A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2011

 

Smót-Exodus - egy konferencia margójára
 

A húsz évvel ezelőtti Magyarország megváltozott, ha nem is mindig előnyére, de vannak pozitív eredmények, pl. a teológia tudományában, ha mérsékelt módon is. Még mindig nincs megfelelő, napi szintű könyvtár, nem sikerült pótolni az elmúlt mintegy 70 év tudományos publikációját és nem naprakész az új könyvek beszerzése sem. Vannak, akik tanulhatnak külföldön, ez óriási előny, de hazatérve beszűkül a tudományos terep. Nincs igazán kivel kommunikálni, vagy vitatkozni, bár elindultak kisebb tudományos műhelyek, nemzetközi szintű kiskonferenciák, és beindult a külföldi folyóiratokban vagy könyvkiadóknál való publikálás. Még mindig gond egy-egy tudományos konferencia anyagának itthoni megjelentetése, vagyis az elmondottaknak nincs utóélete. Hézagpótló megoldás lett az internet, egyes intézmények elektronikus szakfolyóiratokat adnak közre.

Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem különleges helyzetben van. A vészkorszak kiirtotta a magyar zsidóság nagyobbik részét, eltüntette az ortodoxiát, vagyis a tradicionális zsidó tudás hordozóit. A II. világháború utáni Rabbiképző megpróbált feltámadni, fennmaradni és megmaradni, amíg és ahogyan lehetett. Személyesen ismerve az Intézet életét 1975-től a keserű benyomásom az volt, hogy ha meghal egy tanár, vele sírba száll egy tantárgy, egy disciplina is. Scheiber Sándor volt az utolsó fáklya, őt Schweitzer József főrabbi követte, aki beindított egy új építő folyamatot, majd Schőner Alfréd rektor, az Intézet jelenlegi vezetője formális egyetemmé alakította át a József krt. 27. alatti Rabbiképzőt, most már Bérkocsis u. 2. szám alatti bejárattal. Új tárgyak születtek, régiek keltek életre, a tanári karban sok új, igen sok valódi tudós foglalta el a katedrák székeit. Izraelből vendégtanárok jöttek, nyelvi lektorátus, liturgikus tanszék született. Tanulnak rabbijelöltek, van rabbihelyettes szak, művelődéstörténet és szociálismunkás kurzus. Van tanulási lehetőség Izrael felé és persze van bolognai-folyamat is. Más felsőoktatási intézményből átjárnak, az OR-ZSÉ-ról pedig szintén átjárnak más egyetemekre, főiskolákra. A kb. 120.000 kötetes egyedülálló hebraisztikai-judaisztikai könyvtár tudományos feldolgozása, hozzáférhetősége megfelelő apparátussal - de kevés pénzzel - napról-napra közelebb jut a célhoz.

Ezen új pezsgésben jelentős mozzanat az évek óta novemberben, a Magyar Tudomány Hónapjában megrendezésre kerülő biblikus konferenciák. 2007-ben "Tízparacsolat", 2008-ban "Bibliai családkép a zsidó tradíció tükrében - ideálok és konfliktusok", 2009-ben "Ábrahám-Izsák-Jákob a zsidó hagyomány tükrében", 2010-ben "Brésít…Kezdetben…", és 2011-ben "Smót-Exodus" címmel. A 2007-es konferencia teljes anyagát a Gondolat Kiadó jelentette meg. A későbbi előadások - amennyiben azokat sikerült, vagy sikerül az előadóktól elkérni - az OR-ZSE "Hacofe" c. elektronikus folyóiratába kerülnek be.

A biblikus konferenciák közös vonása egyrészt az, hogy nem csupán a Rabbiképző Egyetem oktatói adnak elő, hanem keresztény vagy világi egyetemek, főiskolák tanárai is, tehát vallásközi, felekezetközi tudományos ülésről van szó, másrészt a szorosan vett biblikus szaktudomány mellett vannak kitekintések más szakok felé is, mint pl. a művészettörténet, a történelem, irodalomtörténet, filozófia területére. Ez mindenképpen megfelel egyrészt korunk igényének, melyben a vallásközi kapcsolatok hangsúlyosan megjelennek, másrészt a több szem többet lát elv alapján a zsidó és keresztény kutatók, avagy hívő és nemhívő tudósok adják össze munkájuk legjavát.

A biblikus tudomány bemutatása zsidó, keresztény és iszlám oldalról történik. A magyar zsidóság három iszlámkutató óriása: Vámbéry Ármin, Goldziher Ignác és Germanus Gyula elegendő múlt-idézést kínál az iszlám vetülethez, de itt megjegyzendő az is, hogy 1945 előtt a magyarországi zsidó és keresztény és világi egyetemeken a biblikum tanárainak rendes nyelvei közé nemcsak a görög, latin és a héber, de az arám, a szír és az arab nyelvek is hozzátartoztak. Az első három konferencia (2007-9) után a Tóra került középpontba, így 2011-ben Mózes második könyve, az Exodus.

A tárgyhoz szoros értelemben biblikus kutatási anyaggal Karasszon István (Károli Gáspár Egyetem) "A Szövetség Könyve", Zsengellér József (Károli Gáspár Egyetem) "Kihoztalak téged - az Exodus teológiai reflexiója", illetve Szécsi József (OR-ZSE) "fölszállt a felhő a Hajlékról"előadása hangzott el. Xeravits Géza (Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola) "A Kivonulás egy korai feldolgozása a Liber Antiquitatum Biblicarumban" címmel tartott hiánypótló értekezést. Fodor Ferenc (Sárospataki Református Teológiai Akadémia) a "Mózes személye a közelmúlt keresztyén teológiai irodalmában" címmel összegezte a kutatást. Fodor György (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) kitűnő előadást tartott "Az Exodus az iszlám tradícióban" címmel.

Az OR-ZSE tanárai színes módon vitték tovább a szoros értelemben vett biblikus kutatást. Haraszti György "Az Exodus történeti háttere - ahogy ma gondoljuk" előadását Kárpáti Judit "Az alexandriai zsidók modern exodusa" eredeti nézőpontú előadása a jelen történelembe hozott vissza. Lichtmann Tamás kitűnő irodalomtörténeti utazásra invitálta hallgatóit "Az Exodus az irodalomban és a társművészetekben" címmel, Oláh János "Zsidó néprajzi vonatkozások Mózes II. könyvéből" világos zsidó tradíció-áttekintést hozott. Slomo Spitzer professzor, a Bar Ilan Egyetem tanára (Izrael) "Dr Buxbaum" élettörténetét vázolta fel. Staller Tamás a filozófia oldaláról közelített: "Exodus 3:14 - ahogy Cohen, Buber, és Rosenzweig olvasták..." címmel. A konferenciát Schőner Alfréd rektor művészettörténeti elemzése zárta, "Adalék a "Jeciát micrájim" vizuális ábrázolásához" címmel Chagall Knesszet-béli művéhez fűzött avatott interpretációt.

Mivel öt mózesi könyvünk van, 2012-ben számítunk egy Leviticus - Vájikrá, 2013-ban egy Numeri - Bámidbár és 2014-ben egy Deuteronomium - Devórim tudományos ülésre is az OR-ZSÉ-n! Jó lenne majd elolvasni az előadásokat egy kötetben, vagy akár egy CD lemezen is!

Szécsi József
vallásfilozófus
2011.12.14

vissza