Rabbiképző szak

Tantárgycsoportok

  bibliai tudományok   |   talmudikus tudományok   |   rabbinikus tudományok   |  történelem és irodalom
vallásbölcselet    |   gyakorlati lelkészet   |   nyelvi tanulmányok   |   gyakorlati tárgyak
kötelezően választható tárgyak   |   szabadon választható tárgyak

Bibliai tudományok tantárgycsoport

CÉLKITŰZÉS: A Szentirás -Pentateuchust követő- három fő egységének, héberül Növiim Risonim, Növiim Ácháronim, Ketuvim, komplek vizsgálata, kutatása, tanitása. A zsidóság bibliakori teológiai rendszerének, történetének bemutatása, a világtörténeti és lokálhistóriai esemenyek komparativ elemzése. A többezer éves textus ősi szövegének betühű grammatikai analizise.

A megvalósitás formái:
A Tánách héber szövegének olvasásával párhuzamosan az exegézis következő formáit alkalmazzuk:
- A Mikráot Gedolot alapján az ókori szövegmagyarázatot -Tárgum Onkelosz, Tárgum Jeusálmi, stb...- magába ötvöző középkori, elsősorban Rási , Redák, Rámbán értelmezést.
- Tánách Házáháv alapján a szöveg modernkrori interpretációját
- A Dáát Mikrá alapján a klasszikus szöveg halachikus utalásait, a bibliai párhuzamokat, szövegértelmezési variációkat.
- Az Olám Hátánách alapján a textushoz kapcsolódó inter-trans- és multidiszciplináris elemzéseket. Különös tekintettel a Földközi Tengeri népek - rokonvonásokat felmutató - paralell kulturájára, az épitészeti-, képző- és iparmüvészeti, archeológiai, nyelvtörténeti, zenetörténeti párhuzamokra és szekuláris asszociáciokra.

Évfolyamonként párhuzamosan tanitjuk az alábbi egységeket:
stardv.gif (1736 bytes)    PROPHETAE PRIORES:

Moed Álef:  Józsua Könyve, Birák Könyve
Moed Bét: Sámuel I., Sámuel II, Királyok I., Királyok II. + Ezra, Nehemia
A felsorolt tárgyak a 3. félévtől a 12. félévig tartanak és kollokviummal fejeződnek be.

stardv.gif (1736 bytes)    PROPHETAE POSTERIORES:      

Moéd Álef: Jesája, Deutero Jesája
Moéd Bét: Jeremia, Ezékiel, 12 Kispróféta
A tárgyak a 3, 4, 5. félévben kollokviummal, a 6. félév végén szigorlattal, illetve a 7-től 11 félévig kollokviummal, majd a 12. félévben szigorlattal fejeződnek be.

stardv.gif (1736 bytes)      HAGIOGRAPHA:

Moed Álef: Zsoltárok, Példabeszédek, Job Könyve
Moed Bét: Költői könyvek: Énekek Éneke, Rut Könyve, Siralmak Könyve, Kohelet, Eszter Könyve, Dániel könyve
A harmadik félévtől a 12. félévig oktatjuk, a félévek kollokviummal zárulnak.

stardv.gif (1736 bytes)    SZENTIRÁS ÉS SEPTUAGIUTHA
               SZENTIRÁS ÉS VULGATA
A T'nách szövegének kellő ismetrete birtokában a hallgatók a 11. szemeszterben a Szentírás és a LXX görög szövegét, a 12. szemeszterben a héber eredeti textus és a latin fordítás komparatív analízisét végzik. A szemeszterek gyakorlati jegy megszerzésével zárulnak.

Bibliai tudományok tantárgycsoport

  bibliai tudományok   |   talmudikus tudományok   |   rabbinikus tudományok   |  történelem és irodalom
vallásbölcselet    |    gyakorlati lelkészet   |   nyelvi tanulmányok   |   gyakorlati tárgyak
kötelezően választható tárgyak   |   szabadon választható tárgyak

Rabbiképző szak