Rabbiképző szak

Tantárgycsoportok

  bibliai tudományok   |   talmudikus tudományok   |   rabbinikus tudományok   |  történelem és irodalom
vallásbölcselet    |    gyakorlati lelkészet   |   nyelvi tanulmányok   |   gyakorlati tárgyak
kötelezően választható tárgyak   |   szabadon választható tárgyak

Rabbinikus tudományok tantárgycsoport

A tálmudi korszak lezárását követően a létrejövő rabbinikus irodalom fő célja az volt, hogy a Talmudot megértesse, a látszólagosan ellentétes nézeteket kiegyenlítse. Tekintettel a zsidók hányatott helyzetére, a Talmud sokszori lefoglalására, és elégetésére, arra is törekedtek, hogy a Talmud alapján pontokba foglalják a zsidók vallási törvényeit. A rabbinikus irodalom kiegészítő részei azok a döntvények, melyekben az egyes rabbik a hozzájuk intézett kérdésekre feleltek. Az ilyen döntvények sokszor csak irodalmi formái voltak egyesek nézeteinek.

Bevezetés a kommentári irodalomba
Háláchá
Szertartástan - Sulchán Áruch
Responsum irodalom - Midrás

Célkitűzés:
A hallgatókat bevezetni a magyarázó irodalmon kívüli négy irodalmi formába. Így ismertté válik a -rendeletek
- törvénykönyvek,
- döntvények,
- erkölcsi könyvek gondolatvilága, világlátása.

Az összefüggések megismerése elősegiti a logikai döntések hozatalát, s aktualizálását. Napjaink háláchikus döntései egyérteműen feltételezik a retrospektív visszatekintés képességét, a források - eredeti nyelven történő - tanulmányozását.

A megvalósitás formái:
Mechina:
- Yechezkel Luger Mávo leTorá sebeál Pe című sorozata alapján bemutatni a Szóbeli Tan fejlődésének főbb állomásait.
- Megismertetni a Háláchá rendszerének belső logikáját, s a Háláchán alapuló liturgia főbb összefüggéseit.

Moéd Álef:

- Rabbi Áser beRábbi Jechiél alapmunkája a Turim négy egységének Orách Chájim, Jore Déá, Even Háezer, Chosen Hámispát főbb fejezeteinek megismertetése, összefüggéseinek bemutatása. Az előadások mellett, a hallgatók - a témához illeszkedő - ún.. kiselőadásokat tartanak.
- Rabbi Joszéf Káro Sulchán Áruch című munkája a mai háláchikus döntvények alapját képezik, amely Maimuni nyomán a zsidó vallás erkölcsi, szertartási, házassági és jogi törvényeit kodifikálja. A Sulchán Áruch idővel a zsidó vallás corpus juris-a lett. Szükséges tehát e szakaszban rávilágítani Maimuni Misné Torájának és Káro Sulchán Áruchjának háláchikus összefüggéseire. E ciklus jellegzetessége, hogy megfelelő algoritmus kiválasztásával szintézist teremtsen a frontális oktatás és a szemináriumi oktatás formái között.
A hallgatók szemeszterenként - egymásra építkezve - 20 szimánt (fejezetet) az eredeti forrás alapján tanulnak meg, kiegészítve REMÁ, az áskenáz zsidóságra vonatkozó kommentárjaival.

Moéd Bét:

- Folytatódik a Sulchán Áruch vallási döntvényeinek elemzése, különös tekintettel napjaink vallási gyakorlatára. A hallgatók a Moéd Álef szakaszban megtanult és érintőlegesen már önállóan megvalósított előadási formákkal otthonaikban készülnek elő a megvitatandó témákra. A 7-8. szemeszterben a frontális oktatási módszer a domináns, a 9 -12. szemeszterben pedig a szemináriumi és proszemináriumi eszközök használata ajánlatos. A hallgatótársak véleményezése és az oktató értékelése után az előadást tartó hallgató megvédi álláspontját, az interpretáció eszköztárát.
- A 10-13. szemeszterben a responsum irodalom és a Midrás szöveg analízise egészíti ki a rabbinikus tudományok csoportjának oktatását.

Rabbinikus tudományok tantárgycsoport

  bibliai tudományok   |   talmudikus tudományok   |   rabbinikus tudományok   |  történelem és irodalom
vallásbölcselet    |    gyakorlati lelkészet   |   nyelvi tanulmányok   |   gyakorlati tárgyak
kötelezően választható tárgyak   |   szabadon választható tárgyak

Rabbiképző szak