Rabbiképző szak

Tantárgycsoportok

  bibliai tudományok   |   talmudikus tudományok   |   rabbinikus tudományok   |  történelem és irodalom
vallásbölcselet    |    gyakorlati lelkészet   |   nyelvi tanulmányok   |   gyakorlati tárgyak
kötelezően választható tárgyak   |   szabadon választható tárgyak

Gyakorlati lelkészet tantárgycsoport
Rabbinikus gyakorlati lelkészet      Liturgia        Hetiszakaszok és Haftárák         Pasztorálpszichológia
Olam hátfilá- Az ima világa       Imafordítási gyakorlat       Homiletka - retorika

Rabbinikus gyakorlati lelkészet

A rabbinikus Gyakorlati lelkészet tantárgya felöleli a rabbinikus munka minden területének elméleti oktatását. A rabbi, mint a közösség vallási vezetője, szellemi vezetői tisztégéből adódóan összefogja a zsinagógai istentiszteleteket, irányítja a zsidó közösség zsinagógán kívüli vallási szertartásait, döntő szerepet játszik a közösség oktatási életében, pedagógusként az élet minden területén tanít. Emberi hitelességének példa értékűnek kell lennie.
E tantárgy szervesen épül a bibliai - talmudi - rabbinikus - történelem és irodalmi tanatárgycsoportokban tanult elméleti anyagra. Az oktató tanár figyelemmel kíséri a hallgatók elméleti fekészítését és a rabbinikus Gyakorlati lelkészet tantárgyának elméleténél ezeket a diszciplinákat felhasználja, s ezekre építkezik. A tantárgyat tíz szemeszteren keresztül folyamatosan tanítjuk. A szemeszterek végén kollokviumok vannak, a 7. szemeszter végén a hallgatónak szigorlatoznia kell, s a 14. szemesztert követő abszolutórium megszerzése után a tárgyból vizsgabizottság előtt a rabbivizsgán kell bizonyítania tudását.
Szemeszterenkénti felsorolásban a következő rendben hallgatják rabbijelöltjeink a különböző tárgycsoportokat. A tárgycsoportok alatt szemeszterenkénti bontásban külön kiemeljük, az egyes témaköröket.

I. Ki lehet rabbi ?
A rabbiképzésről. - A Rabbiképző Intézet jogforrása . - A konzervatív rabbik jogforrása . - Rabbiavatás . - A rabbiszékek betöltéséről, választásról, . - Rabbi beiktatás.

II. A rabbi templomi munkaköre
-A rabbi hitszónoki munkaköre. Hitszónoklás
- A hitszónoklatok ideje . - Hitszónoklati napok : Szombati hitszónoklatok . - Ünnepi hitszónoklatok .- Kiemelkedő hétköznapok hitszónoklatai . - A rabbit illető templomi előjogok .

III. A rabbi munkaköre a szertartásoknál
Születés. - Az elsőszülött kiváltása . - Bár micvá . - Leányavatás . - Eljegyzés. - Házasságkötés . -Házasságkötési akadályok . - Az esküvők ideje. - Az esküvői nap böjtjéről. - A keszuba kiállításáról .Tórai keszuba - Rabbinikus keszuba . - A házasságkötést megelőző szabályok . - Pót-keszubák - A házasságkötési szertartás sorrendje . - Házassági évfordulók . -Egyházi válás. - A get írása . - Különösebb get esetek . - Felmentések Rabbenu Gersom rendelkezése alól . Házasságfelbontás - A chalica szertartás. - Különleges chalica esetek. - Az aguna-védelem fejlődése

IV. A rabbi munkaköre az élet megpróbáltatásaíban
Betegek látogatása. - Imádkozás a betegért. - A hal doklóknál. - A táháró. - A temetési szertartás . A temetés körüli szokások és eljárások. - Öngyilkosok temetése . -- Exhumálásról. - Halotthamvasztás- Kegyeleti szokások. - Szudász hávóróó . - Sirkőfelirat- sírkőavatás .

V. Alkalmi istentiszteletek és szertartások
- Péntek esti írásmagyarázat. -Oneg Sabbat . - Birkász há-lvónó. .- Birkász há chámmó . - Katonai istentiszteletek. - Tábori lelkészet . - Házavatás rituálé-rendje . Temetőavatás. -Proseliták befogadása . - Tóraavatás. - Kórházi lelkészkedés. - Letartóztatottak lelki gondozása . - Templomavatás .

