Molnár Krisztina:
Izrael földhöz való joga és viszonya a T’NACH alapján


Izrael, a zsidó nép földhöz (erec) kapcsolódó viszonyának meghatározásában az első legfontosabb kérdés maga a kiindulópont, a kezdet, az a kezdőpont, amikortól ez a viszony, kapcsolat meghatározható, szellemi és materiális értelemben egyaránt. A Szentírás alapján erre a meghatározásra három lehetőség, és a hozzájuk kapcsolódó tézisek egész sora adja magát. Azzal egy időben azonban, hogy ezt a kérdést feltesszük, azonnal egy másik kérdésre is válaszolnunk kell, éspedig azt is meg kell határoznunk, hogy Izraelt, a zsidó népet mikortól tekinthetjük fogalmi értelemben is népnek.

A Tórában a föld, mint terület, birtok, hely és élőhely Erec néven neveztetik meg, kivételt képez ez alól az Adam, mint materiális megnevezés, amely lényegében anyagi fogalom, melyből az ember teremtetett, és sok helyütt a fordításokban a por formát használják rá.

A Szentírásban, a T’NACH-ban, Ámosz könyvéig a föld szó 512 alkalommal szerepel, Mózes első könyvében 51 szer

 1.

Első lehetőségünk, a történeti hűség kedvéért, és az adott kor történelmi jellegzetességeit figyelembe véve a földtulajdon megszerzését illetően talán az lenne, ha Józsué korából indulnánk ki, ahogyan belép Kánaán földjére és városról-városra haladva elfoglalja azt. Mert az már valódi területfoglalás, (occupatio) birtokbavétel, és innentől kezdve lehetne konkrétumokban beszámolni egy olyan ország létrejöttéről, ami már valóban birtokosi viszony a nép és tulajdona, a föld között:

Csakhogy a zsidó nép, már Mózes idején, a Tóra átadásakor, és annak átvételekor népként volt definiált a Szentírásban, és földhöz való tulajdonosi viszonya már akkor egy létező fogalom, annak ellenére, hogy a terület birtoklása az akkori, hagyományos értelemben még nem történt meg. A nép az éhínség elől Egyiptomba való kivándorlása előtt ugyan lakott ott, azon a földön, azon a területen, amelyet ma Szentföldként nevezünk, de országa nem volt sem birodalom, sem királyság és határait nem rögzítette semmiféle törvény. Ami miatt mégis az övé volt, az talán egyetlen város, és ez az a pont, amelyre hangsúlyt helyezhetünk, és amelyre a későbbiekben visszatérünk majd.

Mindezek mellett azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy legelső lehetőségünk Izraelt népnek, nemzetnek meghatározni a Szentírás alapján, egy bizonyos névadás időpontjában is adódna.

Ez Jákov, és az Ő története. Egy nagyon egyértelmű, megalapozott kiindulópont lehetne ez is. Először ugyanis ekkor neveztetik meg Ő maga, Jákov, majd az Ő jövőjében rejlő ígéretként egy leendő nép, a zsidóság, Izraelként.

2.

 Második lehetőségünk a vizsgálatra az, hogy a vallás-alapú meghatározottságot tekintsük kiindulópontnak, hiszen mindennek gyökere és fundamentuma az az eseménysorozat, melynek során az ókor politeista szemlélete, a sokistenhit mellett kialakul az egyistenhit, a monoteista világkép. Ez egyértelműen Ábrahám (Ábrám) történetéhez kötődik. A monoteizmus, és az ebben a fogalomkörben első vallásként megjelenő judaizmus vizsgálata és ismerete nélkül lehetetlen Izraelt, és / vagy a zsidóságot definiálni, erre pedig Ábrahámtól és az Ő történetétől kezdve adódik mód igazán, annak ellenére, hogy "hivatalosan", gyakorlati értelemben véve Izrael még ekkor sem nép. Hogy innen induljunk el, mégis nagyon indokolt. Maga a "küldetés" forma, és az ígéret szerintiség indokolja. "nagy néppé teszlek". Ez a kijelentés önmagában is elegendő ok lehet arra, hogy a vizsgálódást innen kezdjük. Mert maga a szándék: "néppé teszlek" az, ami már meghatározó.

