Voigt Vilmos:
Huszonöt évről visszapillantás Scheiber Sándorra


Szerencsére még sokan vannak (e teremben is), akik ismerték az immár egész nemzedékkel ezelőtt eltávozott kiváló rabbit, tudóst és embert. Halálakor, meg évfordulókon meg is emlékeztek róla. Közéjük tartozom magam is. Sokszor elbüszkélkedtem azzal is, hogy meghívtam őt előadni egyetemünk Folklore Tanszékére, ahol igazán sikeresen oktatott. (Egyébként egyetemünk bölcsészkarának több más tanszéken is előadhatott volna: szakértelme következtében, meg azért is, hiszen egykori kollégái, köztük rabbik ott működtek professzorként. Ám ők akkor nem éltek ezzel a lehetőséggel... A halál után keletkezett "új barátok" sem jeleskedtek akkor...) Szinte már a halálos ágyán mondhattam el neki a hírt, az Eötvös Loránd Tudományegyetem elfogadta azt a felterjesztést, hogy címzetes egyetemi tanár legyen - ugyanott (vagy mégsem ugyanott?), ahol 1937-ben doktorált. A mi tanszéki szemináriumi szobában ott is van arcképe hasonlóan címzetes professzoraink, doktoraink között: Wilhelm Wundt, Wilhelm Schmidt, Kodály Zoltán társaságában.

Negyed század távlatából nemhogy csökkenne, inkább növekszik jelentősége. Most ennek egyetlen kis részével foglalkozom, már amihez hozzá fértem, és amire a kimért időből telik.

Amikor készültem a mostani ülésszakra, nem volt számomra meglepetés, hogy a mára egyre inkább internetesedő köztudat ma is számon tartja. Ennek mértéke és sokfélesége azonban meglepett. Meg az is, hogy egyetlen nyilvánvalóan irigykedő gáncsoskodó közleményétől eltekintve - máig csak jót és szépet lehet róla olvasni a világhálón. Az időközben és főként a rendszerváltás óta megjelent visszaemlékezések, egyéb dokumentumok egyre nyilvánvalóbbá teszik, milyen kötéltánc is volt élete, már a zsidótörvények óta szinte haláláig.

Hányan figyelték, hányan költöttek róla vádakat, hányan fordultak vele szembe azok közül, akiken segített! Ugyanakkor a hálás utókor is megjelenik e képen. Sokan őszintén beszélnek arról, mi mindent kaptak tőle. Tudom, sok terve, köztük kiadványsorozatainak, évkönyveinek rendszeres folytatása, a középkori Buda "nagy zsinagógájának" látható múzeummá tétele stb. mindeddig nem valósult meg.

Más téren viszont a hazai zsidó kultúra megtartását, újjáélesztését illetően olyan sok kezdeményezése volt, hogy ezekből sok minden végre is létrejött e negyedszázad alatt. Minthogy szerencsére megvan az emlékére alapított Scheiber Sándor díj, évenként kiderül, hogy mindig vannak pályatársak, mondjuk úgy: "tanítványok", vagy csak olyan érdemes jelöltek, akik tettek is a hazai zsidó kultúra életben tartásáért. Intézményeket, alapítványt neveztek el róla.

Halála után is folytatódott műveinek kiadása, prédikáció, levelei jelentek meg, audiovizuális formában is megszólal. Számomra újdonság volt a visszaemlékezésekben, milyen sokrétű kapcsolata volt a zenével: természetesen elsősorban a zsidó egyházi muzsikával. (Bár óráin ilyen vonatkozásokra is mindig kitért, főként az orgonával kapcsolatban.) Egy kissé büszkék lehetnek azok, akik segédkeztek abban, hogy tiszteletreméltó emlékét megőrizzük.

Talán kevesen tudják, hogy halála után (1997-ben) a Magyar Örökség díjat is megkapta. Zsidóként - ami még ritkább dolog. És persze még mindig akadna "kiadandó" anyag gazdag hagyatékából. Egyre több "stiklijéről" értesült az utókor. Arról, hogy például Allen Ginsberget is elhívta kiddusára. Ginsbergnek pedig az akkori magyar hivatalos világban három fő bűne is volt: zsidó, amerikai, kábítószeres-hippi-beatnik. Sőt, egy negyedik bűne is volt, csak erről kevesen tudtak: kommunistának indult, édesanyja egyenesen pártszervező volt. Barbara Streisandról és a Yentle musicalről azonban Scheiber maga beszélt.