VI. A hitoktatás
A hitoktatás. - A hittanítás ellenőrzése. - Rabbik tanfelügyelői munkája .

VII.. A rabbi munkaköre a rituális felügyeletnél
Riituális felügyelet. - A vallásos döntésekről

VIII. A rabbi munkaköre a vallási belmisszíó terén
Vallásmélyítő munkálkodás . - Ifjúsági csoport -.Ünnepi üzenetek . - Hitközségi könyvtár szervezése - Fiókhitközségek gondozása.

IX. Felekezeti anyakönyvvezetés
- Anyakönyvek vezetése szabályai - Utólagos anyakönyvvezetés szabályai . - Vallásváltoztatások bejegyzése . - Azonosítási eljárás .
A rabbihivatal irodai munkája
Hivatalos helyiség, hivatalos órák, könyvek vezetése - Az anyakönyvek . - A válások anyakönyve - Iktatókönyv . - Postakönyv -. Index. Kartoték. Irattár. - Űrlapok . - Hivatalos átiratok elintézése - Vallásváltoztatásokról .
A rabbi jogi helyzete
- Lelkészi előjogok . - A kongresszusi szabályzatoknak a rabbikra vonatkozó rendelkezései . - A rabbi hatáskörére, hivatali állására vonatkozó fontosabb törvények, rendeletek és döntvények.

Liturgia

 A tantárgy áttekintést nyújt a zsidó liturgikus zene történetéről az ókortól napjainkig, különös tekintettel az európai askenáz közösségekre. Ennek alapján a magyarországi zenei hagyományok kialakulását, gyakorlatát ismerteti meg a hallgatókkal.
A tantárgy tartalma : Az ókori zsidóság zenéjéről., A nomád kor., A királyság kora., I. Szentély., Ókori zenei formák és hangszerek., A babiloni fogság és hazatérés., II. Szentély., A szétszóratás hatása a liturgikus zenére., A chászidizmus hatása a liturgikus zenére., A felvilágosodás., A XIX. század cházzán - zeneszerzőinek reformjai.

I. félév: a péntekesti istentiszteletek zenei liturgiája és annak gyakorlata. A Chanuka ünnepének liturgiája és annak gyakorlata.
II. félév: a szombat délelőtti istentiszteletek zenei gyakorlata. A peszach és a Sávout ünnepek esti és délelőtti istentiszteleteinek zenei liturgiája és annak gyakorlata.
III. félév: az Újév esti és délelőtti istentiszteletinek zenei liturgiája és annak gyakorlata. Az Engesztelőnap előestéjének és délelőtti istentiszteletének zenei liturgiája és annak gyakorlata.
IV. félév: a Sátoros - ünnep és a Tóra örömünnepének zenei liturgiája és istentiszteleteinek gyakorlata. A három gyászhét, Támmusz hó 17 és Áv hó 9, Purim zenei liturgiája, az istentiszteletek gyakorlata.

Hetiszakaszok és Haftárák

A Tórát 54 heti szakaszra (szidrára) osztották, mely mindegyikéhez prófétai olvasmányt (Haltorát) csatlakoztattak. A hétfőn-csütörtökön, illetve a szombati szertartás koronájaként felolvasott szidra címéről az egész hetet nevezték el (pl. Pársát Brésit). A vallásos ember kötelessége, hogy tisztában legyen a heti penzum tanításaival.

A kurzus célja: megismertetni a hallgatóval a szent szövegeket, magyarázatokkal, kommentárokkal és felkészíteni arra, hogy a legfontosabb gondolatokat, beszédben, előadásban összefoglalni, kifejezni tudja.

