rómában érte a halál, azt követően, hogy utóbb említett művét befejezte. Egyes elképzelések szerint utolsó idejében itt fogott bele a már fentebb említett, soha be nem fejezett nyelvtani munkájába, a Száfáh Beruráh-ba, melyet tanítványának Salamonnak szánt. Egy másik nem bizonyítható vélekedés szerint a szülőföldje után vágyódó Ibn Ezra Spanyolországban, Calahorra-ban hunyta le szemét. Halálának időpontja - csak úgy, mint születéséé - nem egészen tisztázott, a szakirodalomban erre nézve egyszer az 1164-es (The Jewish Encyclopedia), máskor az 1167-es esztendőt (Encyclopaedia Judaica) találjuk. Az általa készített Tóra kommentár, ma a Bécsi Nemzeti Könyvtárban őrzött kéziratából kiderül, hogy Ibn Ezra január 27/28-án hunyt el. Úgy tűnik, halálát előre látta, mivel az említett szöveg beszámol arról is, hogy kezében a következő, még abban az évben lejegyzett írással találták: "Ábrahám pedig 75 éves volt, midőn elment Isten haragjából" E sor a Teremtés Könyvének 12:4-ra utal, de benne a felső-mezopotámiai város, Haran helyett, ahonnan az ősatya feleségével, Sárával és unokaöcsével, Lóttal Kánaánba indult, a hasonló hangzású, "düh", "méreg" jelentésű haron szó áll, tehát egyfajta szójátékkal élt Ibn Ezra.


Költészete

"Valaha ifjú koromban verseket költöttem, melyekkel úgy díszítettem a héber tudósokat, mint egy nyakékkel" - írja egy hosszú, panaszos versében. Ibn Ezra szívesen nevezi magát hasar-nak, "a költőnek", mint Tóra kommentárjának bevezetőjében, vagy "a költemények atyjának", miként a versbe szedett naptári rendjének végén. Világi és vallásos költőként egyaránt dicsőséget szerzett magának és kortársaitól eltérően, műveiben kizárólag színtiszta héber nyelven szólalt meg. Világi alkotásai közt találunk alkalmi verseket, szatirikus költeményeket, dicsőítő énekeket, máskor pedig a barátságról, a szerelemről, a természetről vagy éppen a borról ír. Ő az első képviselője annak a szefárdi irányzatnak, amelyhez olyan párbeszédes költemények tartoznak, ahol a szereplők állatok, élettelen tárgyak, sőt olykor elvont fogalmak. A gyakran versekbe foglalt levelei, rejtvényei és epigrammái finomságról, elmésségről és humorról tanúskodnak, és személyes élményeket tükröznek. Olykor a képi megjelenítés is szerepet kap műveiben, mint például egy fa alakjában leírt költeménye esetében. Néhány verse valójában megelőlegezi a későbbi spanyol költészet realista irányzatát. Ő az első héber vándorköltő, eredetisége nagyrészt a nyelvi és a költői eszközökkel való játékában mutatkozik meg. Sokszor él az arab vagy a latin rímmel. A spanyol és az arab költészetet megismertette Nyugat-Európával, ahol verseikben később sokan próbálták utánozni a spanyol iskola versmértékét, versformáját és stílusát. Vallásos költészetéhez tartoznak a himnuszok, a bűnbánó és esdeklő versek, a zsidósság szomorú sorsát megéneklő művek és a filozófiai tárgyú alkotások, melyek mind-mind Isten megismerése és az Ővele való egyesülés utáni vágyról tesznek tanúságot. Népének szenvedéseiről szólva időnként már-már kérdőre vonja Istent, amiért Az úgy tűnik, elhagyta választottjait:

"És ők gyermekeid voltak - de nem azok többé már?
Akkor ezer éve miért feledkeztél meg róluk?
Pedig az ellenségek őket mindenfelől szorongatják."