Talán maga sejtette, élete olyan, hogy ezernyi anekdota szövődhet hozzá. Mindig szem előtt volt. Mindig sokmindennel foglalkozott, főleg a környezetében élő emberekkel. Elegáns, pontos, éles megjegyzései szinte sorozatban követték egymást. Ám tudott elérzékenyült lenni. Sőt hallgatni is. Hatalmas tudása, kiváló memóriája olyan összefüggésekhez juttatta, amiket környezete nem mindig értett. Elmondtam már, hogy nálunk, a Folklore Tanszéken csak valamikor a harmadik óra után gombolta ki a zakóját. Ekkor lehetett látni, hogy Dávid-csillagos nyakkendőtűt viselt. Mondta is, itt már otthon érzem magam. Ám ehhez egy másik mondatot is hozzátett: "és nincs itt fűtő". Azt hittem, a fűtésről beszél, és kérdeztem, fázik-e vagy melege van? Erre azt mondta. "Semmi baj. De van, ahol a fűtő a besúgó." Ezt sem értettem, de nem kérdezősködtem tovább. Évtizedekkel később olvastam egy egyetemtörténeti dolgozatot. Most már, azt hiszem, értem, mit mondott. A karon az egyik fűtő volt a fő besúgó. Most már csak azt nem tudom, ő honnan tudta ezt?

Folkloristaként azt mondhatom, nálunk főművének a Folklór és tárgytörténet köteteit tartják. Minthogy ennek bővített kiadásához kapcsolva a III. kötet 1984-ben jelent meg, haláláig már nem sok olyan írást publikált, ami e magyar nyelvű kötetekbe nem került be. Megjelent ugyan egy új, egykötetes újrakiadás is, ám ez sem hozott új szöveganyagot. El kellene gondolkodni azon, nem kellene-e a régóta sehol sem kapható köteteknek egy új, teljes és teljes bibliográfiát meg névmutatót adó kiadását megszervezni. Scheiber még könyvolvasó ember volt, nem az internetről tájékozódott. Ezért is csak egy nyomtatott kötet lenne méltó hozzá.

Újabb lexikonainkban voltaképpen pontos adatok olvashatók róla. Azt azonban nem mindenki tudja, hogy a folklorisztika egyik legfontosabb kézikönyve, az Enzyklopädie des Märchens róla is közölt a kitűnő és tüzetes biográfiai címszót, Fröhlich Ida professzor tollából (aki különben a nemzetközi mesekutató folyóirat, a Fabula 1986-os évfolyamába a Scheiber-nekrológot is írta). A "meseenciklopédia" szóbanforgó 11. kötete 2004-ben jelent meg, úgyhogy körülbelül 2002-vel bezárólag utalt a szerző további publikációkra.

Azt is közli, hogy az Encyclopedia Judaica 14, 1982 kötetében Zsoldos Jenő írta a "Scheiber"-címszót. Fröhlich adatai pontosabbak, mint több más, hasonló címszóé, ám még a szokásosnál kétszer nagyobb terjedelem miatt sem lehetett teljes. Megemlíti ugyan, hogy Scheiber maga is írt címszavakat az Enzyklopädie des Märchens köteteibe, ám ezeket nem sorolja fel. Scheiber aggáda-tanulmányaiból több cikk-sorozat származott, előbb a budapesti Acta Antiqua, majd éppen a Fabula hasábjain. (A magyar verziókat itt nem említjük.)

Szerencsére az Essays on Jewish Folklore and Comparative Literature c. nagy tanulmánykötetébe (1985) nem csak angol nyelvű dolgozataiból válogatott, hanem mintegy 170 (!) német, és tucatnyi francia nyelvű cikket is közöl, sőt a kötet elején ("végén" - attól függően, honnan nyitjuk ki a könyvet) 12 héber nyelvű cikket is megtalálhatunk. Scheiber előszava ugyan beszámol erről az angol nyelvű olvasónak, ám nem minden folklorista vette magának a fáradságot, hogy tüzetesen átnézze az egész kötetet, és rájöjjön, ebben nemcsak angolul írt dolgozatok olvashatók. Scheiber több esetben is kiegészítette korábbi írásait, vagy újból foglalkozott a témával. Minthogy elsőrangú motívumkutató volt, igazán érdemes lenne legalább az "angol" kötet és a háromkötetes magyar kiadás alapján egy teljes motívum-mutatót összeállítani, és ezt valamilyen világnyelven közzétenni. Minthogy a mesenciklopédia újabban interneten is hozzáférhető, Scheiber ottani tevékenysége végül is megismerhető.