A megvalósítás formái:

l.) A konzultáció során mondatról-mondatra megbeszélni a heti szidrát és a hozzá tartozó prófétai szöveget a megfelelő midrásokkal (értelmezések), kiemelve a Szent szövegben talált imákat. Nyomon követve a haláchák (szabályok) születését, amelynek értelme és üzenete világosabb, ha létrejöttének szövegkörnyezetét is ismerjük.
2.) A Szentírás gondolatait megkíséreljük egyéni stílusban közvetíteni. A hallgatók feladata, hogy próbabeszédeket (dvár Tórákat) hozzanak létre, melynek elmondására részint a stúdiumokon, részint közönség előtt kerül sor. Feladat az egyéni megközelítést bátorítani, segíteni, ezért szemeszterenként egy-egy szidrával részletesen behatóan foglalkozik a hallgató, amelyről előadást szóban elmondani és írásban leadni köteles.
3.) Szemeszterenként két zárthelyi dolgozatot iratunk, melyben ellenőrizzük a legfontosabb gondolatok ismeretét, megértését. Ehhez számítjuk az elmondott és leadott cár tórák értékét, az érdemjegyeket a zárthelyi dolgozatok és a leadott előadás érdemjegyeinek átlaga alkotja.
4.) A Szentírás olyan forrás, melyben a hallgatók hittudományi és történelmi ismereteinek gyarapodásával újabb összefüggéseket fedez fel, előfordul, hogy más nézőpontból ítéli meg ugyanazt a szöveget. Ez indokolja a két éves stúdiumot.

Pasztorálpszichológia

A tantárgy célja: felkészíteni a szak hallgatóit arra, hogy a rabbik képesek legyenek a gyülekezet tagjainak pszichés gondozására, a közösség problémáinak kezelésére, ismerjék a közösség fejlesztésének módszereit. A hallgatók szerezzenek jártasságot az idősek gondozásában is. E célok elérésének érdekében ütköztetni kell a pszichológia releváns, tudományos ismeretanyagát a hallgatók gyakorlati tapasztalataival.

A tantárgy tematikája:
A pasztorális pszichológia módszerei. A pszichés ráhatás fogalma és eszközei. Direkt és indirekt kommunikáció.
A másság elfogadtatása kisebb közösségekben. A kisebbségek pszichológiája. A deviáns magatartás megnyilvánulásai. Az időskor pszichológiája.
A konfliktus és az egyéni trauma kezelésének lehetőségei kis közösségekben.
A holocaust túlélőinek gondozása.

Olam hátfilá. Az ima világa

A kurzus célja: A Misna korának ( i.sz. III. sz. ) több évszázadnyi bölcsességet, gnóma gyűjteményt magába foglaló anyagát, amely Nezikim traktátusából meríti forrását, Atyák traktátusa ( Pirkáé Ávot ) címen találjuk az Imakönyvben. E hat fejezetből álló gyűjtemény a zsidó húsvéttól, a Pészachtól a zsidó újévig terjedő ciklusnak szombatonként visszatérő olvasmánya. Az ősi Tórai és Szentírási szövegeken kívül fontos cél, hogy az imakönyv integráns részeként értékelendő Atyák traktátusa fejezeteit vallástörténeti, kultúrtörténeti és filológia-történeti analízisen túl a zsidó etika szempontjából is bemutassuk. A hallgatók ezáltal betekintést kaphatnak egy olyan korba, amely ugyan 17 évszázaddal ezelőtti eszmerendszer tükörképe, de ugyanakkor magába olvasztja az azt megelőző évszázadok bölcsességét és egyben szellemi útravalót ad a későbbi évszázadok zsidóságának. A Pirkáé Ávot mind az askenázi, mind a szfaradi imakönyv része, s így - etikai szempontból - erős hatást gyakorolt az egyetemes zsidóságra.