……………….

 3.

A harmadik és legizgalmasabb lehetőség, hogy Izrael, vagyis a zsidó nép szellemi identitását vesszük alapul, mégpedig a Szentírás alapvető indítékai szerint, és ebben a tükörben nézzük meg földhöz való viszonyát. Mit is jelent mindez? Ha T'NACH-ot teljes egészében tekintjük, - márpedig az értelmezés szempontjából összefüggő egységként kell tekintenünk az Írásokat, hiszen vizsgálni, elemezni lehetséges részleteiben, de a koncepciót helyesen látni, azt meghatározni csakis teljes mivoltában, az összefüggésekkel együtt lehet, - akkor egyszerűen megállapítható az a tény, hogy Izrael szellemi identitása miben rejlik. Identitásának alapja nem más mint a kiválasztottság fogalma. Miben kiválasztott, és mire kiválasztott ez a nép? Hogy Isten népe legyen. Minden teremtmény közül azon emberek csoportja, egy nép, „am kados”, amelyen keresztül maga a kapcsolat ábrázolódik ki Transzcendens és materiális Létező, Teremtő és Teremtmény, a Törvény alkotója és a Törvény beteljesítője között. Példaként. Arra való példaként, ahogyan kezdetben volt, ahogyan lehetett volna, ahogyan lennie és működnie kell, (kellene) ennek a kapcsolatnak. Izrael kiválasztottságában tartja azt az aranyfonalat, ami áthúzódik a korokon. Nagyon egyszerű, profán kifejezéssel élve olyan, mint egy hordár, az Örökkévaló emlékezetét hordozza. És ha hozzávesszük ehhez azt a történelemszemléletet, amely nem lineáris, hanem önmagába visszaforduló körszerű spirál, akkor azt is tudhatjuk, hogy van visszatérés. A megbízatás az emlékezet hordozására pedig addig tart, míg be nem teljesedik az idő… „Az idő be nem telik”

Ezen az alapon visszafelé indulva, Izrael, a zsidó nép földhöz való viszonyát máris az eredethez képest adódik lehetőségünk vizsgálni, mégpedig az ember és a föld kezdetben való kapcsolatához és viszonyához mérten, az azzal való összehasonlításban. Az ember és a föld. Ádám, mint az első ember, nevében is maga a föld, és az ő kapcsolata az Édenkerthez, mint birtokhoz, majd a kiűzetés után az ő kapcsolata a földhöz, mint megművelendő tulajdonhoz.

Ha nem riaszt bennünket a gondolat, hogy a teremtéstörténettől kellene elkezdeni Izraelnek a földhöz való kapcsolatáról való gondolkodást, akkor nagyon érdekes összefüggéseket találhatunk.

1.- A földtulajdon, mint fogalom, a Bibliában akkor jelenik meg először, amikor az Örökkévaló azt mondja:

" Szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet!" ( I. Mózes 1:26) / persze itt rögtön megnézhetjük, hogy hangzik ez a "töltsétek be és hódítsátok meg" héber igékkel, és látható, hogy erős birtokviszonyt tudunk igazolni az igék alapján...

 2.- Az édenkert, mint birtok.

Az "ember-terület-lakóhely-birtokviszony" koncepció, hogy egyáltalán létezett olyan már kezdetben, a teremtés idején, azonnal világossá válik abban a tényben és történetben, annak az eseménynek a kiábrázolásban is, hogy rögtön a teremtés után az Örökkévaló az embert egy kertben helyezi el. Méghozzá egy olyan területen, ahol gyakorlatilag minden felett korlátlan hatalommal rendelkezik, és tulajdonosi jogokkal bír (tudjuk, hogy egyetlen kivétel volt ez alól, de ez nem fosztja meg az embert attól, hogy itt a földdel kapcsolatban már birtokos viszonyban van).