Ám igazában akkor sáfárkodnánk jól e hatalmas művelődéstörténeti anyaggal, ha utána tudnánk nézni, egy-egy motívumról írt-e Scheiber? Hogy az ilyen keresés milyen élvezetes, sőt meglepő eredménnyel jár, könnyen bizonyíthatom.

A nemzetközi mesekatalógus ATU 985* számon tartja nyilván azt a történetet, melyben a börtönbe zárt/halálraítélt apát lánya tejével táplálja. Ezt a mind szövegben, mind képi ábrázolásban Európa-szerte ismert motívumot Caritas Romana néven emlegetik. Legutóbb Bitskey István tett közzé tüzetes tanulmányt a régi magyar irodalomban ismert előfordulásairól. Scheiber az "angol" kötet 342. lapján a római történetíró, Valerius Maximus adatát, meg a kortársi román írónő, Veronica Porumbacu változatát idézi. Ez is egy tipikus "régi történet új köntösben" eset. Hans-Jörg Uther új mesekatalógusa (The Types of International Folktales - Helsinki, 2004) tud Valerius Maximusról, de nem említi Scheiber cikkét - noha ők leveleztek egymással, és a mesekatalógus bibliográfiájában ott találjuk Scheiber "angol" kötetét. Egyébként szintén Uther írta a meseenciklopédia Valerius Maximus-címszavát, amelyben olyan sok folklór motívumról esik szó, hogy ezeket egyenként nem is tudja tárgyalni a cikkíró. Viszont a meseenciklopédia megfelelő címszava (a 11. kötetben a Säugen) kiválóan tájékozott szerzője már jóval gazdagabb háttér előtt mutatja be a Motif-Index R 81 számán nyilvántartott motívumot.

Vagyis ez egy évezredes, sokfelé elágazó szövegmotívum, amiről természetesen volt Scheibernek mások által nem ide kapcsolt érdekes adata.

Rögtön az előbbi cikk előtt Scheiber kötetében a "Warum die Bizyklisten?" (tulajdonképpen keserű vicc) szövegét olvassuk. Scheiber említi, hogy Katherine Anne Porter Bolondok hajója c. regényéből készült amerikai filmben elhangzik a következő párbeszéd: a kerékpárosok és a zsidók miatt veszítették el a németek a világháborút. De miért a kerékpárosok miatt? - kérdi a párbeszéd egyik résztvevője. De miért a zsidók miatt? - kérdi a másik.

Ez a párbeszéd nincs meg a regényben, csak a filmbe tették bele. Scheiber maga mint Móricka-viccet ismerte, már korábbról. Utal erre a szlovák dráma-író, Peter Karvas is egyik színdarabjában. Sőt, ami még váratlanabb, Karinthy Frigyes a Hököm színház III. kötetében "Propaganda" címen megtalálható zseniálisan jövőbelátó írásában is használja. ("A motorbiciklisták és haltenyésztők, mint a leendő világháború közvetlen előidézői és okai minden politikai jogtól megfosztandók, és esetleg vagyonukat az állam elkobozza.") A szövegekben a "biciklisták" következetes említése arra vall, hogy ezek valamilyen közös forrásból származtak, és még a második világháború előtt.

Egy ilyen adatot a legedzettebb folklorista sem tud könnyen megkeresni. (Sőt - én nem találtam meg, hogy Scheiber magyarul közölte-e?)

Negyed század múltán is van még mit tenni Scheiber életművének ismertté tevése ügyében - amelynek most csak kis szeletét villantottam fel. Minthogy egészen friss publikáció, megemlíthetem hogy a meseenciklopédia Ungarn-címszavában szerepel Scheiber neve, még az ő három magyar kötetének adatai is.

Végül egy százéves verseskötetből idézek pár jól ismert sort, azt hiszem ezek ide is tartoznak.
Egy férfiról szólnak, aki
Se don, se von, se pán, se sír - csak reb,
Művelt füleknek tiszta gaudium.
Lehetne hősnek tán érdekesebb,
De meghatóbb nem, bízvást mondhatom.
Remélem, nem kell ideírni a forrást - még emlékezünk erre.

Vissza a TUDOMÁNY-hoz