2017. december 31 - 2018. január 6

Mózes II. könyve. 11 hetiszakasz 40 fejezet
Smot jelentése: Nevek

 


"És ezek a nevei Izrael fiainak, akik Egyiptomba jönnek, Jákobbal, mind az ő házával, jöttek ők."(1:1). Noha Isten már megszámlálta életükben az Egyiptomba menőket, Ő ismét felsorolta nevüket haláluk után, hogy kimutassa irántuk érzett szeretetét. Miként a csillagokat, úgy Izrael gyermekeit is egyenként, név szerint említette, ahogyan az írva van: "Ő, aki szám szerint vezeti ki seregüket, mindnyájukat néven szólítja, a nagyhatalmú és szilárd erejű előtt egy sem hiányzik" (Jesája 40:26).

Mózes első könyvének végén a Tóra nem csak Jákob gyermekeit, hanem unokáit is felsorolja, míg itt csupán a gyermekeket említi.

Szforno megjegyzése szerint ennek oka az, hogy amíg a fiúk életben voltak, addig vezetésük alatt a zsidó nép igen magas spirituális szinten maradt, az unokák viszont nem tudták ilyen magas nívón tartani a népet. Vagyis népünk sorsának rosszabbra fordulása nem kizárólag az új, vagy más magyarázat szerint megváltozott szemléletű Fáraón múlt.

"Fáraó megparancsolta egész népének, mondván: Minden fiút, aki születik, a folyamba vessetek"(1:22). Többek közt Rásitól is tudjuk: a rendelet nem csak Izrael fiait érintette, az egyiptomi fiúgyermekekre is vonatkozott!

Pedig ha Fáraó tudta volna, amit Rabbi Joszef Haim Sonnenfeld: "az Örökkévaló úgy alkotja meg teremtményeit, hogy akaratával összhangban cselekedjenek. A Talmud (Hagiga 15a) tanítja, hogy a világban mindennek megtalálható az ellentéte.

Cádikok és rósék (gonoszok), jó és gonosz erők egyensúlyát láthatjuk világunkban. Amikor Mózes megszületett, akkor vele együtt világra jött egy egyiptomi gyerek, aki "semlegesíteni" tudta volna Mose rábénut, azonban Fáraó megakadályozta ezt". A helytelen, beteg gondolatok ezek szerint nem csak a vélt vagy valós ellenséget, hanem a saját tábort is szükségszerűen károsítják.

"És félt Mózes és mondta: valóban, kitudódott a dolog."(2:14). Mármint az, hogy a Mózes és a munkafelügyelő interakcióját követően az utóbbi elhunyt. Nem viccből fogalmazok ennyire körülményesen, hanem azért, mert a kommentárok szerint nem ütötte agyon Mose rábénu a zsidókat gyötrő férfit, de erről majd máskor.

Történt, ami történt, amikor másnap egymással veszekedő zsidókat akart békíteni, akkor világossá vált gyorsan, hogy már pletykálnak róla. Rási kommentje szerint Mózes így szólt: rájöttem, hogy Izrael mely vétke miatt lett ilyen kegyetlen szolgasággal sújtva!

Rabbi Jiszrael Iszerlin (1390-1460) megmagyarázza: A Tóra szerint nem halnak meg a fiúk az apák bűnei miatt. Ha ez így van, akkor miként lehetséges a diaszpóra? Amikor Mózes látta, hogy láson hárá-t mondanak (pletykálkodnak), vagyis ugyanazt a bűnt követik el, mint Jákob idején, akkor megértette: ha a fiak a felmenők vétkeit újra elkövetik, akkor ugyanazt a büntetést kapják, mint elődeik.

És mondta Mózes Istennek: Ki vagyok én, hogy Fáraóhoz menjek és kivezessem Izrael fiait Egyiptomból? (3:11). A Tanah-ban több esetben is látjuk, hogy akik a legérdemesebbnek találtatnak, azok tagadják leginkább érdemes voltukat.