 3.- "Azután pedig kiűzte az Úristen az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett"...

(I. Mózes 3:23)

 Csak a gondtalanság és a védelem, a felelősségmentes kiváltság vész el ekkor, a föld feletti uralom megmarad. Hogy az ember gazdája és birtokosa a földnek, az továbbra is egyértelmű, de most már a terhekkel, vesződséggel, fáradtsággal együtt, ami annak fenntartásával jár. / Az ember hasonlóvá akart lenni Istenhez, tudni akart annyit, mint Ő hát tessék!.../ Elnézést a profán hasonlatért, de  talán nem is más ez, mint színtiszta pedagógia, ugye?... mint amikor elküldjük a kamaszt, mert lehetetlenné válik vele együtt élni: menj, akkor keresd meg a magad kenyerét, és gondoskodj magadról! …

 4. - A föld megtelik erőszakossággal. Özönvíz lesz és annak minden következménye. De ezek után a szöveg ismétlődik és Noénak is elhangzik:

"Szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be a földet!"

(I. Mózes 9:1)

Mindezek ismeretében folytathatjuk tovább a gondolkodást Ábrahámról, aki még Ábrámként elindul Ur-kaszdimból Kánaán földjére. Ennek az eseménynek az ideje meghatározható, és még Wellhausen antiszemita, minimalista bibliakritikája ellenére is egy konkrét időszakot jelöl (1) mégpedig az i. e. 2200 körüli abszolút dátumot.

 - Ábrám tehát elindul Kánaán földjére, de nem áll meg ott, hanem átvonul a sikemi szenthelyig, Móré tölgyeséig (2).

Itt jelenti ki az Örökkévaló először a földdel kapcsolatos tervét, akaratát, ígéretét (3). És miközben az Örökkévaló tízszer teszi próbára a leendő Ábrahámot, ő már Ábrámként is oltárt épít minden helyen. (4)

 - Érdekes motívum, hogy a földtulajdonlás ígérete itt még egyetlen kijelentésben sem köti Ábrahámot a földdel való törődésre és a föld terheinek viselésére! Az ígéret földje ebből a szempontból nagyon hasonlít az eredeti állapotra, a bűnbeesés előtti időszakra. A föld itt éppen úgy ajándék, mint kezdetben Ádámnak (az Embernek) volt lakhelye az Édenkert. Nem gondként, egy fáradtsággal megművelni való területként szerepel, hanem valami olyan tulajdont jelent, ami önmagában bőséggel bír.  Ez egy tejjel és mézzel folyó föld, amelynek folyói tele vannak halakkal, erdői vadakkal, ahol kétszer aratnak egy esztendő alatt (5).

Ezt az állapot tükröződik az alábbi Igében is. Amikor Ábrahám elválik Lót-tól, így írja Tóra: (1Móz 13,10):

 „Ekkor Lót körülnézett, és látta, hogy a Jordán egész környéke, bővizű föld. Mert mielőtt elpusztította az Úr Sodomát és Gomorát, egészen Cóarig olyan volt az, mint az Úr kertje, mint Egyiptom földje.”

És azt látjuk, hogy amikor éhínségek vannak, és az élet lehetetlenné válik Kánaán földjén, Ábrahám kénytelen útra kelni, és elindul újra Egyiptom felé.

- Egyiptomból azután gazdagon tér vissza Kánaánba. (6). Ekkor hangzik el újra Isten területi ígérete:

" Neked adom és utódaidnak a földet, ahol jövevény vagy, Kánaán egész földjét birtokul örökre!" (I.Mózes 17:8)

 És innentől kezd valóban érdekessé válni a történet.

Mert innentől a birtokbavétel Ábrahám részéről is valóban tudatossá válik.

Mégpedig Sára sírhelyének megvásárlásával, vagyis a Machpéla barlang tulajdonjogának megszerzésével, ami vételár kifizetésével történik meg.