A megvalósítás formája: Az oktató megtanítja az ősi szöveg pontos, grammatikailag hű fordítását. Külön kiemelve azt a nyelvtörténeti hatást, amelyet a Misna korának fogalmazáskultúrája, szókincse gyakorolt a modern héber nyelv kialakulására.
Bemutatásra kerülnek azok a kultúrhatások, amelyek nyomonkövethetőek a Pirkáé Ávot gondolatvilágában és kristálytiszta, a mai napig ható nemes stílusán. Új megvilágításba kerülnek a zsidó teológia közismert fogalmai, amelyek gyakran a Pirkáé Ávot textusára vezethetők vissza.
A szöveg analízise után - felhasználva az interdiszciplináris kutatások eredményeit - más kultúrák párhuzamos gondolati ritmusának bemutatása mellett a zsidó zeneművészet új hangszerelésű remekműveit - videokazetta segítségével - tekintjük, hallgatjuk meg. A zeneművészet illusztrációs anyagként történő kezelése különleges atmoszférát teremt, hiszen több korszak irodalmi illetve zenei anyaga egyszerre csendül fel. Az alapszöveg az ókorból származik, a zenei motívum XVII. - XVIII. századi, a hangszerelés pedig napjaink terméke. A Pirkáé Ávot szövegének illusztrálására olyan zeneművészeket választottunk, akik túlnyomó többségükben magyar származásúak.
Hallgatói kérésre tanítványainknak a video anyagból másolatot készítünk, hogy otthonukban az eredeti szöveg tanulmányozása mellett, újból átélhessék a zeneművészet adta hangulatot, harmóniát.
A kurzus az első és második szemeszterben, a hallgatók írta dolgozatot tükröző gyakorlati jegy megszerzésével zárul. A Pirkáé Ávot szövegének megismerése, eszmeiségének elfogadása gondolkodásra serkent, s egyben alapot nyújt arra, hogy a harmadik szemesztertől elkezdendő Talmud Statariae és Talmud Cusriae tantárgyak alapjául szolgáljon, ugyanakkor jó betekintést enged az Imakönyvbe, mely imádságaink forrása ugyan, de egyben történelmi, irodalmi, kultúrtöténeti és filológiatörténeti dokumentumként is értékelhető.

Imafordítási gyakorlat

A kurzus célja: A szombat reggeli Istentisztelet tizennyolc különböző imájának megismerése. Célkitűzésünk, hogy a Szak hallgatói, az első két szemeszter struktúrájához illeszkedve, részint a frontális tanítás, részint az otthoni munka által a legfontosabb ünnep, a Sábbát lényeges alapimádságait sajátítsák el. Legyenek képesek mindezeket a Háláchá alapján appercipiálni és elhelyezni , s a leglényegesebb imákat grammatikai ismertanyag figyelembevételével fordítani.
A tantárgy elsajátítása példaértékű, mert elméleti, módszertani útmutatást ad, hogy a hallhatók az imakönyv többi imádságát egyedül, vagy chávrutá formációban megtanulják, s azokról, a tanárral egyeztetve, tanítási időn kívül beszámoljanak.

A megvalósítás formái.

- a folyamatos olvasás fejlesztése
- az imákban lévő gondolatok magyarázata
- az imák szerkezetének magyarázata
- az imák hátterében meghúzódó történelmi elemek ismertetése
- az Istentisztelet gyakorlati részének elsajátítása
- a héber alapszókincs elsajátítása

Az órákon készített magnetonfonfelvétel, videofelvétel sokszorosítása által a hallgató otthonában többször meghallgathaja, megnézheti az órákon tanultakat. A kazettán rögzített anyagot a hallgatók írásos formában is megkapják.
Az első két szemeszterben az imakönyv rendje és a hozzátartozó magyarázatok elsajátítása elősegíti a könnyű tanulhatóságot és taníthatóságot. Az oktatási módszer kialakításánál az az elv vezérelt bennünket, hogy az anyag magyarázatai azok számára is érthetőek legyenek, akik a nyelvtanulásban kevésbé felkészültek.
A második szemeszter meghatározó tényezője az ún.. " A zsidó élet kisszótára" anyagának megismerése, amely elsősorban otthoni munkát igényel. A tantermi tanulás elősegíti az imák általános megismerését és a szavak megtanulását, a folyamatos olvasás fejlesztését. A főbb gondolatok megvitatásához aktív hallgatói részvétel szükséges. Elvárjuk a szöveg memorizálását, s külön hangsúlyozzuk az otthoni munka fontosságát és az Istentiszteletek látogatásának, mint a tanulmányok sokrétű összetevőinek szükségességét.