Egyik legfontosabb verse a prózai Hai Ben Mekiz, melyet a tunéziai Gabesz városában élő barátjának, Samuel Ibn Jama-nak küldött. Alapjául a nagy arab filozófus, Ibn Szina (latinosan Avicenna; 980-1037) Hai Ben Jakuzan című műve szolgált, de tartalmában emlékeztet Slómó Ibn Gabriol (1021-1058) Keter Malkhut-jának második részére is. Ibn Ezra költeménye egy misztikus világon áttett utazásról szól, melynek során a mennyei szférákat is bejárhatja az olvasó egy rejtélyes alak vezetésével. Hai Ben Mekiz magát az Értelmet jelképezi, aki így emberi formában csakis annak köszönheti életét, hogy tudatában van az isteni teremtésnek, és szeretné megismerni, felfogni annak titkait. A költemény stílusában a makáma-t követi, azét az arab műfajét, amelyet a kor héber irodalma is átvett. Ibn Ezra-nak az Isten utáni vágyakozásról szóló vallásos, filozofikus verseiben időként egyszerre jelen van az életében vétkező embernek Isten színe előtt érzett félelme és az Örökkévaló kegyelmébe vetett feltétlen hite. Más műveiből kiderül, hogy annak, aki Istent teljes szívével-lelkével szereti, egyetlen vágya az, hogy teremtőjével egyesülhessen. Ibn Ezra sokféle pijjutot költött, többek közt kerovot-ot avodot-ot. A pijjut, melynek elnevezése a görög poiétész szóból ered, többnyire rímes, ritmusos, vallásos tartalmú és sokszor akrosztichonos formában írt vers. Ez volt a középkori héber költészet legfontosabb műfaja. Sok pijjutot felvettek a törzs-, vagy más néven alapimák közé. Ibn Ezra vallásos költeményei közül is jónéhány bekerült az ünnepi liturgiába, és egy sziddur - vagyis egy napi imákat tartalmazó imakönyv - köthető nevéhez.