Ez egy olyan fordulópont a történelemben, egy olyan szignifikáns jel a tulajdonlás viszonyainak megváltozására, ami nem hagyható figyelmen kívül.

 A föld birtoklása mindenkor kapott, de nem szerzett jogok alapján történt az ókorban. Az uralkodó földet osztott, kijelölt területeket adományozott, és a kiváltságosok, katonák, hadvezérek, papság birtokolhatták is azokat, de ebben a korban még egyetlen birodalomban, egyik társadalmi struktúrában sem található semmiféle emlék, nyom, lelet, feljegyzés arra vonatkozóan, hogy földtulajdon eladható lett volna. (7).

A föld öröklött, örökletes vagyon, tulajdon volt, melynek elvesztése, vagy az arról való lemondás jogvesztést is eredményezett, - senkinek eszébe sem jutott olyan cselekedet véghezvinni, olyan lépést megtenni, amivel saját magát és családját jogfosztott nincstelenné tette volna.

 A T'nachban is mindössze egyetlen utalást találunk föld megvásárlási kísérleteként, mégpedig Nábót szőlőjének történetét, amelyet maga a király akart megvásárolni (8).

És nagyon-nagyon jellemző lehet Nábót válasza Áháb királynak! Még a királynak sem adta szívesen azt a tulajdont, ami jogokat biztosított számára.

Ennek a történetnek korban elhelyezett ideje az i. e. IX. század. (9)

Ábrahám vásárlása a hettitáktól az i. e. XXI. századra esett.

Amikor mindkettejük történetét lejegyezték, az pedig a babilóniai fogságból való visszatérés előtt volt, tehát az i. e VI-VII. században legkésőbb (10).

 Nábót válasza alapján visszatekintve is jól érthető a hettiták vonakodása a barlang eladásától. A hettiták, akik Sára halála idején Hebront birtokolták, az ókori kelet egyik legerősebb népcsoportja voltak, sokkal szívesebben bocsátották volna a barlangot ingyen az Ábrahám rendelkezésére, mint hogy - elfogadva tőle a pénzt - önmagukkal tegyék egyenrangúvá az Egyistenhívő jövevényt. Nem akarták eladni pénzért, sokkal inkább adták volna ajándékba Ábrahámnak! (11)  Az ajándék ugyanis visszavonható, visszavehető, az ókori szokásjog alapján a tulajdonba került föld viszont már amellett, hogy jogokkal ruházza fel tulajdonosát, kötelezi is a birtokost a megművelésre, és a földterület méretének megfelelő adó beszolgáltatásra is a terület uralkodója felé. A föld ekkor már örökös tulajdon lehet, amely viszony csak a birtokos családjának, leszármazottainak kihalásával szűnik meg természetes úton. Érthető tehát a hettiták vonakodása több okból is. A hettita Efron, a tulajdonos, elképesztően magas árat szab az eladandó barlangnak. De Ábrahám nem is alkuszik. Kifizeti a föld árát, az akkori legmagasabb értékű valutában. És akkor talán Ő az egyetlen, aki tudja, miért teszi ezt.

A barlang, sírhely megvásárlásával Ábrahám olyan birtokhoz jut, amely jogokkal ruházza fel, de már kötelezi is őt és mindemellett örökös birtokossá teszi, annak sorsáról ezek után maga rendelkezik, halála esetén az öröklést maga határozhatja meg utóda megnevezésével, mint ahogy teszi is. Ekkor válik az ígéret földje valóságos területté, az ígéret népének tulajdonává.

 Hebronban, a Machpéla barlangjának megvételével valósággá válik az ígéret földjére tett ígéret. Ábrahám a megszerzett örök tulajdont fiára, Izsákra hagyja, és így Izsákban pedig valósággá válik a nagy népre tett ígéret.

 Miért pont Hebron? Ez is egy vizsgálható, jó kérdés.