Jesája próféta, amikor elhívást kap, így felel: "tisztátalan ajkú férfi vagyok" (Jesája 6:5), Dávid, Izrael királya Mózes szavait viszhangozza: "ki vagyok én"? (2Sámuel 7:18) Jónás, mikor Isten küldetést bíz rá, megpróbál elszökni.

Rásbám szerint Jákob el akart futni, amikor az angyal/férfi keresztezte az útját (Rásbám 1Mózes 32:23-hoz). A mi hőseink nagyban különböznek a görög vagy más mitológiai alakoktól. Nem hősnek születnek, hanem azzá válnak.

"Szalmát nem adnak szolgáidnak sem téglákat, mondják nekünk, csináljatok; és íme, szolgáidat megverik és így vétkezik néped" (5:16).

Először nézzük mit mondott a primisláni cádik erről a versről, utána azt, hogyan juthatott mindez eszébe. "Nincs bennünk kellő bölcsesség és elegendő tudás fiatal éveinkben, hogy szakítva hibáinkkal megtérjünk, noha ezekben az években vagyunk erőnk teljében, ekkor hajthatnánk végre a legtöbb micvát. Csupán a szaporodó fehér hajszálak indítanak el a helyes út, a tesuvá irányába".

Rabbi Meir, aki korának ((1780-1850), kiemelkedő személyisége volt, nem élt elefántcsonttoronyban, ismerte testvéreit, sokat mozgott egyszerűbb és tanultabb emberek közt egyaránt. A tisztázandó kérdés nem is az, hogy elegendő emberismeret birtokában volt-e egy ilyen kijelentés megtételéhez, hanem az, hogy miért éppen e pászuk juttatta mindezt eszébe. Kiragadott egy részt a versből, mely magyarul még nem visz minket közelebb a megoldáshoz: "téglákat, mondják nekünk, csináljátok".

Az eredeti héber szöveg így hangzik: (ulvénim omrim lánu ászu), az első szó akár úgy is olvasható, hogy a "fehérek", így megkaphatjuk a "fehérek mondják nekünk: cselekedjetek" fordítást, melyet már csak a "hajszál" kifejezéssel kellett a mesternek megtoldani, és kész a kommentár.

Miért érdekes ez? Nem feltétlenül a rabbi szellemes érvelése okán, hanem mert betekintést nyerhetünk általa bölcseink munkájába. Személyes tapasztalatuk, a zsidó és nem zsidó világról alkotott véleményük, a közösség tagjait foglalkoztató problémák fogalmazódnak meg az elmúlt kétezer esztendőben írt, mondott tóraelemzések mögött.

Ezen magyarázatok által pontosabb képet kaphatunk őseink világáról, múltunkról, saját zsidóságunkról egyaránt, és hogy miként maradhatott a Tóra tanítása jelenidejű minden nemzedékben.

A sábát és Izrael népének szerelme így kezdődött: "Mózes nagy lett és kiment az ő testvéreihez és látta rabmunkáikat"(2:11). "Látta, hogy nem pihenhetnek. Így szólt Fáraóhoz: ha a szolga ura nem biztosít hetente egy nap pihenőt számára, akkor meghal, ha szolgáidnak nem biztosítasz hetente egy nap pihenőidőt, meghalnak. Így felelt (Fáraó): menj, tégy velük szavaid szerint.

Elment Mózes és elrendelte nekik a szombatot pihenésre". Szerencsére a sábát már alig várta, hogy Izrael rátaláljon: "így szólt a sábát a Kádos Báruh Hu –hoz: "Világ Ura, mindenkinek van párja, engem kivéve"! Az Örökkévaló megnyugtatta: "A te párod Izrael"!

Sábát sálom, békés szombatot mindenkinek!

Darvas István
rabbi

   Copyright © ORZSE.HU, 2017.
Az oldalainkon található anyagok, információk bármilyen felhasználása csak a szerző(k) előzetes, írásbeli engedélyével történhet.

Vissza