Bibliakommentárjai

Ibn Ezra maradandó hírnevét mindenekelőtt a Bibliához írt magyarázatainak (héberül perus) köszönheti. Valószínű, hogy a Szentírás valamennyi könyvéhez készített kommentárokat, noha a Korai Profétákhoz, valamint a Krónikák, a Példabeszédek, Jeremiás, Ezékiel, Ezra és Nehemiás könyvéhez írottak nem maradtak ránk. Tóramagyarázatának bevezetőjében sorra veszi a Mózes könyveit különböző módon megközelítő korábbi kommentátorokat. Így szól azokról, akik a Szentírás szövegéhez nem kapcsolódó fejtegetéseket fűznek magyarázataikhoz; azokról, akik elvetve a hagyományt úgy vélik, nélkülözhetik a rabbinikus értelmezéseket, és saját maguknak kell kialakítaniuk véleményüket; azokról, akik a Bibliát teljes egészében jelképes és rejtett értelmű írásnak tartják; és végül a Midrást követőkről, akik figyelmen kívül hagyják a szöveg betűszerinti jelentését. Ibn Ezra nem ért egyet egyik fent említett szemlélettel sem, helyettük egy meglehetősen eredeti, önálló szellemiségről tanúskodó módszert kínál. Azt tűzte ki célul, hogy szilárd nyelvtani alapokon állva, magukat a szavakat is elemezve, eredetüket vizsgálva eljusson a szöveg legtisztább, legnyilvánvalóbb, szó szerinti értelméhez, a pesat-hoz. Különbséget tett továbbá a derás, a józan észnek megfelelő magyarázat és a midrás, az elvontabb és filozofikusabb felfogás között. Emellett a Tóra törvénykezésekkel kapcsolatos részeinél a talmudi bölcsek írásaira hagyatkozott. Korábbi kommentátorokat is idézet vagy azért, mert azok hasonló állásponton voltak, mint ő, vagy ellenkezőleg azért, hogy cáfolja őket. Utóbbi esetben gyakran olyan szarkasztikusan szólt elődeiről, hogy azzal sokak felháborodását és elutasítását váltotta ki. Időnként a midrások-kal sem értett egyet, és fáradtságot nem kímélve támadta a karaitákat, a VIII. században, Babilóniában született irányzat képviselőit, akik elvetették a Misnát és Gemarát, vagyis a szóbeli hagyományt és saját egyéni magyarázatokkal álltak elő. Hatalmas tárgyi tudásán kívül Ibn Ezra-t segítette a Szentírás értelmezésében az, hogy kitűnő érzéke volt a nyelvi kifejezés finomabb árnyalataihoz, valamint nem utolsósorban az is, hogy mélyen ismerte a lélek természetét és az emberi viselkedést. A Kivonulás könyvéhez írt kommentárjában arra a kérdésre keresi a választ, hogy Isten miért rendelkezett úgy, hogy Mózes a fáraó udvarába kerüljön és ott nevelkedjen fel. Szerinte ennek egyik oka az lehetett, hogy így későbbi küldtetéséhez méltó tartásra, büszkeségre tehetett szert, a másik magyarázat pedig az, hogy ha a szolgasorban sínylődő társai mellett nőtt volna fel, azok nem tisztelték volna kellőképpen. Értelmezései elevenek, életszerűek, gyakran saját tapasztalatokból merítenek. Helyenként erkölcsi kérdésekről elmélkedik. A Kivonulás könyve 20:7-nek azon parancsolatával kapcsolatban, mely kimondja, hogy "Ne ejtsd ki nevét az Örökkévalónak, a te Istenednek, hiába..." megjegyzi, hogy szerinte az az ember, aki rendszeresen megszegi a parancsolatot, számtalan alkalommal teszi ezt anélkül, hogy valójában tudomása lenne róla. Mint írja "ha megdorgálod: 'Most meg miért esküdtél?' meg fog esküdni neked, hogy nem tett ilyet". Ibn Ezra úgy vélte, hogy "ezért a bűnért önmagában megérdemeljük, hogy véget nem érő száműzetésben és