Misztikus magyarázatok szerint a barlang Ábrahám érkezésekor már nem üres. Itt van eltemetve Ádám és Éva, és a legenda szerint lent a föld alatt, de legalábbis a barlang területén van az átjáró, itt őrzi lángoló kardjával az édenkert kapuját az angyal az idők kezdete óta (12).

De az egyszerűbb magyarázatok is éppen elég misztikusak és szépek.

A város neve „Hevron”, vagy „Hebron” – leggyakrabban a héber  „barát” („haver”) szóból származtatott, amely jelentésében és értelmében egybecseng az arab városnévvel: „Al-Khalil”, - amely arab szó irodalmi kifejezésben szintén „a barát”-ot jelent, de jelenthet „a kedvelt”-et, „a kegyelt”-et is, - és Ábrahámra vonatkozik mindkét értelmezésben.[i]  Ábrahám, Isten barátja. Névetimológiája másik magyarázata azonban sokkal eredetibbnek és autentikusabbnak tűnik! Ennek alapján a szó magyarázható a „szövetség” („brit”), vagy az „egyesítés, egyesülés helye” („haveret”, „hevarat”) ill. „együttesség” („hevra”) a „HVR” gyök alapján egy olyan helyként, ahol „egységbe, összességbe – vonás” történt/ történik. Talán ember és ember – Isten és ember között egyaránt.

Hebron a későbbiekben is, a történelmi szempontból elfogadott honfoglalás idején is fontos városa maradt az Örökkévalónak és így Izraelnek.

- Józsué idejéből idézünk: amikor Mózes kémeket küld Kánaán földjének kikémlelésére, Józsué és Káleb voltak azok, akik nem rémültek meg a városfal fölé magasodó házfalaktól, s attól, hogy a várost esetleg óriások lakhatják. A honfoglalás befejezésekor, a Jordánon túli terület felosztásakor Józsué Kálebnek juttatja az anákok földjét, rajta Hebronnal és a Machpéla barlangjával, hűségéért. Józsué könyve 14:14 „Ezért lett Hebron a kenizzi Kálebnak Jefunne fiának az öröksége mind a mai napig, mert teljes mértékben követte az Urat, Izrael Istenét.”

-A Bírák kora után a következő jelentős eseményekre akkor kerül sor, miután az Örökkévaló kiválasztja, Sámuel a próféta pedig felkeni Dávidot, s ő elindul a királlyá válás útján. Amikor Saul és Jonathán halála után elmúlnak a gyásznapok Dávid megkérdezte az Urat: 2Sámuel 2:1:

„ Felmenjek-e Júdának valamelyik városába? Felelt az Úr: Menj fel! És mondta Dávid: Hová menjek? Felelte: Hebronba.”

Dávid hatszáz felfegyverzett férfival, feleségeikkel és gyerekeikkel, juhnyájaikkal és szarvasmarhacsordáikkal elindultak Hebronba, ahol Juda férfiai ott várakoztak már, hogy Dávidot királlyá kenjék fel. Isbóset halála után Izrael vezetői felmennek Dávidhoz Hebronba.  2Sámuel 5:3:

„Megjelentek tehát Izrael összes vénei a király előtt Hebronban és a király szövetséget kötött velük Hebronban az Úr színe előtt, ők pedig fölkenték Dávidot Izrael királyává.”

A királlyá felkenés hatalmas ünnep volt! Közel félmillió ember gyűlt össze Hebronban. A dombok és a völgyek nyüzsögtek a sokaságtól.[ii] 2Sámuel 5:5:

„ Hebronban Júda királya volt hét esztendeig és hat hónapig…”

Összesen tíz évet töltött Dávid királyként Hebronban, s 3 éven keresztül, mielőtt Jeruzsálemet elfoglalta volna, Hebron az egész Izraeli királyságnak fővárosa volt.

-A babilóniai fogságba hurcolt zsidókat i. e 587-ben itt gyűjtik össze.