Témakörök:
- Én Kelohénu
- Álénu és a szombat reggeli Istentisztelet
- A Tóra felolvasása
- A Tóra áldásai
- Smá
- A Sáhrit Kedusá
- A Muszáf Kdusá
- Vsámru és szombat reggeli Kdusá
- Jiszmechu
- Ásré

Homiletka - retorika

A Ferenc József Országos Rabbiképző Intézet ( teológiánk első elnevezése ) már 1893 -ban kiadott, és nyomtatásban megjelent " Az Országos rabbiképző-intézet theológiai tanterve " c. füzetében az elkövetkezendő évtizedekre is meghatározza e tantárgy tantervét. E dolgozatban többek - között a következő mondat - szerepel: " A homiletikában az összes hallgató egy csoportban vesz részt és ennek következtében váltakozó sorrendben hallgatják az elméleti részeket. "

E több, mint száz éves elvet követtük az elmúlt évtizedekben és realizáljuk napjaink tantervében is azért, hogy az ékesszólás általános szabályain kívül a zsinagógai szónoklat külön sajátosságaival ismertessük meg a hallgatóságot. A prófétai szónoklatok és a rabbinikus homiliák fejtegetése a legmegfelelőbb módon szolgája e két forrást: a Bibliát és a Midrást. Ezekből fejlődött ki a zsidó prédikáció.

A próféták beszédeire szánt kollégium betekintést enged e beszédek retorikájába, megvilágítja esztétikáját és érthetőbbé, egyértelműbbé teszi valláserkölcsi témáit. A textus olvasása közben a hallgatók megismerkednek a bibliai szövegek feldolgozásának módjával és a Midrás célszerű felhasználásának módszereivel. A tíz féléven át tartó kollégium mindezeket a homiletika - retorika, beszédművészet általános keretébe foglalja össze és egyúttal a történeti rész kapcsán a középkori, majd az új és legújabb kori zsidó szónoklat remekeivel is megismerteti a hallgatóságot.

A tíz féléves képzésben az előbb felvázolt elvek alapján - az ünnepek sorrendiségét, de mindenek előtt aktuális prédikáció igényét kielégítendő - a következő témaköröket tanulják az egymásra épülő szemeszterekben:

3. szemeszter: Az exegézis fejlődéstörténete.
4. szemeszter: Dvár Tora típusai. A prédikáció elméleti kérdései.
5. szemeszter: Párását Hásávua ( péntek esti hetiszakasz prédikációi ) - Mártíristentisztelet. - Bár Micvá avatás.
6. szemeszter: Párását Hásávua ( péntek esti hetiszakasz prédikációi ) -Temetés.- Szugjá. ( Talmudi egységet lezáró exegézis ).
7. szemeszter: Szeudá Háselisit ( szombat délutáni írásmagyarázat ) - Szombat reggeli írásmagyarázat. Pirkáé Ávot. ( Atyák Traktátusa interpretáció ).
8. szemeszter: Ros Hásána. - Esték. - Délelőttök.
9. szemeszter: Jom Kippur - Kol Nidré - Mázkir - Neilá.
10. szemeszter: Sálos Regálium. Esték. Délelőttök. Mázkir.
11. szemeszter: Jom Jerusálájim. - Jom Háácmáut-Esketés
12. szemeszter: Egyéb alkalmi prédikációk, beszédek.

A hallgatók megismerik a különböző prédikáció típusok ( zsinagógai, zsinagógán kívüli szertartásoknak megfelelő ) formáit. A 90 perces előadások első felében az adott anyag - forráson alapuló - elméletét ismerik meg. A második 45 percben a hallgatók közül kijelölt társuk prédikáció vázlatát, prédikációját hallgatják meg. Az előadóval együtt közösen értékelik azt, majd az oktató tanár vonja le az előadás konklúzióját.

Az órákon tanult elméletet és az abból következő - az intézeti órán megszerzett - gyakorlati tapasztalatot a Gyakorlati Tantárgycsoport Homiletikai gyakorlat óráin, hétfő esténként a Bálint Zsidó Közösségi Házban, csütörtök reggel a közös istentiszteletet követően, majd " élesben" tan - zsinagógánkban, vagy valamelyik budapesti-, vidéki zsinagógában prédikáció formájában realizálják.

 

Gyakorlati lelkészet tantárgycsoport
Rabbinikus gyakorlati lelkészet      Liturgia        Hetiszakaszok és Haftárák         Pasztorálpszichológia
Olam hátfilá- Az ima világa       Imafordítási gyakorlat       Homiletka - retorika

  bibliai tudományok   |   talmudikus tudományok   |   rabbinikus tudományok   |  történelem és irodalom
vallásbölcselet    |    gyakorlati lelkészet   |   nyelvi tanulmányok   |   gyakorlati tárgyak
kötelezően választható tárgyak   |   szabadon választható tárgyak

Rabbiképző szak