szenvedésben legyen részünk". Annak ellenére, hogy egy, a hagyományokat oly mértékben tiszteletben tartó és azokhoz rendkívül erősen ragaszkodó vallás igaz híveinek sorába tartozott, gondolkodása eredeti, független és sokszor elfogulatlan maradt. Bár nyíltan soha sem mondta ki, burkolt célzásaiból kiderül, hogy a szövegek tanulmányozása nyomán kétségei támadtak afelől, hogy a Tórát abban a formájában, ahogy mi ismerjük, valóban Mózes írta. A szerzőség problémáival a Zsoltárok könyvével kapcsolatban is foglalkozott. Merészségnek, sőt talán abban a korban, amikor élt, mondhatni vakmerőségnek számító nézeteivel elnyerte a "Biblia kritika atyja" címet. Nagy hatással volt Spinozára, aki Teológia-politikai tanulmányában (Tractatus Thelogico Politicus) "Szabadabb szellemű és nem mindennapi tudományosságú férfiúként" emlékezett meg róla. Ugyanakkor felfogása miatt a későbbi nemzedékek sokszor gyanakodva fogadták magyarázatait, sőt még eretnekséggel is gyanúsították. Érdekelte, hogy Eszter könyvében miért nem szerepel Isten neve, és az is, hogy az Énekek éneke milyen okból kerülhetett be a kánonba. Úgy vélte, utóbbi mű nem csupán egy szerelmi történet, és ezt az álláspontját háromszorosan is alátámasztotta. Elsőként is nyelvészetileg elemezte a szöveget, egyes szavak eredetét is megvilágítva, majd annak szó szerinti értelmezését mutatta be. Végül a mű a jelképes mondanivalóját ismerteti a rabbinikus tanításokat követve, melyek szerint az Énekek éneke voltaképpen a zsidó nép történetét beszéli el Ábrahámtól, az első hébertől kezdve egészen a Messiás eljöveteléig. Ha úgy tetszik, kételkedésének adott hangot Hósea könyvével kapcsolatban, nevezetesen a prófétának a hűtlen Gomerával kötött házasságát illetően: kommentárjának elején Ibn Ezra azt állítja, hogy az, miszerint Isten arra kérte a prófétát, hogy parázna feleséget szerezzen magának, nem történt meg a valóságban. Szerinte mindezt egy jelképes értelmű prófétai látomásnak kell felfogni. Ézsaiás könyvét elemezve zseniálisan, részben a modern Bibliakritika véleményével egybevágóan felismerte, hogy a mű nem egységes és úgy vélte, hogy a 40. fejezettől kezdődően egy olyan prófétának kellett írnia, aki már a babiloni fogság és a hazatérés idején működött és nem lehet maga Ézsaiás. Korunk kutatói annyiban látják máshogy e bibliai könyv szerzőségének kérdését, hogy szerintük az említett második rész sem egyetlen személy munkája, így beszélnek a száműzetés vége felé tevékenykedő Második vagy Deutero-Ézsaiásról, a mű befejezését az 55. fejezettől pedig talán az utóbbinak tanítványai írták már a fogságból hazatérve. Ézsaiás könyvének 52:13-53:12-ig terjedő szakaszához, mely Isten szenvedő szolgájáról szól, Ibn Ezra egy külön kommentárt is készített. A Kispróféták időbeliségét is vizsgálta és arra a megállapításra jutott, hogy a Szentírás alapján nem mindegyikőjükről deríthető ki, mely nemzedékhez tartoztak. Ibn Ezra Bibliakommentárjainak egyes részei már a vallásfilozófia tárgykörébe sorolhatóak. Móse Ibn Ezra vallásos filozófusként (mutakallim) méltatta, de határozott filozófiai álláspontja ellenére Ibn Ezra esetében nem beszélhetünk rendszeres, összefüggő filozofálásról. Elképzeléseit szűkszavúan és burkolt, úgy szólván, csak a beavatottak számára érthető célzásokba