-A fogságból visszatérő nép egy része a hagyományait őrizve régi lakhelyére telepszik le. Nehemiás 11:25:

„A vidéki városokban a Júda fiai közül valók Kirjat Arbában és falvaiban laktak…”

Izraelnek, a Szentföldnek négy szent városa van [iii]: Hebron, Jeruzsálem, Cfát és Tiberiás. Jeruzsálem a legismertebb, legnagyobb, és a legfontosabbként számon tartott, - hiszen Izrael örök és oszthatatlan fővárosa. De Hebron a legrégebbi.

„A zsidó történelem Hebronban kezdődik” – mondja David Ben Gurion

 Hebron nélkül Jeruzsálem nem lett volna. Nélküle nem létezik. És sorsuk összefonódni látszik, végig a történelem során. A fiatal állam létrejötte után, a hatnapos háborúval Hebront Jordánia kapja meg, éppúgy, mint Kelet-Jeruzsálemet. Sem a Siratófal, sem a Machpéla barlangja nem látogatható. 1968-ig. Rav. Shlomo Goren, az a rabbi és katona, aki a Kotel visszafoglalásakor megfújja a sófárt. Már ekkor tudja, hogy másnapra még egy fontos küldetése maradt. Terveivel nem mindenki ért egyet, maga Dayan, a védelmi miniszter sem, de Goren és még jópáran hajthatatlanok. Hebronért. Reggel a fáradt rabbi-katona-parancsnok elalszik, és a katonai egység, amelyhez tartozik, nélküle indul útnak, ő mégis előbb ér a városba, ahol nagy a csend, és minden ház ablakán fehér kendők lengenek. Goren leteszi Uzi gépfegyverét, előveszi a terepjáróból a sófárt, hosszan megfújja, éppen úgy, mint huszonnégy órával azelőtt a Siratófalnál, majd egymaga tűzi ki az izraeli zászlót a Maarat ha Machpéla tetejére. Saját kezűleg, egyedül viszi be a Tóratekercset a zsinagógában csodálatos módon még meglévő Frigyszekrénybe, egyedül egy nyolcvanezres arab lakosokkal teli város közepén. Az őt utolérő katonáknak már csak az ünneplés marad.

Az öröm és a város felépülése nem tart sokáig, mindössze harminc év telik el, amikor 1998. október 23-án a Wye egyezmény alapján elfogadott Road Map értelmében Hebron és környéke a kényszeresen alakuló Palesztinának nevezett állam tulajdonába, fennhatósága alá kerül.

1998. november 15-én, Nabluszban, sok ezer ujjongó arab előtt Arafat beszédében az alábbiakat jelenti ki: „Lépésről lépésre térünk vissza a Szentföldre, hogy kikiálthassuk függetlenségünket 1999. május negyedikén! Néhány nap múlva Ciszjordánia felén és egész Gázán mi uralkodunk, és kezünkbe kerül az egész palesztin föld. Kőről kőre építjük fel államunkat, míg el nem éri Jeruzsálemet, ahol palesztin zászló fog lobogni….(…)…Azt akarják, hogy  csak a messzeségből nézzük Jeruzsálemet, de mi közelről fogjuk látni.”[iv]

 2000-2001-2002. Intifáda. A merényletek általánossá válnak Jeruzsálemben. Hebronba nem lehet, nem tanácsos bejutni, sem zsidóknak, sem turistáknak, a várost lezárják. 2004-re nemzetközi felügyelet mellett a helyzet normalizálódik annyira, hogy „csak” negyedévente történnek merényletek, a Hebron felé tartó buszokat „csak” kéthetente dobálják meg kővel, az autóval utazókkal szemben támadások talán havonta történnek „csupán”. Hebronban nincs sem béke, sem biztonság. Az utcákon ördögszekereket hord a szél, maszatos gyerekek csatangolnak kéregetve, szakadt ruhákban. Az arabon kívül egyetlen nyelvet sem beszélnek, de két mondatot mégis biztosan tudnak: „Ten li sekel” és „give me money”.  Kinyújtott, ragacs kezükben olvad a jövő. Az üzletek zárva, mocsok és szeméthegyek minden sarkon. A Maarat ha Machpéla körül rend van, katonák őrzik, olajfák, szőlőlugasok, rózsatövek vannak, a zöld füvön zarándok hívők reggeliznek, a templom előtti téren nyáron minden héten esküvő, az itt élő ötszáz telepes boldogan vigyázza az emlékeket. Állandó életveszélyben.

 A világ most Jeruzsálem megosztásáról tárgyal. A békességért palesztin kézre juttatandó Kelet Jeruzsálem kérdéséről. A jövő nem bizonytalan, csak a döntés tekintetében. Egy megosztott Jeruzsálem jövőképe Hebron tükrében már most jól látható. A kérdés csak az, hogy a világ, amikor Izraelre veti vérben forgó, fáradt tekintetét, néz-e még tükörbe?…

 Dolgozatom elején Izrael földhöz való viszonyának meghatározásában segítségül hívtam B’résit könyvét, hogy megvizsgáljam, megnézzem abban az Ember (Adam) viszonyát az Édenkerthez és kiűzetése után a teremtett világ földjéhez. Láttam különbségeket és azonosságokat.

Vonjunk most egy merész párhuzamot, és tételezzük fel, hogy nem csak a földhöz való birtokosi viszonyban, de filozófiai értelemben az Édenkertből való kiűzetés és Izrael galutba való szétszóratása között is lehet kapcsolat. A szétszóratásban is, de ugyanúgy a visszatérésben is. Tételezzük fel, hogy Izrael ebben is egy leképezett, másodlagosan statuált példa. Izrael az Örökkévaló emlékezete, az a hordozó, aki magában hordja a kapcsolat lényegét, azt hogy milyen volt, milyennek kell, (kellene) lennie, és azt is, hogy milyen lesz majd az Ember kapcsolata Teremtőjével. Mert Izrael emlékezet és előkép egyszerre.

Az eddig ismertetett történelmi tények és a T'NACH alapján azt gondolom, hogy óriási hiba lenne a zsidó identitást csak szellemi identitásban meghatározni, és a zsidó népet csakis egy kiemelt szellemi közösségként tekinteni, a lebensraum fogalmát csak egy szellemi dimenzióba helyezve azt mondani, hogy a kozmopolita életmód, és a nacionalizmustól totálisan független létforma lenne az, ami a zsidó nép sajátja és ígérete.

A történelem és a T’NACH maga tesz tanúbizonyságot arról, hogy a zsidó nép soha nem volt csak, és kizárólag szellemi identitás. Konkrét helye volt földrajzilag, mindig is. A szétszóratás csak ideiglenes volt, mint ahogyan az Édenkertből való kiűzetés is az.

Ha a zsidó identitást csak szellemi értelemben határozzuk meg és fogadjuk el, történjék az bármilyen magasztosan hangzó indokokkal, annak következményei súlyosak, mert az olyan, mintha a Szentírás kijelentéseinek nagy részét semmissé tennénk. Vagy semmibe vennénk. Arról nem is beszélve, hogy akkor elvetjük a jövőnket is, hiszen a Tórát nem egy befejezett lezárt, múlt idejű iratként tekintjük, nem úgy határozzuk meg, hanem egy folyamatos jelen időben forgatjuk magunkban, magunk körül, templomainkban, ünnepeink ciklikusságában...

 Azt gondolom, elfogadhatatlan az az állítás is, mely szerint a cionista mozgalom kialakulásának kezdetén egy vallástalan mozgalom lett volna, minden valláshoz köthető szellemi tartalom nélkül, és azt sem tudom elfogadni, hogy Izrael államának megalakulása 1948-ban ezért csak egy emberi akaratból származó erőfeszítés eredménye lenne. Cáfolni is tudom ezeket az állításokat, illetőleg cáfolják azokat maguk az ismeretek, amelyek a két alapító Herzl Tivadar és Max Nordau életéhez kötődnek. Mindketten rabbik leszármazottai voltak, akik a héber Szentírás értékrendszerében nevelkedtek és nőttek fel, ismerték annak tartalmát, minden kötelezvényt, ígéretet, minden benne rejlő lehetőséget, és fél évszázaddal a történelem legnagyobb, legszégyenteljesebb kataklizmája előtt már elkezdték megteremteni a kimenekedés útját a választott nép számára. Ha az ő felismeréseikben, szándékaikban, cselekedeteikben nem volt vallásos szellemi tartalom, akkor nem tudom, mi másban lehetett… Prófétaságukat megítélni persze nem emberek dolga, különösen így utólag nem, értelmetlen is volna.