rejtette, hisz mint mondta "az értelmes felfogja majd". Az világosan látszik, hogy alapvetően a neoplatonikusok követője volt. Ez a filozófia irányzat a II-III. században, az antikvitás végén született és a VI. századig élt. Példaképük, Platón hű tanítványainak, értelmezőinek tekintették magukat, akik mesterük hamisítatlan művét kívánták méltó helyére állítani, valójában azonban ennél többet tettek, önálló rendszert alkotnak: a végső ősokból vezetnek le minden egyedi létezőt, melybe azután ezek egyszer visszatérnek. Ibn Ezra filozófiájára erőteljes hatással voltak Slómó Ibn Gabriol nézetei. Elfogadta nagy elődjének azon vélekedését, hogy ami értelemmel felfogható, az anyaggal és a formával rendelkezik, és kommentárjaiba részleteket vett át Gabriolnak az első emberpár édenkerti történetéhez írt jelképes értelmezéséből. A Teremtést és a Teremtőnek a világhoz való viszonyát illetően azt állítja, hogy az egész világ Istentől ered (emanáció tana) és azonos is Ővele (panteista felfogás): "Ő minden és minden Őtőle jön". Akárcsak a neoplatonikusok, a világnak Istenből való kisugárzását egyrészt számtani hasonlattal érzékelteti, miszerint az olyan, mint amikor az egy-ből (Isten) szorzással nagyobb számokat kapunk (világ), másrészt emberi példával él, mikor azt mondja, hogy az Isten megfelel a szájnak, a világ pedig a beszédnek, ami abból ered. A Teremtés részleteit illetően elképzelései meglehetősen ellentmondásosak: míg egyfelől azt állítja, hogy az érzékeinkkel felfogható világ alakját és anyagát illetően Istenből, Istentől származik és hozzá hasonlóan örökkévaló, földi világunkról azt gondolja, hogy az utóbb említett, tisztán isteni eredetű világ közreműködésével, a már a Teremtést megelőzően is létező, mintegy önmagától való földi anyagból keletkezett. A bibliai teremtéstörténet szerinte kizárólag a földi világ megalkotásáról szól. Így az Elohim istennevet Mózes Első könyvének 1:1-ben az érzékeinkkel felfogható világként, illetve angyalokként értelmezi, míg a bara "teremtett" szónak a "lehatárolni" jelentést tulajdonítja. A világmindenséget három "világra" osztja: a "felső világra", mely az értelemmel megközelíthető dolgok vagy angyalok birodalma; a "középső világra", mely a csillagok és planéták égi szféráinak felel meg; valamint a "alsó", azaz földi világra. Az isteni tudásról az iszlám arisztoteliánusokkal egyetértésben azt mondja Ibn Ezra, hogy az kizárólag az általánosra, az örök érvényűre terjed ki, a részletekre pedig csupán annyiban, amennyiben utóbbiak bennefoglaltatnak az egyetemesben. Ebből következően szerinte az isteni gondviselés is csak azoknak adatik meg, akik szellemileg eljutottak arra a szintre, hogy egyesültek a Mindent átfogó isteni értelemmel. Ibn Ezra felfogása szerint az értelemmel rendelkező lélek forrása a világlélek, a halhatatlanság pedig e kettő egyesülésében, pontosabban az egyéni lelkeknek Teremtőjükhöz való visszatérésében rejlik. A proféták pedig azért képesek közvetíteni az emberisségnek Isten szavát, azért képesek a jövőbe látni, mert már földi életükben összekapcsolódnak a világlélekkel. Bibliakommentárjaival kapcsolatban végül meg kell említeni, hogy Ibn Ezra hitte, a Szentírás értelmezésében sokszor nagy segítséget, mintegy kulcsot jelenthetnek az asztrológia tanításai is.


Asztronómiai és asztrológiai munkássága

Ibn Ezra korában az asztronómia többnyire a naptár és az asztrológia szolgálatában állt. A zsidóság számára az ünnepek időpontjának meghatározásához, minthogy a kalendáriumuk luniszoláris volt, lényeges volt, hogy minél pontosabb ismerjék a Hold és a Nap járását. Ibn Ezra-nak a naptárról szóló műve, a már említett Széfer HaIbbur, ennél fogva az újholdakról, a zodiákus jegyekről, - tehát a Nap látszólagos éves útjának, az Ekliptikának a 12 egyenlő szakaszra való beosztásáról - és az évszakok rendjéről is beszámol. A horoszkópok felállításához pedig elengedhetetlen a bolygók, de sokszor még a fényesebb csillagok, csillagcsoportok helyzetének ismerete. Ibn Ezra maga is készített egy asztronómiai táblázatot, a Ta'amei HaLuhot-ot, melyben a hét planétának, azaz a Napnak, a Holdnak, és a szabad szemmel látható - tehát már akkor, a teleszkóp felfedezése előtt is ismert - 5 bolygónak az Állatöv mentén történő mozgását közli. Emellett lefordította arabról héberre Muhammad Bin Almatani-nak Muhammad Al-Khvárizmi asztronómiai táblázataihoz írt értelmezéseit TaAmei Luhot Al-Khvárizmi címen. Al-Khvárizmi (kb. 800 - kb. 847) egyike volt az első olyan mohamedán tudósoknak, akik komoly csillagászati táblázatokat készítettek. Al-matani e jelentős műve, melyet Ibn Ezra teletűzdelt saját magyarázataival, foglalkozik a hindu asztronómiai számításoknak az iszlám világban való meghonosításával, összehasonlítja azokat Ptolemaiosz számításaival és szól a precesszióból fakadó hibáról, mellyel a régebbi szövegekben találkozunk az álló csillagok, illetve a csillagképek pozícióinak meghatározásánál. Ibn Ezra emellett írt egy önálló értekezést az asztrolábiumról, a kor egyik legfontosabb csillagászati műszeréről, melyet az égitestek helyzetének meghatározásához használtak. A 36 fejezetből álló mű címe Kli HaNehoset és benne megtalálunk minden olyan kérdést, mely ennek az eszköznek az alkalmazása során felmerülhet, így például azt, hogy hogyan határozzuk meg segítségével a nappal és az éjszaka hosszát, az égitestek lenyugvása időpontját és egymáshoz viszonyított helyzetét, a Hold eltűnését és újbóli megjelenését, azt, hogy egy bolygó előrehaladó (direkt) vagy hátráló (retrográd) mozgásban van-e, valamint azt, hogy miként számítsuk ki a horoszkóp 12 horizontházát, stb.. Kitér azokra a nehézségekre is, melyek az asztrolábiummal és használatával kapcsolatos szakkifejezéseknek a héber nyelvre való átültetése jelent. A bolygótáblázatok és az asztrolábium is nélkülözhetetlen volt az asztrológia gyakorlásához. Ibn Ezra mélyen hitt a csillagjóslásban, melyet magasztos tudománynak nevezett. Úgy vélte, hogy a földi világ az égitestek és az állatövi jegyek hatásának van alárendelve és mint a Kivonulás Könyvének 23:28-hoz írt kommentárjában mondja, a legtöbb ember teljes egészében a hét planéta befolyása alatt áll. Noha az ég számára "az élet könyve", melyben sorsunk megírtatott, hiszi, hogy hatalmunkban áll magunkat e mennyei béklyó alól felszabadítani. Ennek módja a lelki-szellemi önfejlesztés és az Istenhez, "a Mindenhatóhoz" való fordulás, Aki mindezen hatások felett áll. Kommentárjaiban is hosszasan foglalkozik asztrológiai kérdésekkel. Mózes ötödik könyvének 4:19-hez írt magyarázatában leírja, hogy "tapasztalatból ismert minden egyes népnek megvan a csillaga és csillagzata, és hasonlóképpen valamennyi városnak van egy csillagzata; de Isten nagyobb kegyben részesítette Izraelt, azt csillag nélkülivé, annak