 Abszolút párhuzam érezhető, látható az édenkert-szentföld, kiűzetés-szétszóratás között. Lehetetlen elképzelés, elvárás az, hogy a zsidó nép lemondjon arról, hogy visszatérjen a Szentföldre, hazájának, országának tekintse azt! Amennyiben a többi nemzet, nép kétségbe vonja a zsidók Szentföldhöz való jogát, megkérdőjelezi Izrael államának létét, az oda való visszatérés lehetőségét, akkor tudatában kellene lennie, hogy ezzel az állásponttal, és az ebből következő viszonyulással egyúttal vét a Szentírás ellen, és cselekedetei önmaga ellen fordulnak, mert azokkal talán nem tesz mást, mint saját magát zárja ki az édenkertbe való visszatérés lehetőségéből...

Az EU azzal, hogy Izraelt a telepek építésének leállítására szólítja fel, pontosan ezt teszi, és a világ az összes pro-Palesztina, és Free Palestine Movement-je ebbe az irányba tart, ezt a célt szolgálja...

Az állítás, tudom, merész. Sokan talán elrugaszkodottnak is fogják tekinteni.

De a párhuzam nyilvánvaló és tudományos bizonyítására is sok lehetőség van, lenne, adódik.

 Többször jártam Hebronban. Inspirációim és az ott szerzett élmények nem feltétlenül bírnak tudományos megalapozottsággal, de mert az én emlékezetem is a történelem része, - tudománytalanul is az, - kénytelen - kelletlen elfogadni kényszerűség: az igazság egy oldalát képviselem vele.

 Nép és föld elválaszthatatlan.

Izraelnek joga van a Szentírásban rögzített földterületekhez, minden területhez. Ezeket a jogokat elvitatni tőle, területeit elvenni egy látszólagos, időszakos, hamis béke érdekében, több mint nagy hiba. Igaztalanság.

--- Hivatkozások ---

1.

Albright az i. e XIX-XVIII századra teszi ezt a dátumot, Amihail Mazar professzor, a Jeruzsálemi héber egyetem professzora pedig i.e. 2000 és 1550 közé.

2. I. Mózes 1

2., I. Mózes 13:14-18

3. I. Mózes 12:7 "A te utódaidnak fogom adni ezt a földet"

4. I. Mózes 12:7, I. Mózes 13:18, I. Mózes 21:33; stb.

5. II. Mózes 3:8 (de a tejjel-mézzel folyó föld 20x szerepel a Bibliában / www.biblia.hu)

6. I. Mózes 13:14-18

7. Egyetemes Állam és Jogtörténeti jegyzet / Inotai

www.jegyzet.hu/notes.aspx?download=1&id=938.

8. I. Királyok könyve 21:8

9. Áháb király i. e. 871-852-ig uralkodott

10. Tőkei F. szerk. Őstársadalom és á. term. mód

11. I. Mózes 23:11

12. Raj Tamás: "Hol volt az Éden kertje?" / Athenaeum 2000. Kiadó

 

[i] Ábrahám Ismael miatt a muszlim vallásnak is szent embere

[ii] Ellen G. White: Pátriárkák és Próféták

http://www.adventista.hu/egwhite/honlap/pp/69.html

[iii] Ivrit MiB’résit

[iv] Els Van Diggele: Egy nép, amely külön lakik. 228-229. old

Vissza a TUDOMÁNY-hoz