tanácsadójává pedig Önmagát téve meg". .... Arra a megállapításra jutott, hogy sorsunknak az égitestek által való előre elrendeltetése és az isteni gondviselés között feszülő ellentmondás feloldható, ha Isten két bibliai nevében felismerjük az asztrológiai vonatkozásokat. Szerinte az Elohim a Teremtőnek arra az arcára utal, amely a csillagok mutatta kész sémákkal, mintákkal együtt kinyilatkoztatott isteni megnyilvánulásokhoz kapcsolódik, míg a Tetragrammaton a Magát csodás módon felfedő Teremtőnek, a "Sémák Összezúzójának" nevét rejti. Ibn Ezra úgy értelmezi a mispat "törvény" szót a hosen hamispat az "ítélő melldísz" (szó szerint "a törvény melldísze") kifejezésben, melyről a Kivonulás könyvének 28:30-ban olvashatunk, hogy az valójában az asztrológiára (héberül mispetei hakokhavim) utal. Emellett és ezzel összhangban a főpapok által az első Szentély lerombolásáig viselt urim-ot és tummim-ot, melyeket kétségtelenül jövendöléshez használtak, az asztrolábiumhoz hasonló csillagászati eszköznek tartotta. Nem csak elméletben, de a gyakorlatban is foglalkozott csillagjóslással, horoszkópok készítését is vállalta, hogy némi jövedelemhez jusson. Saját szegényégét is a mennyei hatások következményeként szemlélte. Egyik személyes költeményében ironikusan megjegyzi, hogy születési horoszkópjában a csillagok megfordítják természetes járásukat, csak azért, hogy szerencsétlenséget hozzanak rá, így hogy mint írja "ha gyertyával üzletelnék, a Nap halálomig nem menne le. Ha szemfedőket árulnék, senki sem halna meg életem ideje alatt". Valóban nincstelen volt "csak a ruhák voltak az övéi, amiket viselt, és az a zsák, amiben asztrolábiuma volt..." írja Joseph Solomon Delmedigo 1834-ben kiadott Ibn Ezra-t méltató Mikhtáv Ahuz c. művében. Vándorlásai során Ibn Ezra-nak az asztrolábiumról szóló értekezést és az Almatani-fordítást is beleértve kilenc asztrológiai témájú és két ilyen fordítást köszönhetünk. Ezekben szó esik csillagjóslás valamennyi alkalmazási területéről, így a születési, az orvosi, a kérdő, az időpontválasztó és a mundán asztrológiáról egyaránt. A szerző jól ismerte a legkülönfélébb forrásokat, elméleteket és technikákat, melyeket azután összevetett egymással, végül pedig gyakran közölte saját elképzeléseit, tapasztalatait. Alapvetően a hagyományos hellenisztikus-perzsa-arab asztrológia keretein belül marad, tisztelettel szól hindu, perzsa és arab elődeiről, de mindenekelőtt Klaudiosz Ptolemaiosz (kb. 87-165) Tetrabiblosz-át (arab fordításának címén Almageszt-jét) tekinti követendőnek. A vallás és a misztikus tanok így csak ritkán kerülnek szóba munkáiban, mégis a bibliai kifejezések révén időnként felcsillant egyfajta talmudi stílust. Legismertebb asztrológia könyve a Resit Hokhma "A bölcsesség kezdete", amely 10 fejezetben ismerteti a horoszkóp alapelemeit, így az állócsillagokat; a dekanátusokat (az Ekliptika 10 fokos szakaszait, az állatövi jegyek harmad részét) és az ezekhez kapcsolódó képeket; a dekanátusokkal azonos időben felkelő csillagokat; a horoszkóp házait; a planéták tulajdonoságait és hatásait; az ún. fényszögeket (a planéták egymáshoz viszonyított helyzetéből adódó szögtávolságok az égen); a planéták befolyásának viszonylagos erősségét; valamint a legtöbb ún. arab pontot (a horoszkóp "érzékeny" pontjait, melyeket a planétáknak egymáshoz és a horizonthoz viszonyított helyzete alapján határoztak meg). Szemléletes és alapos magyarázatait jól példázza az, amit a nyolcadik fejezetben a kisebbik fővilágosítóról ír:

"Mivel a Hold közel van a Földhöz, és pályáján gyorsul, fokozza
a planéták együttállását azáltal, hogy erejét átadja nekik, anélkül,
hogy bármikor átvenne erejükből; fényességet visz át egyikről a
másikra; hasonlít az újszülötthöz abban, hogy sugarai
fokozatosan fejlődnek mígnem teljessé válnak és azután
fokozatosan fogynak, amíg többé már nem látható és eltűnik a
világból. Ez az amiért a régiek azt mondták, hogy hatással
van minden elgondolásra és bármely feladat megkezdésére. Ha
felkelő és helyzete kedvező, akármibe is fogjon valaki, sikerül
majd és fordítva, amennyiben kedvezőtlen helyzetben van.
Hozzátették még azt is, hogy a kérdezőre vonatkozóan meg kell
figyelned a felkelő jegyet annak uralkodóival, a kívánságra
vonatkozóan pedig a hetedik jegyet annak uralkodóival, valamint
hogy mindig hozd vele kapcsolatba a Holdat."

A "bölcsesség kezdetéhez" kapcsolódik még Ibn Ezra egy másik műve, a Széfer HaTeamim, az "Okok könyve", mely kommentár és kiegészítés az előzőhöz. A Széfer HaMoladot többek közt a születési horoszkópról, az egyéni és tömegsors összefüggéséről, az éves vagy Nap-visszatérés képletéről és kiszámításáról, valamint ennek a havi és napi horoszkópokhoz való viszonyáról szól. A Széfer Hameorot, a "Fények könyve" az orvosi asztrológia kérdéseit tárgyalja, a beteg állapotának meghatározásától és ha lehetséges, a felépülés várható idejének előrejelzésétől kezdve a jó- és rosszindulatú planéták hatásainak értékeléséig, azok horoszkópbeli helyzetétől függően. A Széfer HaMivharim című könyvében Ibn Ezra arra keresi a választ, hogy vajon az ember azzal, hogy jól választja meg azt az időpontot, amikor valamilyen tevékenységbe belekezd, befolyásolhatja-e annak sikerességét. A Széfer HaSelot-ban, a "Kérdések könyvében", mint címe is mutatja, a kérdő asztrológiáról olvashatunk, tehát lényegében arról, hogy abból a horoszkópból, melyet a csillagjós arra a pillanatra készít el, mikor a kliense felteszi neki kérdését, hogyan lehet kiolvasni a megfelelő választ. A Széfer HaOlam, a "Világ könyve" a mundán asztrológiával foglalkozik (a latin mundus "világ" szóból), azaz a tömegek, a városok, az országok, illetve az egész emberiség jövőjét illetően próbál meg jóslatokba bocsátkozni. Szó esik benne az e területen igen fontosnak tartott Jupiter-Szaturnusz együttállásokról csakúgy, mint az egyes országok uralkodó planétájáról, a Nap- és Holdfogyatkozásokról, a Holdfázisok jelentőségéről. Külön érdekesség, hogy Ibn Ezra e könyvében megemlíti a Kabbala egyik alapművét a Széfer Jecirá-t. Egy másik, rövidebb munkája az 1154. esztendőre vonatkozó általános előrejelzéseket közli, tehát szintén a mundán asztrológia tárgyköréhez sorolható. Önálló asztrológiai írásainak sora az újszülöttek horoszkópjának elemzéséről szóló MIspetei HaNolad-dal zárul, melyből többek közt kiderül, hogy 4 éves koráig nem lehet, és nem is szabad jövendölni egy gyermek sorsát illetően. Hátra van még a nagy VIII. századi zsidó csillagjós, a bagdadi udvarnál működő Masallah Nap- és Holdfogyatkozásokról szóló, arab nyelvű művének héber fordítása. Ebből a mundán asztrológiai könyvből megismerhetjük a Jupiter-Szaturnusz, a Mars-Szaturnusz és a Mars-Jupiter együttállások feltételezett hatását földi világunkra, de az állatövi jegyeknek, valamint a részeleges és teljes fogyatkozásoknak az időjárással való összefüggéseit is. Bár nem tartozik az asztrológiához, Ibn Ezra misztikus-ezoterikus beállítottságáról szólva meg kell említeni, hogy hitt abban, hogy az emberek álmaikban választ kaphatnak kérdéseikre. Ezenkívül foglalkozott alkímiával is és az a hír járta róla, hogy alkotott egy gólemet. A gólemkészítés a zsidó alkimisták legfőbb célja volt, kabbalista varázslat segítségével szűz talajból formázták e mesterséges lényt, majd Isten nevét vagy a Széfer Jecira betűit énekelve körbe táncolták, hogy aztán egy Tetragrammaton feliratú papírlapot helyezve nyelvére vagy homlokára róva egy héber szót, életre keltsék. Úgy mondják, hogy Ibn Ezra végül elpusztította gólemét.


Felhasznált irodalom:


120 Aphorism for Astrologers by Abraham Ibn Ezra - http://www.skyscript.co.uk/bow.html

Ifj. Gazda István: Csillagászattörténeti ABC (Tankkönyvkiadó, 1986)

Encyclopaedia Judaica

Hans Joachim Störig: A Filozófia Világtörténete (Helikon, 1997)

The Jewish Encyclopedia

LoveToKnow 1911 Online Encyclopedia. (c) 2003, 2004 - http://7.1911encyclopedia.org/A/AB/ABENEZRA_IBN_EZRA_.htm

Rabbi Abraham Ibn Ezra: Commentary to the Torah -
http://www.acs.ucalgary.ca/~elsegal/TalmudMap/MG/MGIbnEzra.html

Meira Epstein: Rabbi Avraham Ibn Ezra -
http://bear-star.com/article%20-%20ibn%20ezra%20-%20life%20and%20work.htm

Jacob Allerhand: Talmudtól a Felvilágosodásig (Suliker - Filum, 2002)

Alan Unterman: Zsidó Hagyományok Lexikona (Helikon, 1999)

Jean-Christophe Attias, Esther Benbassa: A Zsidó Kultúra Lexikona (Balassi-Larousse, 2003)

Budapest, 2005-02-08

Papp Dániel
zsidó művelődéstörténet előadó szak I. évfolyam